Banken hebben hekel aan vrije cash bij ondernemers

Volgens columnist Folkert Fennema gaan nodeloos veel bedrijven ten onder door banken die stug blijven volhouden aan hoge aflossingsniveaus en het incasseren van hoge overstandsrentes.

Liquiditeit is voor een onderneming als water en brood. Een bedrijf met een magere rentabiliteit en dunne solvabiliteit kan prima overleven, mits ze haar liquiditeitspositie op orde weet te brengen en te houden. Slechts een kwart van alle Nederlandse ondernemingen is actief bezig met cashflowplanning. En dit vaak ook nog op verzoek van de bank. Een groot gemis. Zeker ook omdat het maken van een kasstroomoverzicht relatief eenvoudig is en de toets van bullshitmanagement ruimschoots doorstaat. Natuurlijk zijn er mooie programma’s, maar in de basis kan een simpel spreadsheet het werk doen. Beginnen met de Rekening Courant-stand bij de bank en voor iedere maand een kolom met alle uitgaande en binnenkomende betalingen. Alle verwachte betalingen, ook investeringen erin, waarbij de jaarbudgettering (of de meest recente jaarrekening) als basis kan dienen.

Dramatische val current ratio

Hoewel niet altijd helemaal representatief, wordt de liquiditeit van een onderneming vaak gemeten door enkele balansverhoudingen te vergelijken. De current ratio is een bekende indicator, waarbij alle verplichtingen die binnen een jaar moeten worden voldaan vergeleken worden met alle bezittingen die binnen een jaar te gelde kunnen worden gemaakt. Onder de verplichtingen vallen bijvoorbeeld de crediteuren en belastingen. De bezittingen bestaan uit de voorraden, de debiteuren en de aanwezige cash. De current ratio van het Nederlandse bedrijfsleven is de afgelopen jaren dramatisch gedaald en dit belooft weinig goeds voor de bedrijfsuitgaven in de komende jaren. Van een gezonde 1,5 is de current ratio gemiddeld gedaald tot onder de 1,25. Het betekent een forse verslechtering van de mate waarin bedrijven in staat zijn om aan hun korte termijn verplichtingen te voldoen en onderliggend een toename van het aantal bedrijven dat niet volledig aan haar verplichtingen kan voldoen. Met oplopende crediteurentermijnen, uitgestelde belastingbetalingen en overstanden bij de bank als gevolg. De crisis lijkt een belangrijke reden voor de genoemde verslechtering, maar vreemd genoeg bleef het rendement op het geïnvesteerde vermogen goed op peil en vertoont deze zelfs een stijgende trend. Belangrijk onderdeel van liquiditeit (en dus de current ratio) is ook de jaarlijkse aflossing op langlopende leningen en inperking van de Rekening Courant. Banken willen hun balansen verkorten, verstrekken weinig tot geen kredieten en leningen, verlengen tijdelijke kredieten niet en dwingen ondernemingen extra af te lossen uit hun vrije kasstroom. De krimp in de Nederlandse kredietverlening en de verslechtering van de liquiditeitspositie van bedrijven gaan hand in hand. Banken hebben een hekel aan vrije cash in bedrijven en doen alles om deze te controleren tot aan het contractueel verbieden van investeringen toe.

Ondernemers in Bijzonder Beheer

Menig ondernemer die ik bijsta heeft zich verplicht aan de bank om investeringen boven de 25.000 euro ter goedkeuring aan de bank voor te leggen. Het is eigenlijk heel simpel. Zonder investeringen kan een bedrijf maximaal zijn vrije kasstroom aflossen. Maar voor de bank is dit vaak niet genoeg. Van alle ondernemers in Nederland loopt ruim 30 procent bij Bijzonder Beheer en ik kom het steeds vaker tegen dat de Rekening Courant bewust op een overstand blijft staan. De bank heeft hiermee het middel om alle betalingen van de ondernemer zelf te fiatteren, betalingen te weigeren én ontvangt een rentevergoeding tussen de 10 en 20 procent.Funest en beklemmend voor de ondernemer en de bank heeft maximale grip en extra verdienste. Sterker nog, met een overstand meent de bank het recht te hebben versneld kredieten en leningen op te zeggen als zij dit wil. Laat het u niet overkomen. Zorg voor een goed kasstroomoverzicht en gezonde kengetallen in de balans. Daarmee ziet u een mogelijk probleem vroegtijdig aankomen. Accepteer ook niet zomaar ieder aflossingsniveau, maar overleg aan de hand van het kasstroomoverzicht proactief en kritisch met uw bank over lagere aflossingen en eventuele herfinancieringen. Vanuit uw eigen bestuurdersaansprakelijkheid is het immers ook van het grootste belang dat u uw crediteuren, de belastingdienst of uw medewerkers niet tekort doet. Communiceer schriftelijk naar uw bank, liever meer dan minder en dien bij een onredelijke houding c.q. een niet haalbaar aflossingsniveau direct een klacht in, met een kopie naar de AFM. Als ondernemer staat u aan het roer! Dit artikel werd geschreven door voormalig bankier Folkert Fennema. Fennema was tot april 2011 werkzaam als commercieel directeur bij Friesland Bank. Tegenwoordig is hij met zijn bureau Tybalt actief als verander- en interimmanager.