Kamervragen Klein aan Klijnsma over nabestaandenpensioen

Een kritische column van Kees de Lange over pensioenen op deze site heeft geleid tot Kamervragen van Kamerlid Norbert Klein aan staatssecretaris Klijnsma.

Vorige week publiceerde senator Kees de Lange op Follow The Money een kritisch stuk over het beleid van onder andere staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) inzake de pensioenwetgeving. 'De volksvertegenwoordiging gepiepeld', luidde de titel van het artikel van De Lange waarin hij enkele kritische kanttekeningen maakt bij het beleid van het kabinet, in het bijzonder staatssecretarissen Klijnsma en Eric Wiebes (Financiën). De Lange stelt dat dat 'de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Eerste Kamer onvolledig en dus onjuist hebben voorgelicht'. De essentie van het stuk van De Lange betreft de koopkracht van pensioengerechtigden. De huidige, zowel als de toekomstigen. Precies op dat punt van koopkracht gaat de zaak grondig mis, aldus De Lange. De koopkracht van onze aanvullende pensioenen gaat al meer dan tien jaar achteruit en dat zal nog zeker tien jaar voortduren. Volgens De Lange redenen genoeg tot ongerustheid.

Omissie

Die publicatie van De Lange op FTM is niet onopgemerkt gebleven. Gisteren stelde het Kamerlid van eenmansfractie Norbert Klein 8 vragen aan staatssecretaris Klijnsma. Klein schrijft onder andere: 'In de nadere memorie van toelichting in het kader van de verzamelwet pensioenen 2014 heeft u aangegeven dat het nettopensioen uit de tweede pijler "de facto een voortzetting is van de eerdere nabestaandenvoorziening". Door het bestaan van de uitsluitingsclausule is er de facto echter geen verzekering afgesloten die daadwerkelijk uitkeert op het moment dat de verzekerde binnen een jaar overlijdt en al helemaal niet als bekend was dat bij afsluiting van het product diegene binnen het jaar zou komen te overlijden. Dit is inherent aan zo ongeveer elk nieuw afgesloten verzekeringsproduct. Hoe komt het dat u hier het feit vergeten bent te noemen dat er weliswaar een acceptatieplicht geldt, maar dat wel de uitsluitingsclausule onverkort geldt?' En vraagt vervolgens: 'Bent u zich ervan bewust dat u door deze omissie de volksvertegenwoordiging onvolledig en daarmee onjuist geïnformeerd heeft, er bestaat immers de facto geen nabestaandenvoorziening voor de mensen die binnen het jaar overlijden door het bestaan van de uitsluitingsclausule?' Klein gaat nog verder. Hij vraagt zich af of de taken die de volksvertegenwoordiging heeft alleen goed uitgevoerd kunnen worden als het kabinet deugdelijke informatie geeft op de gestelde vragen. Een volksvertegenwoordiging zou daar op mogen vertrouwen. Klein vraagt zich ook af hoe Klijnsma het de getroffen nabestaanden kan uitleggen dat zij helaas fors minder nabestaandenpensioen ontvangen dan dat zij nu beloofd heeft met de mogelijkheid van een nettopensioen in de tweede pijler, maar met de onlosmakelijk bijbehorende uitsluitingsclausule? Daarbij is ook de vraag aan de orde voor mensen die arbeidsongeschikt zijn en wegens deze arbeidsongeschiktheid premievrijstelling hebben. Voor hen geldt nog de bijkomende problematiek: in die situatie neemt het pensioenfonds, zolang de deelnemer arbeidsongeschikt is, de pensioenopbouw over. Meestal gaat een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar uit dienst bij zijn werkgever. De pensioenopbouw gaat dan, op basis van de premievrijstelling, gewoon door. Hij heeft alleen geen dienstverband meer, geen werkgever, die hem een nettopensioenregeling kan aanbieden. Hij kán zich in de tweede pijler helemaal niet verzekeren. Klein vraagt dan ook aan Klijnsma: 'In uw antwoorden in de Eerste Kamer op 2 december in het debat inzake de verzamelwet pensioenen 2014 heeft u toegezegd dit uit te gaan zoeken. Heeft dit reeds resultaat opgeleverd in oplossingsrichtingen? Zo ja, welke?'