Sinds het einde van Koude Oorlog heeft Nederland fors gesneden in Defensie. De opeenvolgende kabinetten gebruikten de kaasschaaf om te beknibbelen op budgetten. Tegelijkertijd moest de gemankeerde krijgsmacht wel alles kunnen. Met de grote jongens meedoen, naar Afghanistan. De kaasschaafmethode raakte het bot van de krijgsmacht en Nederland maakt nog steeds geen echte keuzes op basis van visie.

Wat willen we met de krijgsmacht in de toekomst? De regering komt eerst met een budget en daarna volgt ‘visie’, in de praktijk een boekhoudkundige invuloefening. De kaalslag bij de Nederlandse krijgsmacht is inmiddels van vooroorlogse proporties.

33 artikelen

Militairen op verkiezingscampagne

Vereniging van militairen GOV|MHB strijdt tegen nieuwe bezuinigingsplannen. “Het gaat hier om het landsbelang op de lange termijn.”

VVD, CDA, Christen Unie, SGP en DKP zijn de enige partijen die defensie met rust laten. De partijen op links willen flink het mes zetten in de krijgsmacht. De PvdA en Groen Links boeken één miljard aan bezuinigingen op defensie en SP zet in op 1,5 miljard. Officieren van de Nederlandse krijgsmacht verenigd in het GOV|MHB (Gezamenlijke officierenverenigingen van Defensie en het Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel) zien de nieuwe bezuinigingsplannen als desastreus voor de krijgsmacht.

Reden voor GOV|MHB om een campagne te starten tegen ‘de afbraak van de krijgsmacht’. Duovoorzitter Kapitein-luitenant ter Zee van Administratie, Rob Hunnego vindt dat politici hun verantwoordelijkheid moeten nemen: “Politici wordt wakker! Het gaat hier om het landsbelang op lange termijn.” Reden genoeg voor Follow The Money om toelichting te vragen aan voorman Hunnego.


Militair vakbondsvoorman Rob Hunnego

Het is niet gebruikelijk dat militairen en ambtenaren zich openlijk bemoeien met politiek. Is het wel gepast dat jullie je mengen in de verkiezingscampagne?

“Er is weinig kennis van de veiligheidssituatie in de wereld. Ook het belang van Defensie voor onze economie en veiligheid is niet goed bekend. Door gebrek aan kennis bij politici wordt er nu maar wat gedaan. Wij zijn de professionals van Defensie en wij hebben dat totaalbeeld wel. Te lang hebben wij onze mond gehouden, uit loyaliteit aan de politiek. Nu wordt er een grens overschreden. Dit raakt direct de belangen van heel Nederland. Daarom luiden wij de noodklok en richten wij ons nu rechtstreeks tot het Nederlandse volk. Als deze plannen doorgaan, wordt het voor Nederland een ongelijke strijd.”

Waarom bezuinigen politieke partijen op defensie?

"De politieke partijen die willen bezuinigen op Defensie gaan voor korte termijn politiek gewin. Dat ligt lekker bij hun achterban, maar ze beseffen totaal niet wat ze kapot maken. Het is puur financieel gedreven, een boekhoudkundige exercitie, om zogenaamd de rijksbegroting op orde te krijgen. Zij bekommeren zich totaal niet om een van de kerntaken van de overheid: het bieden van veiligheid. Juist stabiliteit in de wereld en nationale veiligheid zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land is."

Zogenaamd de rijksbegroting op orde krijgen?

“Doordat het CPB in de modellen geen rekening houdt met de gevolgen van het bezuinigen op defensie, zoals dat wel voor bijvoorbeeld onderwijs geldt, worden politieke partijen niet de rekening gepresenteerd wanneer zij hakken in defensie.”

Wat staat er op die rekening?

“Het verlies aan internationale standing, het niet dragen van de 'fair share' en het verminderd bijdragen aan internationale stabiliteit. Dat er door internationale stabiliteit ongehinderd handel kan worden gedreven en vluchtelingenstromen worden voorkomen, wordt door het model van het CPB niet verdisconteerd. Integendeel. Elke euro die je schrapt bij defensie werkt voor honderd procent door in het verminderen van de rijksbegroting. Dus schrappen in het defensiebudget levert een beter CPB-rapportcijfer op.”

Wat zijn de mogelijke gevolgen van plannen?

“De Nederlandse handels- en exportbelangen liggen in het buitenland. De Nederlandse boterham wordt voor een groot deel in het buitenland verdiend. We zijn een rijk en welvarend land. Internationaal geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een principe dat sommige partijen in Nederland wel hanteren, maar buiten de landsgrenzen ineens niet meer. Onze handel en export zullen onder deze plannen te lijden hebben.”

Hoe ziet dat eruit?

“Als Nederland niet meer mee doet op het wereldtoneel en zich terugtrekt achter de dijken, verliezen we de gunningsfactor en de wil om met ons land zaken te doen. Als we minder verdienen, kunnen we ook minder geld uitgeven aan zorg en onderwijs.

Wat doet het met onze veiligheid?

Al jaren komen we onze afspraken en beloftes in de NAVO niet na. Waarom zouden andere landen ons willen beschermen, als wij hen en onszelf niet eens meer willen beschermen? Ik leg de nadruk op willen, want het is een bewuste keuze die deze partijen maken. Het is misschien een lastig verhaal, maar zorg, onderwijs, Defensie, veiligheid en economie hangen nauw met elkaar samen. Dat moet beter uitgelegd worden door onze politici."

Hoe moet de politiek dit lastige verhaal vertellen? Zoals CDA-kamerlid Knops, die zei dat 12 september wel eens de 11 september voor de militairen zou kunnen zijn?

“De manier van Knops is erg confronterend. Het moet niet bij incidentele pogingen blijven. De relatie tussen economie, geloofwaardigheid in het internationale verkeer en defensie is een lastige, en die moet voortdurend voor en over het voetlicht worden gebracht. Ook wanneer er geen verkiezingen zijn.

De minister van buitenlandse zaken en de minister van economische zaken moeten, met de minister van defensie, de belangrijke vierhoek ‘defense-development-diplomacy-economy’ elke week benadrukken. Zij moeten vertellen dat deze vierhoek de welvaart in Nederland hoog houdt. Geen gemakkelijk verhaal, zeker niet in verkiezingstijd waar soundbites, oneliners, dagelijkse peilingen  en factchecking de boventoon voeren en een verhaal van meer dan 5 zinnen het niet haalt.”

En verder?

“De grondwettelijke kerntaak van de overheid moet steeds worden benadrukt. Het leveren van veiligheid aan de Nederlandse bevolking staat in de grondwet. Dat is bij de vorming van de natiestaat juist een overheidskerntaak geworden omdat de individuele burger het overzicht niet heeft en korte termijnprioriteiten laat prevaleren boven lange termijn belangen. Een tendens overigens die politieke partijen ook steeds meer etaleren.”

Ontbreekt het de politiek dan aan visie op de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht?

“In het ‘Eindrapport Verkenningen, houvast voor de toekomst van de krijgsmacht’ staan vijf strategische vragen aan de politiek. Die vragen zouden in een debat tussen regering en Kamer moeten worden beantwoord. Dat debat heeft nooit plaats gehad. Dus is er geen breed gedragen Nederlandse visie op de positie die Nederland wil hebben in het buitenland, welke rol de krijgsmacht daarbij moet spelen, hoeveel soevereiniteit Nederland wil overdragen en welke krijgsmacht daar dan bij past. Nu zijn het Eindrapport, en werkgroep 20, Internationale veiligheid van de Brede Heroverwegingen, verworden tot een ‘shopping list’ waaruit iedereen het zijne shopt, onder het mom van: ‘Maar het staat in de Verkenningen’. Dat klopt. Alle alternatieven staan in de Verkenningen, het was juist de bedoeling dat debat te voeren aan de hand van de geschetste alternatieven.”

Volgens de officieren dreigt een ongelijke strijd.