ASR en woekerpolisstichtingen houden berekening compensatie verborgen

Verzekeraar ASR houdt de berekening van de woekerpoliscompensatie krampachtig verborgen. Waar zijn de belangenorganisaties van gedupeerden, die controle moeten houden op de uitvoering van de compensatieregeling?

Hoe berekent levensverzekeraar ASR de compensatie voor haar woekerpolisklanten? Alleen ASR weet het. Wie als gedupeerde om inzage vraagt in de berekening en de hoeveelheid kosten die zijn ingehouden, krijgt nul op het rekest. Met stugge volharding weigert staatsverzekeraar ASR te laten zien of de compensatie wel spoort met de regeling die in 2008 is getroffen met de Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim, zo blijkt uit onderzoek van Follow The Money en televisieprogramma Radar. Die regeling is al ontmaskerd als een doekje voor het bloeden; reden waarom de woekerpolisaffaire maar weigert uit te doven. Maar in plaats van de brand te blussen, geeft ASR individuele klanten desgevraagd geen helderheid, laat staan de Stichting Woekerpolisproces, die namens haar achterban strijdt om een ruimere compensatie.

Excelsheets vormen hart woekerpolisakkoorden

Woekerpolisproces vraagt in een gerechtelijke procedure tegen ASR om de formules en de excelsheets waarmee de verzekeraar compensatie berekent. Deze spreadsheets vormen het hart van de beruchte woekerpolisakkoorden en zijn volgens de akkoorden als bijlage toegevoegd aan de schikking. ASR blijft volhouden dat deze bijlage niet kan worden prijsgegeven, omdat het zou gaan om 'bedrijfsgevoelige' informatie. Maar in de processtukken beweert ASR – volledig in handen van de Staat – iets anders (zie onder). Daar staat niet dat de bijlage 'bedrijfsgevoelig' is, maar dat de gevraagde excelsheets niet bestaan. Met 'instemming' van de belangenorganisaties zijn de formules en de toepassing ervan verwerkt in software (de 'rekentool'), en ook daarin weigert ASR inzage te geven. Controle op uitvoering van de compensatieregeling is toebedeeld aan accountant KPMG, wat in 2012 tot een goedkeurende verklaring zou hebben geleid.   Fragment uit Conclusie van Antwoord ASR 07-10-2015: asr   Kortom, de woekerpolisaffaire die begon met hoge verborgen kosten van beleggingsverzekeringen, zet ASR nu voort met verborgen berekeningen. Buiten KPMG – de huisaccountant van ASR – kan niemand controleren hoe de rekentool werkt.

Wat is de rol van VEB?

De grote clubs achter de stichting Verliespolis – beleggersvereniging VEB en Vereniging Eigen Huis – werken daaraan mee. Verzoeken aan hun adres om inzage in de rekenmethode worden geweigerd, vanwege afspraken daaromtrent met de verzekeraars. Kritische geluiden over de uitvoering van hun eigen compensatieregeling zijn niet te horen. Wie vragen stelt over de positie van de stichtingen, komt altijd terecht bij Errol Keyner, bestuurslid van Verliespolis en adjunct-directeur van de VEB. Hij zegt nog geen signalen te hebben ontvangen dat ASR de schadevergoeding onjuist becijfert, zoals Stichting Woekerpolisproces vermoedt op basis van eigen berekeningen. 'Mocht dat wel zo zijn, dan hebben we het recht om een second opinion te vragen aan een andere accountant. Als ASR al iets fout heeft gedaan – wat ik me niet kan voorstellen – dan is dat niet bewust gedaan. Dat is niet in hun belang.'
'Als ASR al iets fout heeft gedaan – wat ik me niet kan voorstellen – dan is dat niet bewust gedaan'
In lijn met ASR zegt ook Keyner dat de excelsheets – in weerwil van de tekst van de akkoorden – niet bestaan. 'Het was toentertijd de intentie om een allesomvattende spreadsheet toe te voegen waarin de exacte compensatieberekening werd beschreven. Dat bleek technisch dermate gecompliceerd dat een andere route moest worden genomen.' Het klinkt als een echo van het verweer van ASR in de genoemde procedure: te ingewikkeld om als bijlage toe te voegen. Bert-Jan Tiesinga, directeur van claimorganisatie Wakkerpolis, reageert verbaasd op de stellingname van ASR en Keyner. Hij stond in 2012 een klant van ASR bij in een individuele procedure, die het niet eens was met zijn compensatie. 'ASR verstrekte uiteindelijk de excelsheet met de formules, die bestaat gewoon. Die spreadsheet is heel eenvoudig. Met hulp van een actuaris is het vrij eenvoudig na te rekenen. Er is voor de verzekeraar geen reden dit angstvallig verborgen te houden.'
'ASR verstrekte de excelsheet met de formules, die bestaat gewoon'
Dit roept de vraag op of VEB in staat is de belangen van haar achterban voldoende te behartigen. Wie Keyner volgt, ziet dat hij al jaren één lijn trekt met de verzekeraars. De veelgehoorde kritiek dat de compensatie een fopspeen is, legt hij dan ook naast zich neer. Daarbij wijst hij er steevast op dat mensen die niet tevreden zijn, zich tot de rechter kunnen wenden.

Koopadviesje

In 2012 schreef Keyner een column op Z24, waarin hij meldde dat de aandelen van (bank)verzekeraars als ING, SNS Reaal, Aegon en Delta Lloyd 'voor een prikkie' te koop zijn. 'De berekende verdienkracht (‘embedded value‘) van de verzekeringsportefeuilles bedragen gemakkelijk het dubbele van de beurskapitalisatie', schreef Keyner enthousiast. En 'van koerswinstverhoudingen die veelal rond de vijf liggen, moet iedere waardebelegger toch opgewonden raken?' Een ronkend koopadvies, kortom. De embedded value is de toekomstige waarde die verzekeraars toerekenen aan de eerder afgesloten polissen – een belangrijk criterium voor de waarde van een verzekeraar. Onderdeel daarvan zijn de premies van de miljoenen woekerpolissen, die nog steeds veel verdiencapaciteit hebben. Dat die embedded value van verzekeraars nog steeds zo hoog is, is dus mede te danken aan de karige compensatie.
Aandeelhouders verzekeraars hebben er geen enkel belang bij dat assuradeurs alsnog portemonnee moeten trekken
Dat wringt omdat de auteur zowel de belangen van gedupeerden als de belangen van zittende aandeelhouders van verzekeraars behartigt. Die laatsten hebben er geen enkel belang bij dat de assuradeurs alsnog de portemonnee moeten trekken om de daadwerkelijke schade te vergoeden, hetgeen ze volgens de bestuurder niet eens kunnen. 'De waarheid is dat ze nooit tientallen miljarden kunnen ophoesten, dan zouden ze omvallen', zei hij eerder in De Telegraaf. Keyner erkent dat er een spanningsveld is, maar dat hij daar 'integer' mee omgaat. 'Ik moet handelen in het belang van gedupeerden. Als we de verzekeraars hadden willen beschermen, hadden we een ander akkoord gesloten dat wel bindend is voor gedupeerden.'