De schandpaal en de klokkenluider

2 Connecties

Relaties

Vermogensbeheer

Organisaties

Kifid
0 Bijdragen

Paul van Straaten zet de meest opmerkelijke feiten uit het jaarverslag van Kifid op een rijtje.

Het op 20 april verschenen jaarverslag van het Klachteninstituut KiFiD geeft naast de droge cijfers over het aantal klachten en de doorlooptijden daarvan, inzage in een aantal opmerkelijke trends en gebeurtenissen.

Kredietbemiddelaars
De ombudsman Nol Monster acht vooral de klachten over kredietbemiddelaars ernstig. In het overgrote deel van deze klachten oordeelde Monster dat de gegeven adviezen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan en adviseerde hij om de schade te vergoeden. Er zijn verschillende financiële dienstverleners die hebben zich toegelegd op de kredietbemiddeling voor niet vermogende consumenten, vaak laagbetaalden die zich in de schulden hebben gewerkt bij postorderbedrijven of telefoonmaatschappijen. De consument die zich tot zo’n dienstverlener wendt, hoopt op verlaging van zijn maandlasten. Na het ‘advies’ is de schuld van de consument soms met duizenden euro’s toegenomen en heeft de adviseur duizenden euro’s aan de cliënt verdiend.

 
Schouderophalende dienstverleners
Zeer ernstig vindt Monster de constatering dat er dienstverleners zijn die zich van het KiFiD weinig aantrekken.  De vertegenwoordigers verschijnen niet bij een mondelinge behandeling van de klacht, zij volgen de aanbevelingen van de ombudsman niet op en al evenmin trekken zij zich iets aan van het oordeel van de Geschillencommissie. De ombudsman vraagt zich af of zo’n dienstverlener, bij structureel niet meewerken, nog wel voldoet aan het voorschrift uit de Wft dat hij zijn klachtbehandeling op orde moet hebben.
 
Schandpaal
De commissievoorzitter Edgar du Perron van de Geschillencommissie (ook KiFiD) meldt in het jaarverslag dat de Geschillencommissie haar uitspraken voortaan zal publiceren mét de namen van de financiële dienstverleners. Deze ontwikkeling zal de dienstverleners bewegen om de klachtenprocedure serieus te nemen en mogelijk leidt dit ook tot meer schikkingen uit vrees voor kwalijke jurisprudentie.
 
Tussenpersonen
De financiële Ombudsman ziet ook veel tussenpersonen failliet gaan en hij verwacht dat velen nog zullen volgen.  Hij constateert  dat bij de verkoop van de portefeuille vaak onduidelijk is wie aansprakelijk is (blijft/wordt) voor de dienstverlening van de oude organisatie. Deze onduidelijkheid legt de ombudsman in principe uit in het voordeel van de consument.  Omdat de verkopende dienstverlener veelal niet meer is aangesloten bij KiFiD, houdt hij de kopende partij aansprakelijk voor het toerekenbaar tekortschieten van de verkoper, ook in geval daarover bij de verkoop andersluidende afspraken zijn gemaakt. Volgens hem moet de nieuwe eigenaar van de onderneming eventuele schade die ontstaat doordat hij aansprakelijk wordt gehouden voor fouten van de verkoper, maar zelf verhalen op die verkoper.
 
Klokkenluider
Opzienbarend is het bericht over een klokkenluider. De ombudsman noemt het een ‘aardig inzicht in de gang van zaken bij een vermogensbeheerder’.  Een ontslagen accountmanager lichtte uit onvrede over zijn ontslag zijn oude cliënten in over wat hij uit hoofde van zijn functie als hun accountmanager allemaal had misdaan. Hij hielp vervolgens deze cliënten met het formuleren van de klachten en zette daarbij zijn eigen wanprestatie vol in de schijnwerpers.  De ombudsman oordeelde dat het optreden van de klokkenluider niet fraai was; niet als accountmanager, maar ook niet als belangenbehartiger. Hier had ik graag getuige van geweest.
 
De zaken werden door de ombudsman allemaal gegrond verklaard. De vermogensbeheerder in kwestie stimuleerde de handel in effecten door een bonus te verbinden  aan de winst die werd gerealiseerd door de handel in effecten. Hoe meer provisie, hoe hoger de winst, hoe hoger de bonussen. Een dergelijk handelen noemt men churning  (provisiejagen) en is al jaren ‘not done’.