Tienduizenden ondernemers zijn ondergebracht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank waar slechts een enkeling weer levend uitkomt. Ondernemers worden geconfronteerd  met stijgende rentelasten, extra aflossingen en accountantskosten. Resultaat: de ondernemer wordt niet beter, maar juist steeds zieker. De bank toont in deze situatie vaak weinig begrip voor de individuele ondernemer, de relatie met de bank is verziekt. Banken zijn de groeiende stapel probleemdossiers in sommige gevallen liever kwijt dan rijk, ook al leidt dat tot faillissement van de ondernemer en afboekingen bij de bank. Een nieuw bankschandaal lijkt geboren. Toezichthouder AFM onderzocht de praktijken van Bijzonder Beheer en ook de Tweede Kamer buigt zich over de kwestie.

37 artikelen

Achter ING Vesting Finance zit een Quote 500-incassobureau

5 Connecties

Relaties

Quote 500 bijzonder beheer Fiditon

Organisaties

ING HAL
17 Bijdragen

'Kleine' zakelijke en particuliere klanten van ING Bank komen niet meteen terecht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, maar worden zonder slag of stoot doorgezet naar ING Vesting Finance. Maar wie zit er eigenlijk achter deze club? Wat is haar mandaat en wie heeft aldaar de bankierseed afgelegd? Adviseur en voormalig bankdirecteur Folkert Fennema dook erin en deed een verrassende ontdekking.

De brieven die ING aan klanten met een betalingsachterstand verstuurt, verwijzen naar KvK nummer 33168903, incassobureau Fiditon BV. Via meerdere tussen-BV’s blijkt de uiteindelijke eigenaar van Fiditon BV Hal Investments te zijn, het bekende investeringsvehikel van Quote 500-topper Martijn van der Vorm. De Rotterdamse familie Van der Vorm was onder meer eigenaar van de rederij Holland Amerika Lijn. Die werd in 1988 verkocht en de 1,8 miljard gulden die dat opleverde werd ondergebracht in HAL Trust. 

Een erg goede investering lijkt het de afgelopen jaren niet te zijn geweest. Na fraaie resultaten in de jaren 2010, 2011 en 2012, van respectievelijk 7, 5 en 6 miljoen, heeft de maximering van incassokosten het feest bedorven met een resultaat uit bedrijfsvoering van -3 miljoen euro in 2014. Een kaal en koud incassobureau dus, dat verwarring zaait door haar manier van optreden, de communicatie (ING/Fiditon en ING@vestingfinance.nl) én de in rekening gebrachte kosten.

 Direct na de overdracht naar ING Vesting Finance blijken er kosten te worden afgeboekt van de rekening van de 'klant'. Het verhaal daar achter is dat Fiditon BV aan ING kosten in rekening brengt en ING deze kosten op basis van de zeer omstreden algemene voorwaarden doorbelast aan het slachtoffer.

Op haar website schrijft Fiditon dat de klantwens centraal staat, maar waarschijnlijk bedoelt zij daar ING Bank mee.

Bij navraag over deze kosten geeft Fiditon BV aan dat de kosten zijn gebaseerd op het tarief 'Voorwerk II', zoals dat ook door rechtbanken wordt gehanteerd. Vreemd is het dan dat bij veel relaties het bedrag van 3025 euro (2500 euro + BTW) terugkomt, terwijl sprake is van verschillende obligo’s. Ook een cliënt met een overstand van 5000 euro kreeg dezelfde 3025 euro doorbelast.

Een een-tweetje dus tussen ING en Fiditon, waarbij Fiditon structureel te veel kosten rekent en ING deze blijkbaar blind afboekt op grond van haar algemene voorwaarden:

Zoals wij in ons schrijven van 30 september 2015 kenbaar hebben gemaakt, brengen wij voor de behandeling van het dossier kosten in rekening bij de ING. Deze kosten zijn gebaseerd op het tarief Voorwerk II, zoals deze ook door de rechtbanken wordt gehanteerd. De ING heeft deze kosten groot € 3.025,00 op grond van de Algemene Voorwaarden aan kredietnemer doorbelast. De kosten van kredietafwikkeling komen conform de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden geheel voor de rekening van kredietnemer en zijn inmiddels ook doorbelast op de rekening. Wij verwijzen u tevens naar Artikel 14 van de Algemene Bepalingen van Kredietverlening. Hierin is het volgende opgenomen;

'Alle kosten die voor de Bank uit de Overeenkomst voortvloeien in verband met de handhaving en de uitoefening van de rechten van de Bank en de invordering van de verschuldigde bedragen, zoals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten van deskundigen, zoals advocaten, accountants en adviseurs, komen voor rekening van de Kredietnemer. De Bank is bevoegd die bedragen ten laste van de Bestemmingsrekening van de Kredietnemer te boeken'.

Mandaat


Welk mandaat Fiditon heeft vanuit ING en hoe dit juridisch is geregeld, blijft onduidelijk. Fiditon communiceert schriftelijk en telefonisch met het slachtoffer. Op haar website schrijft Fiditon dat de klantwens centraal staat, maar waarschijnlijk bedoelt zij daar ING Bank mee. Fiditon gaat in haar schijnbare mandaat dusdanig ver dat zij namens ING kredieten en leningen opzegt. Dat de vordering zonder berichtgeving aan de klant mogelijk gecedeerd (door ING verpand aan Fiditon, red.) zou kunnen zijn, sluiten we voor het gemak maar even uit.


De Nederlandse Vereniging van Banken probeert met man en macht het tot nul gereduceerde vertrouwen in de Nederlandse banken te herstellen met gedragsregels voor Bijzonder Beheer, de bankierseed en het bijbehorende tuchtrecht. ING omzeilt alle spelregels, redelijkheid en billijkheid en de zo broodnodige zorgplicht eenvoudig door één briefje met een automatische handtekening.

Het zo vaak verzochte gesprek met een mens van vlees en bloed, die we kunnen aanspreken op zijn of haar bankierseed, zat er helaas niet in.
 

Folkert Fennema heeft 12 jaar in het bankwezen gewerkt, onder meer bij Rabobank. Zijn laatste functie was commercieel directeur bij Frieslandbank. Tegenwoordig heeft hij het bedrijf Tybalt Verander- en Interimmanagement, waarmee hij bedrijven helpt met financieel advies. Onder zijn klanten zijn 60 bedrijven die onder Bijzonder Beheer zijn geplaatst. Fennema publiceert ook met enige regelmaat columns op FTM.