Bonuspunten voor commissie-Van Dijkhuizen?

Anderhalf jaar lang boog de commissie-Van Dijkhuizen zich over de opdracht het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Het rapport is klaar. Een overzicht van de vijf belangrijkste punten.

Een eenvoudiger belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Dat was de opdracht die de Commissie-Van Dijkhuizen van het vorige kabinet kreeg. Vanaf begin 2012 bogen deskundigen zich onder leiding van ABN AMRO bestuurslid en CFO Kees van Dijkhuizen over dit vraagstuk. 
 
Gisteren werd het adviesrapport overhandigd aan Frans Weekers, de staatssecretaris van Financiën. De Commissie-Van Dijkhuizen stelt structurele wijzigingen,  aanvullingen en maatregelen voor om het belastingsysteem efficiënter te maken.  Een overzicht van de vijf belangrijkste punten uit het rapport.
 
1. Van vier naar twee belastingschijven
Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woningen) bestaat momenteel uit vier schijven. De Commissie-Van Dijkhuizen adviseert een halvering van het aantal schijven, met een langere eerste schijf. Over het inkomen tot 62.500 euro zal 37 procent belasting geheven worden.  Hierdoor zal het aantal mensen dat in deze schijf valt, verdubbelen tot bijna 12 miljoen, goed voor 93 procent van alle belastingplichtigen. 
 
2. De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag
Het eigenwoningbezit en de hypotheekschuld zullen geleidelijk overgaan van box 1 naar box 3. Dit leidt tot een daling van renteaftrek naar 30 procent en ook komt de extra aftrek voor zelfstandigen en starters te vervallen.  
 
3. Meer belasting voor ondernemers
Ondernemers zullen meer belasting gaan betalen. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) –iemand die zowel werkzaam is in een hoge bestuursfunctie als in bezit is van aandelen- dient zichzelf een normaal salaris uit te keren. De belastingdienst schrijft een minimumbedrag voor om te voorkomen dat een dga zichzelf een onredelijk laag salaris toewijst om zo fiscale voordelen te behalen. Dit gebruikelijk loon mag maximaal 30 procent afwijken van een hoger loon van een vergelijkbare directeur. De Commissie-Van Dijkhuizen adviseert dat deze afwijkmarge beperkt wordt tot 10 procent. Ook zullen dga’s het salaris meer in lijn moeten brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1.
 
4. Lagere vermogensrendementheffing
Volgens de Commissie-Van Dijkhuizen is het van belang om de fictieve vermogensrendementheffing aan te passen aan de huidige situatie. Momenteel is de heffing 4 procent, maar de rentes op spaarrekeningen liggen veel lager. Het rapport adviseert dat het kabinet kiest voor de gemiddelde rente van de afgelopen jaar, op dit moment 2,4 procent. Als eerste stap wordt een verlaging naar 3 procent in 2014 voorgesteld. 
 
5. Bundeling toeslagen
De Commissie-Van Dijkhuizen adviseert om de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget samen te voegen. Dit om het toeslagensysteem overzichtelijker te maken.  De nieuwe ‘huishoudtoeslag’ zal lineair dalen naarmate het gezinsinkomen stijgt, burgers hebben daardoor meer inzicht in de effecten als ze (meer) gaan werken, iets wat in het nieuwe systeem altijd voordelig uitpakt. Als gevolg van de bundeling zal het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen dalen. Ook het aantal toeslagontvangers neemt af met ruim 3 miljoen tot 1,5 miljoen burgers.