Inzage in de financiële schemerwereld van bedrijvendokter Karel Steup

De vraag waarom bedrijvendokter Karel Steup 4 ton wegsluisde bij de verzorgingsflat Waalsdorp bleef woensdag in de rechtbank Den Haag onbeantwoord. Reden: Steup kwam niet opdagen. Het proces-verbaal dat in handen is van Follow The Money biedt meer inzage in de financiële schemerwereld van Steup.

Drie rechters, een griffier, een officier van justitie, pers, een rechtbanktekenaar, gedupeerden en een handvol belangstellenden. De line-up in de strafzaak tegen de Noordwijkse bedrijvendokter Karel Steup lijkt woensdag compleet, maar er is één afwezige: de verdachte zelf. Steup wordt ervan verdacht dat hij 400 duizend euro wegsluisde van de rekening van de Vereniging van Eigenaren van de Haagse verzorgingsflat Waalsdorp. Steup blijkt een dag voor zijn strafzitting nog snel een advocatenkantoor in Noordwijk te hebben gebeld. ‘Deze zaak overviel mij gisteren,' zegt de ad hoc-advocaat Klaas-Jan de Vries ter zitting. ‘Ik moest een en ander in mijn agenda schuiven om hier toch aanwezig te zijn.’ De raadsman geeft aan dat hij het dossier van zijn cliënt níet heeft ingezien en daarom ook geen machtiging heeft om het verweer te voeren. Zijn enige taak is het geven van een mondelinge toelichting bij het uitstelverzoek. Hiermee worden de rechters voor het blok gezet: de zitting voortzetten zónder enig verweer van de kant van Steup of meegaan in de wens van de officier van justitie om de zaak gewoon inhoudelijk te behandelen. Na een kort beraad tussen de rechters wordt besloten om de zaak aan te houden omdat de dagvaarding vrij laat - pas vlak voor Kerst - naar Steup is verstuurd. Het resultaat: een rechtbanktekening van advocaat De Vries en de zaak wordt uitgesteld, maar zal volgens de rechter ‘binnen een paar maanden ter zitting komen.’

Het procesverbaal

Voor de gedupeerden is het daarom nog afwachten wat Steup zal gaan verklaren over de heimelijke lening die hij in juni 2011 verstrekt vanuit de Vereniging van Eigenaren van de Stichting Katholieke Verzorgingsflat Waalsdorp afsloot met zijn eigen bedrijf FKS Management Services. Opmerkelijk: Steup was destijds bestuurder van de Stichting en tevens administrateur van de bijbehorende VvE. Voor zijn administratieve werkzaamheden kon hij jaarlijks 80 à 90 duizend euro per jaar factureren.
'Hij is nog steeds van mening dat het een risicoloze belegging was'
In het proces-verbaal – in bezit van Follow The Money – verklaart Steup dat de VvE het geld wel kon missen. ‘De 400.000 euro van de leenovereenkomst waren algemene reserves van de VVE. […] de noodzaak om reserves aan te houden waren niet meer nodig.’ De verbalisant tekent bovendien op uit de mond van Steup: ‘Het bedrag van € 400.000 werd door hem belegd maar hij wil niet aangeven waarin de belegging heeft plaatsgevonden omdat daar dan verstoringen in op zouden kunnen treden.’ En: ‘Hij is nog steeds van mening dat het een risicoloze belegging was. Het geld komt gewoon terug.’ Steup geeft tijdens het verhoor verder aan dat hij niet wist dat hij toestemming van de Raad van Toezicht en de eigenaren van de VvE nodig had. In de door hem thuis op de computer opgestelde leenovereenkomst (zie onder) is de ogenschijnlijke win-win situatie ook opgenomen met betrekking tot de lening voor onbepaalde tijd. 'In aanmerking dat Waalsdorp over overtollige liquiditeiten beschikt en behoefte heeft aan redelijk en risicoloos rendement.'

overeenkomst 1 crop overeenkomst 2 crop De parallelle paraaf op de heimelijke overeenkomst

 

Accountantskamer

De bovenstaande leenovereenkomst heeft tijdens het samenstellen van de jaarrekening 2011 geen alarmbellen doen rinkelen bij Sjoerd Stieltstra, de accountant van FKS Management Services. De Raad van Toezicht wilde weten waarom er geen vraagtekens zijn gezet bij de dubbele handtekening (zie boven) en waarom zij als tegenpartij niet op de hoogte zijn gesteld. De Accountantskamer oordeelde op 21 november 2014 dat de accountant van FKS zich terecht op zijn geheimhoudingsrecht heeft beroepen met betrekking tot het niet waarschuwen van de Raad van Toezicht van de leningverstrekker, de Stichting. De Kamer was wel van oordeel dat Stielstra ‘alvorens een samenstellingsverklaring af te geven [..] toch bij zijn cliënt had moeten doorvragen’. Oftewel, de accountant had Steup moeten vragen hoe het kan dat er zowel bij het kruisje van de leninggever (Waalsdorp) als bij die van de leningnemer (FKS) dezelfde naam en handtekening stond.
'Dat er een tegengesteld belang was, ja, dat kan je achteraf makkelijk vaststellen’
Het leverde de accountant een waarschuwing op waartegen hij inmiddels in beroep is gegaan. ‘Dat er een tegengesteld belang was, ja, dat kan je achteraf makkelijk vaststellen,’ zegt Stielstra. ‘Ik kreeg die leenovereenkomst twintig maanden nadat die was ingegaan onder ogen, van iemand die volgens de Kamer van Koophandel volledig en onbeperkt bevoegd was, en overigens nog steeds als zodanig staat ingeschreven, en het volste vertrouwen genoot van de Raad van Toezicht. Op het moment dat duidelijk werd dat de Raad van Toezicht niet op de hoogte was van de lening, hebben wij er zorg voor gedragen dat zij stukken hebben opgevraagd waaruit de lening bleek. Dit was minder dan twee maanden na het moment dat wij de leenovereenkomst voor het eerst zagen. Ik denk dat vooral de Raad van Toezicht heeft zitten slapen, waarbij ik er ook nog op wijs dat in de uitspraak tevens wordt vermeld dat het in het verleden gegeven advies om gedeelde bevoegdheden in te voeren door de Raad van Toezicht niet is opgevolgd.’

Uitstelgedrag

Jan Knipscheer, lid van de Raad van Toezicht, geeft in een reactie aan dat de RvT enkel toezicht houdt op de stichting, niet op de VvE. Hij bestrijdt dat de Raad van Toezicht heeft zitten slapen. ‘De Raad van Toezicht heeft in 2012 al bij de heer Steup aangedrongen op het opmaken van de jaarrekening 2011 van de Stichting. De heer Steup heeft medio 2012 een concept-jaarrekening 2011 ingediend die op geen enkele wijze aan de vormvereisten voldeed. We hebben geëist dat uiterlijk voor 31 januari 2013 een jaarrekening 2011 van Stichting Waalsdorp was dat aan alle vormvereisten voldeed én voorzien was van een goedkeurende verklaring van de accountant.’
'Op de dag dat Steup zijn ontslag indiende kwamen het bankafschrift en de leenovereenkomst boven tafel'
De accountant, een kantoorgenoot van Stielstra, gaf begin 2013 in een vergadering aan dat hij ook de administratie van de VvE nodig had. ‘De heer Steup was daar ook aanwezig en zal zich ongetwijfeld ter vergadering gerealiseerd hebben dat in die VvE-administratie de lening van 400 duizend euro en de daarbij behorende bankafschriften zaten,’ zegt Knipscheer. ‘Hij gaf uiteindelijk aan dat hij ziek was en daardoor niet de jaarrekening kon opmaken. We zijn nog bij hem thuis langs geweest om de boekhouding te komen ophalen.’ Uiteindelijk kreeg de Raad van Toezicht in april 2013 de volledige administratie maar er ontbrak één bankafschrift. ‘Dat was van de maand waarin hij de lening had afgesloten. Op de dag dat Steup zijn ontslag indiende kwamen het bankafschrift en de leenovereenkomst boven tafel.’   Karel Steup was niet bereikbaar voor commentaar. Zijn advocaat, de eerder aangehaalde raadsman De Vries, geeft aan nog niet inhoudelijk te kunnen reageren, omdat hij dossier nog niet kent.