Noordwijk tooont haar gemeenteraad via Twitter; juli 2020

Noordwijk tooont haar gemeenteraad via Twitter; juli 2020 © Gemeente Noordwijk / https://twitter.com/raadnoordwijk/status/1282640285311414275/photo/1

Gemeente Noordwijk laat eigen integriteit onderzoeken

1 Connectie

Relaties

Noordwijk
5 Bijdragen

De gemeente Noordwijk heeft besloten onderzoek te laten doen naar de integriteit van het gemeentebestuur; die staat volgens burgemeester Wendy Verkleij te veel ter discussie, na publicaties in onder meer Follow the Money. Maar de gemeente wil niet zeggen wat ze precies laat onderzoeken.

Noordwijk huurt een extern bureau in om de integriteit van het gemeentebestuur door te lichten. De directe aanleiding daarvoor is het aftreden in april 2020 van wethouder Ruimtelijke Ordening en Bouwen, Henri de Jong, die publiekelijk meedeelde dat hij de intimidatie binnen zijn eigen partij, het CDA, beu was. Kort na zijn vertrek beschreef Follow the Money hoe de vastgoed- en horecasector in Noordwijk de politiek al decennia naar zijn hand weet te zetten.

De burgemeester noemt het onderzoek een ‘stevige APK-keuring’

Eind juli kondigde Verkleij het onderzoek aan. Tot drie keer toe vroeg Follow the Money naar de concrete beschrijving van de onderzoeksopdracht, maar de gemeente verstrekte die niet. In een persbericht zegt burgemeester Verkleij dat ze extern onderzoek laat doen naar ‘de volledige structuur die er is om de integriteit te waarborgen’.

Ze noemt het een ‘stevige APK-keuring’, uit te voeren door het Utrechtse Necker van Naem, experts in lokale democratie. Het bureau krijgt opdracht ‘om het integriteitsbeleid van de gemeente te beoordelen en te toetsen in hoeverre dit beleid de bestuurlijke en ambtelijke integriteit in de gemeente ondersteunt, stimuleert en borgt’. Want: ‘In mijn eerste half jaar als burgemeester heb ik geconstateerd dat Noordwijk op het onderwerp integriteit vaker onderwerp van gesprek is dan de inwoners en bedrijven van de gemeente verdienen.’

Verkleij wil in Noordwijk de ‘structuur versterken’ en komen tot een ‘integriteitscultuur’ inclusief ‘verankering [daarvan] in onze manier van werken, in ons denken en onze omgangsvormen’. Wat de APK-keuring reëel kan opleveren is niet duidelijk.

Meningsverschil over onderzoek CDA

De lokale CDA-afdeling heeft een intern onderzoek uitgevoerd naar het aftreden van haar wethouder. De onderzoekscommissie bestond uit drie leden: een expert in havenaanleg, een lokale makelaar en een ex-bloembollenkweker. Zij overlegden met betrokken leden, gemeenteraadsleden, het partijbestuur en De Jong zelf, en kwamen tot deze conclusie: ‘Uit de gesprekken blijkt er noch sprake te zijn geweest van onoorbaar gedrag, noch van gebrek aan integriteit, noch van individuele belangen.’

Er was volgens de onderzoekscommissie iets anders aan de hand: ‘een steeds verder toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie’ die het gevolg zou zijn van gebrekkig overleg tussen en fricties binnen de CDA-afdelingen Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk, die fuseerden na de samenvoeging van deze gemeenten.

Henri de Jong kan zich niet vinden in de conclusie van het onderzoek, zegt hij in een vraaggesprek met FTM. Volgens hem werd hij wel onoorbaar onder druk gezet via de CDA-ledenvergadering: ‘Partijorganen en -vergaderingen zijn geen transparant medium. Het is niet passend daar te proberen gemeentebesluiten te forceren. Voor de besluiten van B&W ben ik verantwoording schuldig aan de gemeenteraad.’ Bovendien werd hij over te wijzigen bestemmingsplannen benaderd door partijgenoten met bouwbelangen, zowel rechtstreeks als telefonisch. Dat stond De Jong niet aan: ‘Ik voer uit wat er door het college van B&W is besloten en door de gemeenteraad als controlerende macht is beoordeeld en vastgesteld. Daar werd aan getornd.’

Waarom noemt De Jong de kwesties en personen niet bij naam? ‘Omdat dit niet verifieerbaar is voor andere mensen. Ook de CDA-onderzoekscommissie had niet de instrumenten om dat goed te onderzoeken. Je verzandt in welles-nietes.’

Burgemeester Verkleij van Noordwijk bevestigde op vragen uit de gemeenteraad dat het ongewenst aansturen, zoals ook De Jong aangeeft, ‘niet verifieerbaar’ is: ‘Als u vraagt naar “deze ontoelaatbare beïnvloeding”, dan is de ontoelaatbaarheid voor het college niet uit eigen waarneming vast te stellen.’

Meer integriteitskwesties

In Noordwijk wijzen de vingers inzake de pogingen om De Jong te beïnvloeden, de kant op van regionaal aannemersbedrijf annex hotelexploitant De Raad, te weten de algemeen directeur Paul Brandjes, die samenwerkt met architect Van Egmond (beiden lid van het CDA). De Jong wil er niet over uitwijden. Brandjes zelf: ‘Natuurlijk is dat niet zo. Het is een hele domme vraag. Waarom zou ik De Jong beïnvloed hebben. Heb ik die man gesproken in zijn eentje? Never nooit.’

‘De wethouder zadelt de Noordwijkse gemeenschap nu niet verder op met zijn incompetente gedrag’

Brandjes schrijft dat de Jong tijdens een CDA-ledenvergadering leugens heeft verteld over zijn bouwplan; mede vanwege het gedrag van De Jong heeft Brandjes het ingetrokken. Over De Jong: ‘Hij heeft gelukkig de beste beslissing genomen die hij kon, door de Noordwijkse gemeenschap niet verder op te zadelen met zijn incompetente gedrag.’

Brandjes voert de pressiegroep Noordwijk Transparant aan, waar ook CDA-bestuurder Andries de Boer deel van uitmaakt. In een brief met bijlagen aan de gemeenteraad (waarin ook FTM’s artikel over de Noordwijkse politiek en vastgoed wordt gehekeld), maakt Noordwijk Transparant duidelijk hoe zij de zaak ziet. De integriteitskwesties spelen volgens hen juist bij ex-wethouders van Ruimtelijke Ordening van partijen die lokaal tegenover het CDA staan: Ton van Rijnberk (D66) en Hans Bakker (Puur Noordwijk), die met concurrenten van Brandjes/De Raad afspraken zouden hebben gemaakt die ten nadele van de gemeenschap zijn.

Brandjes meent dat ook deze kwesties in het integriteitsonderzoek van de gemeente Noordwijk nader onderzocht moeten worden. ‘Er is nog nooit een goed antwoord vanuit de gemeente gekomen wat Noordwijk Transparant aan het licht heeft gebracht.’