Woningmarkt

In de afgelopen jaren kwam bij verschillende woningcorporaties het ene schandaal na het andere naar boven. Lees meer

Het bekendste geval is Vestia, dat door gerommel met derivaten voor bijna 2 miljard euro moest afboeken. De overige corporaties draaiden op voor de schade en berekenden de kosten door aan de huurders. Ook het Rotterdamse Woonbron en het Amsterdamse Rochdale kwamen in het nieuws door schandalen omtrent risicovolle investeringen en graaiende bestuurders. Peter Hendriks volgt het dossier en doet op FTM regelmatig verslag van de ontwikkelingen in deze sector.

174 Artikelen

Britse Belegger Round Hill sluit deal WIF-portefeuille sociale woningen

4 Connecties

Relaties

sociale woningbouw WIF

Organisaties

Round Hill

Werkvelden

Woningmarkt
5 Bijdragen

Na wat getouwtrek staat nu vast dat de Britse belegger Round Hill vanaf 15 juli eigenaar is van de 3.800 sociale woningen uit de WIF-portefeuille. Het argument dat er met de verkoop maatschappelijk vermogen wordt verkwanseld, heeft het niet gered.

Het is definitief: de woningportefeuille van het Woning Investeringsfonds (WIF) gaat naar de Britse belegger Round Hill. De Britten betalen 75 procent van de WOZ-waarde. De totale verkoopprijs van de portefeuille van circa 3.800 woningen bedraagt rond de 360 miljoen euro. Het WIF kan daarmee ruimschoots zijn schuld van 290 miljoen euro aflossen.

Door de gedaalde huizenprijzen ontbrak het de organisatie aan voldoende onderpand voor een volledige herfinanciering van de leningen. Een faillissement dreigde. Nu het contract is getekend kunnen de leden/certificaathouders van het WIF een bedrag van 70 miljoen euro verdelen.

Verlies maatschappelijk vermogen

Het WIF was in feite een ‘special purpose’-corporatie. Het investeringsfonds was onderdeel van het bestel, maar specialiseerde zich in het overnemen van woningcomplexen van reguliere corporaties. De individuele woningen werden vervolgens bij leegstand doorverkocht aan particulieren. Door verkoop aan het WIF konden corporaties kapitaal vrijmaken voor nieuwbouw.

Interim-bestuurder Thielen had zonder ruggespraak met de leden van het WIF de portefeuille toegezegd aan Round Hill

Op 8 mei van dit jaar publiceerde Follow the Money het artikel  ‘Britse beleggers wonen Nederlandse woningmarkt uit’ over de op handen zijnde overname van het WIF. Uit de reconstructie bleek dat interim-bestuurder Jacques Thielen zonder ruggespraak met de leden van het WIF, de portefeuille had toegezegd aan Round Hill en zelfs toestemming van de minister had gekregen. Ook werd er een voorlopig contract getekend. Een aantal certificaathouders was daar kwaad over.

Deze groep, onder leiding van Woonbrons topman Bert Wijbenga, wilde dat er alsnog zou worden geprobeerd om van een aantal gemeenten garanties te krijgen en borging van de nieuwe leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), om zo de herfinanciering toch nog rond te krijgen. In dat geval zou er uiteindelijk veel meer verkoopwinst terugstromen naar de certificaathouders. Wijbenga stelde dat de overeenkomst een groot verlies van maatschappelijk vermogen zou betekenen.

Boete

De groep rond Wijbenga voerde zijn strijd vanuit een zeer moeilijke positie. De minister had de transactie al goedgekeurd en in het voorlopige contract tussen het WIF en Round Hill was opgenomen dat als het WIF niet zou leveren, er een boete van tussen de 45 en 50 miljoen euro moest worden betaald. Die clausule was aanvankelijk niet bekend bij Wijbenga en zijn medestanders en toen die wel bekend was interpreteerden de juristen van Woonbron de clausule overigens anders dan het WIF.

'Ik had liever gezien dat die portefeuille over een lange periode door het WIF zélf was uitgepond'

Verder liep de overbruggingsfinanciering van de WIF-portefeuille af op 31 juni. Er was dus geen tijd meer voor allerlei getouwtrek en procedures. Hoe kijkt Wijbenga nu aan tegen de verkoop?

Bent u uiteindelijk gelukkig met de verkoop?

Gelukkig is een groot woord. Ik had liever gezien dat die portefeuille over een lange periode door het WIF zélf was uitgepond. Maar dat bleek op een bepaald moment een gepasseerd station. Bovendien waren er ook ledencorporaties die liever direct een bepaald bedrag wilden hebben, in plaats van een groter bedrag uitgesmeerd over een langere periode. Maar ik ben blij dat de strijd nu in harmonie is beëindigd.’

bert-wijbenga Bert Wijbenga van Woonbron

Heeft Round Hill, ook na de gesprekken van de afgelopen tijd, niet gewoon alles gekregen wat het wilde?

‘Zo zwart/wit ligt het niet. In de eerste plaats is overeengekomen dat de belangen van de zittende huurders volledig in acht worden genomen. Verder is afgesproken dat er een dialoog met de gemeenten zal komen over de volkshuisvestelijke verantwoordelijkheden van Round Hill. Dat klinkt misschien boterzacht, maar Round Hill heeft 1000 woningen in Rotterdam en 300 in Delft. Met zulke aantallen wil je de gemeente wel graag te vriend houden. Investeringen in de omgeving zijn immers mede bepalend voor de waarde van je bezit.’

'Dat de exacte omvang van het bedrag pas op het laatste moment duidelijk werd, is tekenend voor de manier waarop de zaak is afgehandeld'

Wat levert de deal de certificaathouders op? In mei werd gesproken van 50 miljoen euro en nu van 70 miljoen.

‘Dat laatste bedrag is het juiste. Maar dat de exacte omvang van het bedrag pas op het laatste moment duidelijk werd, is tekenend voor de manier waarop de zaak is afgehandeld. Ik ben trouwens heel blij dat we met de andere certificaathouders een goede verdeelsleutel hebben gevonden, want er waren genoeg details om ellenlang over te kunnen steggelen.’

Woonbron neemt 55 Delftse woningen uit de portefeuille over. Waarom?

‘Dat zijn grote, goedkope woningen. Delft vond het heel belangrijk om die woningen te behouden voor het sociale segment. Ze zijn geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen en in feite onmisbaar in het totale aanbod van sociale huurwoningen. Om de gemeente te helpen hebben wij ze gekocht voor 75 procent van de WOZ-waarde. Dat is een goed bedrag voor een belegger die gaat uitponden, maar wij maken er verlies op.’

WIF-bestuurder Michiel Faro zegt dat met deze deal de standaard is gezet voor toekomstige transacties met buitenlanders. Zit daar wat in?

‘Zo zou je het kunnen zeggen. We weten nu in ieder geval dat het nooit een gewone overeenkomst tussen twee partijen is. De belangen van de gemeenten en die van de huurders moeten zwaar meewegen. In dat opzicht was het een leerzaam proces.’


Gastauteur Peter Hendriks heeft voor Follow The Money de parlementaire enquête Woningcorporaties gevolgd en van commentaar voorzien. Hij blijft de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting volgen. Ga voor een compleet overzicht naar ons dossier Woningcorporaties. Email: P.Hendriks.Senior@Gmail.com