Grote schade, klein verlies

Financieel klachtenspecialist Paul van Straaten geeft vanaf vandaag tweewekelijks zijn kijk op zaken. 'Pas op voor de verplichting tot schadebeperking'.

Op 1 december 2008 bracht het ANP een  ontvangen persbericht naar buiten onder de kop "Tsunami van klachten over vermogensbeheerders op komst". Aanleiding voor het persbericht was de stroom klachten van teleurgestelde beleggers en vermogende particulieren die de negatieve gevolgen van de kredietcrisis terugzagen in de waarde van hun beleggingsportefeuille. In 2009 bleek dat niet alleen de vermogensbeheerders onder vuur lagen, maar ook fondsbeheerders en banken die met hun cliënten slechts een adviesrelatie hadden.

Schadebeperkende maatregelen

Hoe groot de verscheidenheid van klachten ook was, er is één aspect dat in vrijwel alle zaken een belangrijke rol speelt. Het betreft de verplichting tot het nemen van schadebeperkende maatregelen om verdere schade te voorkomen. Beleggers realiseren zich vaak niet dat een dergelijke verplichting bestaat en laten hun beleggingsportefeuille ongemoeid terwijl ze de bank of vermogensbeheerder aansprakelijk stellen voor het verlies. Verder oplopende verliezen kunnen in dergelijke gevallen niet als schade worden aangemerkt en komen zo voor rekening van de belegger.
Het is echter ook mogelijk dat het aanhouden van een portefeuille na verloop van tijd geen extra verlies oplevert, maar juist een afname van het verlies. Vooral beleggers die in de maanden rond maart 2009 hun klachten formuleerden, hebben een dergelijk herstel zien doorwerken in hun portefeuille. In die gevallen zullen de beklaagden de gevolgen van het herstel meenemen in hun verweer of stilzwijgend tot uitdrukking laten komen in een schikkingsvoorstel.

Schadesommetje

Uit de klachtenstroom van 2009 komt nu een golf van zaken voort die rijp zijn voor een regeling in der minne zoals dat zo mooi heet. Aanleiding kan een advies van de ombudsman van het klachteninstituut financiële dienstverlening (KiFiD) zijn. De Ombudsman behandelt klachten met als doel partijen tot een regeling te motiveren wanneer dit enigszins realistisch is. Veelal geeft hij in zijn advies een leidraad aan partijen hoe een compensatie berekend zou kunnen worden. Een vrijblijvend advies met een leidraad om tot een schadevergoeding te komen biedt voldoende ruimte aan partijen om het anders te doen dan geadviseerd. Die ruimte is belangrijk en geeft partijen de hoop dat een schikking daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort.
Tijdens de gesprekken en onderhandelingen die ik thans voer trachten de banken en vermogensbeheerders het schadesommetje door te trekken tot in heden, daar de klagers vrijwel nooit een portefeuille hebben gesaneerd en de koersen sinds het ‘claimmoment’ aardig zijn hersteld. Het maakt de onderhandelingen niet eenvoudiger daar de financiële instellingen het absoluut niet kunnen verkroppen als een cliënt een vergoeding dreigt te ontvangen die het verlies goeddeels compenseert.

Wisselgeld

Ik adviseer in dergelijke gevallen om vast te houden aan de gevolgen van de wettelijke verplichting om de schade te beperken. Vanaf het moment dat u de bank of vermogensbeheerder aansprakelijk hebt gesteld zijn de verdere verliezen en winsten volledig voor uw rekening. Wanneer de onderhandelingsgesprekken vast zitten kunt u altijd nog overwegen om een deel van het goedgemaakte verlies als wisselgeld in te brengen.
Een discussie kan overigens voorkomen worden wanneer de portefeuille  direct na het ‘claimmoment’ wordt overgeboekt naar een andere financiële instelling. De overstapmappen van tegenwoordig maken dit uiterst simpel en veelal zonder extra kosten te maken.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Paul van Straaten

Vermogenmonitor van Van Straaten is in Den Haag gevestigd. Van Straaten bracht voor honderden klanten zaken tot een bevredige...