Follow the Money selecteert

Paus Fransicus zegent impact investeerders, toekomstige spaarders en uitkeringstrekkers zijn de klos, wanbeheer nekt Belgische bank, de lage rente is spelbreker voor iedereen en de democratie staat onder druk. Verder: Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen, Afrika zal een probleem worden voor de EU en hoe de Britse onvrede door Brussel zelf veroorzaakt is. Tot slot: waarom haten Amerikanen socialisten, pensioenen onder druk door Europese richtlijn en de zelfrijdende Rolls Royce.

Integriteit Öztürk onderzocht

NRC

Denk-voorzitter Öztürk waarschuwde deze week samen met zijn drie partijgenoten, waaronder Sylvana Simons, voor de media. 'De mainstream media is onbetrouwbaar', zo luidde de boodschap van een nieuw campagnefilmpje op de website. Alsof het lot ermee speelde verscheen een dag later een groot artikel in het NRC. De krant onthulde dat het handelen van Öztürk onderzocht wordt door twee zorginstellingen. Het eerste onderzoek speelt zich af in Roermond, waar Öztürk destijds fractievoorzitter was van de lokale PvdA. De deal draait om de verkoop van twee gebouwen van de Limburgse zorginstelling  Daelzicht, met een taxatiewaarde van 610.000 euro. Het gaat om een woonhuis en een groter pand in Swalmen, bij Roermond.

Öztürk wil in een van de twee een hotel beginnen,  daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hij gaat daarom op bezoek bij de wethouder, Jos van Rey. Tegen hem loopt een strafproces, omdat hij ervan verdacht wordt steekpenningen te hebben aangenomen. Na het gesprek tussen Öztürk en Van Rey is het college bereid het bestemmingsplan te wijzigen.Een horecabestemming zou de prijs van de twee panden hebben kunnen opdrijven, maar dat er een bestemmingsplanwijziging ophanden is wordt niet gemeld aan de toezichthouder, die Daelzicht toestemming moet geven voor verkoop. De verkoopprijs komt uiteindelijk op 400.000 euro, ruim 200.000 euro lager dan de taxatiewaarde. Meteen na de overdracht verkoopt Öztürk het woonhuis voor een bedrag van 225.000 euro. Het pand waar het hotel komt, met vier keer zoveel grond als het woonhuis, heeft hem zo dus 175.000 euro gekost. 

Ook in Utrecht wordt de integriteit van Öztürk getoetst. Bij de Utrechtse zorginstelling Reinaerde sleepte het bedrijf van het Kamerlid een onderzoeksopdracht binnen. De 15.000 euro die de opdracht opleverde zou gedeeld worden met een medewerker van de instelling. Öztürk wilde niet reageren op de onthulingen van NRC. Wel liet zijn advocaat weten de krant aansprakkelijk te stellen voor alle materiële en immateriële schade.

Gezegende opbrengsten

Financial Times (betaald)

Sinds enkele jaren rust er een Pauselijke zegen op investeerders die meer beogen dan uitsluitend de eigen zakken te vullen. Het Vaticaan is zelf schathemelrijk en om die rijkdommen deugdelijker te laten renderen denken de katholieken onder aanvoering van Paus Fransiscus dat het beter is om niet uitsluitend geldelijk gewin de boventoon te laten voeren, maar dat er meer manieren zijn om rendement na te steven. Vooral de armen en verschoppelingen moeten van deze nieuwe investeringsstrategie profiteren. Het Vaticaan organiseert deze maand zelfs een grote bijeenkomst over het thema impact-investeren. 'Making the Year of Mercy a Year of Impact for the Poor’, luidt de titel van de conferentie

Of de bezoekers - waaronder vele vermogensbeheerders en vertegenwoordigers van investeringsmaatschappijen- van te voren een biecht moeten afnemen, wordt niet vermeld. Zeker is dat het Vaticaan inspeelt op een trend die wereldwijd gaande is. De term 'impact investing’ werd tien jaar geleden gemunt door de Rockefeller Foundation. De essentie is dat sociale en maatschappelijke problemen ook met behulp van een marktgerichte aanpak opgelost kunnen worden. Rendement kan op meerdere manieren worden behaald: in euro’s of dollars én in maatschappelijke impact. Ofwel; de wereld een beetje beter maken. De Financial Times beschrijft dat steeds meer rijken de impact-filosofie omarmen en dat zelfs banken als Goldman Sachs - jawel, de Vampire Squid - zich in dit deugdelijke deel van het investeringsspectrum zijn gaan interesseren.

Spaarder en uitkeringstrekker de klos

Het Financieele Dagblad

Het Financieele Dagblad

Twee onderwerpen die ogenschijnlijk los van elkaar staan in het FD, maar die op pijnlijke wijze de tweedeling blootleggen die zich aftekent in onze samenleving. Zo hebben gepensioneerden het nog nooit zo goed gehad. Zij scoren een 9,5 in 2015, maar voor Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar daalde de inkomenszekerheid na 1990. Zij scoren een 4,7. Tegelijkertijd staan de spaartegoeden onder druk door de lage rente en dreigt de reële rente de komende jaren flink negatief te worden. De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie.

Als er niets gebeurt, zo waarschuwt SCP-onderzoeker Cok Vrooman, en de neergaande lijn in de inkomens- en werkzekerheid van de afgelopen 35 jaar doorzet, krijgen het precariaat en de onzekere werkenden het nog zwaarder te verduren. Vrooman noemt dat ‘zorgwekkend’: ‘De sociale opdeling wordt versterkt en ook het maatschappelijk ongenoegen kan groeien.’

Wanbeheer en wanbeleid nekt Belgische bank

Apache

Dinsdagavond 7 juni, kort nadat bekend was geworden dat de Belgische Nationale Bank de Optima Bank onder curatele had geplaatst en haar bankvergunning zou verliezen, hebben enkele directieleden ’s nachts nog een aantal grote klanten gebeld met de aansporing om snel hun geld van de rekening te halen. Ook zouden de directeuren vooral hun eigen vennootschappen hebben bevoordeeld, schrijft het Belgische dagblad De Tijd. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt leverde de nationale bank ‘puik werk,’ maar de onderzoeksjournalisten van Apache laten zien dat dit beeld niet klopt. Ze doen uit de doeken hoe de lijken bij Optima Bank vanaf 2011, na het verkrijgen van de banklicentie, in hoog tempo uit de kast vielen. Lees het huiveringwekkende relaas van de teloorgang van een Belgische bank in een tweetal artikelen, met een prominente rol voor de gewezen socialistische minister Luc Van den Bossche.

Pensioenen: rente is spelbreker voor iedereen

Eindhovens Dagblad

Verhelderend stuk over de rol die de rekenrente speelt in de pensioendiscussie. Ouderen hebben in het verleden, gelet op de huidige rekenrentes, te weinig gespaard om het beloofde pensioenvermogen te kunnen bereiken. De pensioenfondsen, onkundig met de huidige situatie van extreem lage en zelfs soms negatieve rentes, zijn er abusievelijk van uitgegaan dat ze dat beloofde pensioenvermogen altijd wel konden waarmaken. En de jongeren hebben te maken met een pensioen dat net zo min geïndexeerd wordt, maar waarvoor wel een steeds hogere premie betaald moet worden en waarvan De Nederlandsche Bank desondanks verwacht dat het te weinig zal zijn om dat toegezegde, niet-geïndexeerde pensioen te bereiken. Echter, de vaak gehoorde klacht dat er waarde-overdracht plaatsvindt van de oudere naar de jongere generatie berust op een misverstand.

De wanhopige doodsstrijd van de democratie

TPO

Inzending van een van onze lezers

In een interessant essay, dat inzicht, overzicht en context verschaft, legt auteur Sid Lukkassen bij The Post Online de huidige worstelingen, van leiders en bevolking, over onze angst voor verlies aan democratie uit. Met hierbij aandacht voor de rol van globalisering en digitalisering. De auteur studeerde geschiedenis en filosofie en promoveert op het onderwerp ‘de democratie en haar media’.

Historisch — in de zin van hoe de stroom van macht en techniek nu kabbelt — is zoiets als de soevereine natiestaat bijna passé. We zien pogingen om de massa aan te spreken via gevoelens en nostalgie: met name hun gehechtheid aan democratie, aan de natiestaat en het vaderland. Maar als dit zich enkel richt op politiek dan is de strijd verloren, want de macht sijpelt as we speak weg bij de politiek. Sid Lukassen haalt in zijn essay ook het trilemma aan van Princeton-professor Dani Rodrik: 'economische globalisering, politieke democratie en nationale autonomie zijn allemaal afzonderlijk mogelijk, en ook per twee. Maar zij kunnen niet alle drie tegelijk voorkomen.'

Kijkend naar de krachten die nu op onze Europese samenlevingen inwerken, heeft dit trilemma een hoge verklarende waarde. Door de digitale revolutie is nu bijna de hele wereld qua informatie globaal en grenzeloos aangesloten. Dit maakt bedrijven met de instrumenten om op die informatiesnelweg te navigeren, feitelijk machtiger dan overheden. Als de übertechneuten, de cyberwarfare experts en hackers, kamp kiezen met die bedrijven, dan zijn nationale overheden binnen enkele generaties achterhaald en passé.

‘Afrika zal ons probleem zijn’

Die Zeit

Opvallende uitspraken van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Volgens de jurist is het nodig dat Europa vooral veel mensen uit Afrika binnenhaalt om de vergrijzing tegen te gaan en om ‘inteelt te voorkomen’. ‘Wir brauchen einen neuen Umgang mit Afrika und der arabischen Welt,’ fordert Wolfgang Schäuble (CDU) im Interview mit der ZEIT. ‘Afrika wird unser Problem sein, wir müssen diese Aufgabe annehmen.’

Vooral de derde generatie van de Duitse Turken, in het bijzonder de Turkse moslima's, doen het goed en zijn belangrijk voor de innovatiekracht van Duitsland, aldus de minister.

Brexit: hoe de Britse onvrede door Brussel zelf veroorzaakt werd

EUobserver

Analyse van FTM-columnist Pieter Cleppe van de Britse denktank Open Europe over de Brexit. Cleppe schrijft dat Brussel dit referendum in feite aan zichzelf te wijten heeft en zal oogsten wat het zelf zaaide. Cleppe verwijt de Europese leiders dat ze onvoldoende hebben geluisterd naar de weerstand die er bij grote groepen van de diverse Europese landen bestond tegen een centraal aangestuurd Europa. De stelselmatige overtredingen van de bepalingen uit het Verdrag van Maastricht (1992) dat de basis legde voor de gemeenschappelijke munt hebben het vertrouwen in de Europese instituten doen afnemen. De euro — zo schrijft Cleppe — bedreigt het voortbestaan van de EU. Hij komt met enkele aanbevelingen voor de Brusselse bureaucraten als ze nog iets van het Europese project willen redden.

Waarom haat Amerika socialisten (zonder te weten waarom)?

Evonomics

Deze vraag stelt Lixing Sun, biologie-professor aan de universiteit van Washington. Amerika heeft iets paradoxaals: aan de ene kant kent het land succesvolle sociale programma’s op het gebied van pensioen, gezondheidszorg, voeding, de woningmarkt, energie, onderwijs, kinderopvang en landbouw, aan de andere kant is het verzet tegen nieuwe sociale programma’s groot. Hoe komt dat, vraagt Sun zich af.

Sun laat aan de hand van data van het OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) zien dat daarvoor twee belangrijke verbanden voor aan te wijzen zijn. Allereerst de correlatie tussen het vertrouwen hebben in de samenleving waar je deel van uitmaakt en de mate waarin mensen bereid zijn belasting af te dragen. En de tweede correlatie betreft het verband tussen dat vertrouwen en de mate waarin een overheid integer is (zie onderstaande grafiek).

Het feit dat Amerika nog redelijk hoog scoort op de integriteits-index komt doordat de regering wél de ‘harde’ corruptie aanpakt, zoals omkoping. Maar het vertrouwen van de gemiddelde burger blijft laag doordat de ‘zachte’ corruptie niet wordt aangepakt. Daaronder wordt gerekend lobbyen in ruil voor voordelen, belastingontwijking, enzovoorts.

Sun concludeert dat wil een samenleving goed functioneren het van belang is dat het vertrouwen in de overheid groot is. Dat vergroot de solidariteit. Maar corruptie en te grote inkomensverschillen ondermijnen dat vertrouwen.

Brussel tilt controversiële pensioenwet over Brits EU-referendum

Elsevier

Een controversiële deal over een pensioenfondsrichtlijn voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) ligt klaar in Brussel. De europarlementariërs die over het akkoord hebben vergaderd, willen de overeenkomst pas bekendmaken na het EU-referendum in Groot-Brittannië, schrijft het blad Elsevier. Het gaat om de IORP II-richtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van andere landen mogen staan. ‘Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk,’ zegt een criticus van de richtlijn. Volgens ingewijden betekent het ook dat Europeanen makkelijker hun pensioen kunnen optellen als zij dat in verschillende lidstaten hebben opgebouwd.

Het Kamerlid Omtzigt heeft al twee jaar geleden een initiatiefnota ingediend bij het kabinet omtrent een gele-kaartprocedure met betrekking tot een ingrijpend voorstel van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse pensioenstelsel, maar het kabinet heeft daar vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

Net als met verschillende andere akkoorden willen politici echter wachten met het bekendmaken van de overeenkomst tot na 23 juni, als de Britten naar de stembus gaan. Een ingewijde suggereerde dat de wet, die de ‘bemoeienis’ van Brussel vergroot, de ontevredenheid van de Britten over de EU zou verergeren. Daarom zouden de pro-EU-politici willen wachten met de deal.

Rolls-Royce van de toekomst: zelfrijdend en futuristisch

RTLZ

Bij het merk Rolls-Royce denk je meestal aan het beeld van een klassieke auto. Maar ook de makers van Rolls-Royce kijken naar de toekomst, en gaven ontwerpers de opdracht om de auto te maken waar we over 100 jaar in rijden. Ze voerden maandenlang gesprekken met klanten, trendwatchers en medewerkers. Niks was te gek. Het resultaat is de Vision Next 100, in de wandelgangen 103EX genoemd: elektrisch en zelfrijdend, en heeft geen stuur of stoelen voorin. Dat zorgt voor veel ruimte in de auto om te zitten en loungen. Achterin zit een luxe sofa, waar vandaan je naar (de sterren) buiten kunt kijken, want het dak is van glas. Het dak kan bovendien volledig openklappen — spectaculair instappen dus, schrijft RTLZ. Alles aan de auto moet uiteindelijk personaliseerbaar worden, mede dankzij de inzet van 3D-printers.