Kleine accountantskantoren onder vuur van toezichthouder

4 Connecties

Relaties

Controle nba

Werkvelden

Accountancy Toezicht
1 Bijdrage

De Raad van Toezicht heeft de kwaliteit van kleine accountantskantoren getoetst. Conclusie: er is werk aan de winkel en 18 kantoren moeten zelfs een gedwongen gang naar de tuchtrechter maken.

De steken die grote accountantskantoren zoals KPMG laten vallen zijn inmiddels bekend, maar uit het jaarverslag 2013 van de Raad van Toezicht dient er ook scherp gelet te worden op de categorie daaronder: de zogeheten niet-OOB accountantskantoren die de wettelijke controles uitvoeren bij ondernemingen in het MKB. De AFM waarschuwde vorig jaar al dat de kwaliteit vaak ondermaats is bij kleine accountantskantoren die zich níet richten op de jaarrekeningen van banken, verzekeraars en beursfondsen. Uit het jaarverslag 2013 van de Raad van Toezicht, onderdeel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), blijkt nu dat 18 kleine accountantskantoren zich moeten verantwoorden voor de tuchtrechter omdat ze niet voldoen aan de door de NBA gestelde eisen. ‘De uitkomsten stemmen nog niet vrolijk, maar we zien wel dat het toezicht werkt. De sector wordt daarmee steeds verder opgeschoond,’ luidt het kwalitatieve oordeel van NBA-voorzitter Huub Wieleman in het begeleidende persbericht.

Maatschappelijk vertrouwen bevorderen

In 2013 zijn er 231 kleine kantoren getoetst waarbij er dossiers werden doorgenomen om te beoordelen of ze voldoen aan de door de NBA gestelde norm-en regelgeving. Van de 199 reguliere toetsingen bleken 81 kantoren op belangrijke onderdelen níet te voldoen aan de gestelde eisen. Deze kantoren moeten een verbeterplan opstellen en vervolgens een hertoetsing ondergaan. Vier accountantskantoren faalden zo opzichtig dat het toezichtsorgaan het advies uitbracht om een klacht in te dienen bij de Accountantskamer. Ditzelfde gold voor 14 kantoren die na hertoetsing nog steeds niet voldeden aan de kwaliteitseisen.

acccountant resultaten Bron: Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht (NBA)

De reden? ‘In het algemeen kan worden gesteld dat onbekendheid met van toepassing zijnde regelgeving en voorschriften, of het niet of onjuist toepassen daarvan, de voornaamste oorzaak is voor de geconstateerde tekortkomingen. Men is vaak onvoldoende “bij gebleven”,’ aldus de rapporteurs die een duidelijk doel voor ogen lijken te hebben. ‘Met het uitvoeren van de toetsingen en het zo nodig ter beoordeling voorleggen aan de tuchtrechter wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de accountant bewaakt en gehandhaafd. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de bevordering van het maatschappelijk vertrouwen in de accountants.