De Ondergang van Vestia in 5 Grafieken

Zes maanden voordat de paniek over Vestia uitbrak, gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken nog een positief oordeel over de woningcorporatie. Columnist Robin Fransman laat in vijf grafieken zien waarom dat belachelijk was.

Medio 2010 bracht het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de toezichthouder op de corporatiesector, haar jaarlijkse beoordeling over Vestia uit. Deze kunt u hier vinden. Daarin kon je onder andere lezen dat de schuld van Vestia in rap tempo toenam en fors hoger lag dan het landelijk gemiddelde: schuld per woning in Euro's Ook de rentelasten namen sterk toe per woning, en lagen bijna 50% hoger dan het landelijke gemiddelde: Rentelasten Vestia per woning Daardoor nam de vrije kasstroom per woning, het geld dat overblijft als alle kosten zijn betaald, sterk af; opnieuw veel slechter dan het landelijk gemiddelde: Vrije kasstroom in euro's Dat maakte de verhouding tussen schulden en inkomsten nauwelijks houdbaar, de zogenaamde ‘schuldverdienratio’, de verhouding tussen schuld en de vrije kasstroom, waarin wordt uitgedrukt hoeveel jaar het duurt om van de vrije kasstroom de schulden af te lossen, stijgt sterk en is bijna 3 keer hoger dan het landelijk gemiddelde: Schuldverdienratio En ook de rentedekkingsgraad, de mate waarin de bruto kasstroom voldoende is om de rente te betalen, daalt, met een rentedekkingsgraad van 1,2 hoeft de rente slechts te stijgen van 4% naar 5% om er voor te zorgen dat Vestia niet meer aan de eigen renteverplichtingen kan voldoen. Overigens laat dit ook zien dat de hele corporatiesector een fors renterisico loopt: Rentedekkingsgraad Ondanks deze zichtbare verslechteringen van de ratio’s, die ook nog ver beneden de gemiddelde scores van corporaties liggen, geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken eind november 2010 nog een positief eindoordeel af in haar ‘Oordeelsbrief 2010’. In de paragraaf over de Financiële Positie van Vestia zegt het Ministerie: “Uit het door het Fonds in dit jaar uitgebracht financieel oordeel over de vermogenspositie blijkt dat, uitgaande van voortgezette verhuur van het bezit, de solvabiliteit ultimo 2009 voldoende is. Dit betekent dat de corporatie aan haar verplichtingen kan voldoen.” Zes maanden later, medio 2011, breekt op het ministerie de paniek uit. Een concluderende alinea is overbodig, dunkt me.
Robin Fransman is bereikbaar op Twitter: @RF_HFC