Oei, moet De Nieuwe Ondernemers Bank op zoek naar andere naam?

4 Connecties

Relaties

Financiële sector mkb financiering

Personen

Hans Biesheuvel

Organisaties

ONL
24 Bijdragen

Hans Biesheuvel van ONL kondigde vandaag De Nieuwe Ondernemers Bank aan. Leuk initiatief maar de kans bestaat dat hij op zoek moet naar een andere naam. De kredietbemiddelaar mag zichzelf in principe geen bank noemen.

De Nieuwe Ondernemers Bank (DNOB) is geen bank, maar een kredietbemiddelaar. DNOB heeft dan ook geen bankvergunning, in beginsel een noodzakelijke voorwaarde om jezelf bank te mogen noemen. Maar deze realiteit, waar De Nederlandsche Bank (DNB) op toeziet, is wellicht niet doorgedrongen bij initiatiefnemer Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL. Op de site van DNB is één en ander na te lezen: 'De Wet op het financieel toezicht (Wft) verbiedt het gebruik van het woord "bank" door eenieder die geen vergunning als kredietinstelling heeft. Het verbod op het gebruik van het woord 'bank' is bedoeld om te voorkomen dat verwarring ontstaat over de aard van een onderneming die het woord "bank", of vertalingen daarvan, gebruikt in haar naam of bij de uitoefening van haar bedrijf. Van zulke verwarring zal sprake zijn wanneer een onderneming die geen kredietinstelling is op de financiële markten actief is en in haar naam of bij de uitoefening van haar bedrijf desondanks het woord "bank" gebruikt.'

Vrijstelling

Van het verbod zijn bepaalde ondernemingen vrijgesteld, waaronder ook kredietbemiddelaars die voldoen aan de vereisten van artikel 31 Vrijstellingsregeling WFT: 'Personen of vennootschappen die bemiddelen of als tussenpersoon werkzaamheden verrichten als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid, van de wet, ten behoeve van een financiële onderneming die in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen, zijn vrijgesteld van artikel 3:7, eerste lid, van de wet, voorzover zij bij het bemiddelen of bij het verrichten van werkzaamheden als tussenpersoon gebruik maken van de naam van die financiële onderneming.' DNOB lijkt niet onder deze vrijstelling te vallen, want de bemiddelaar maakt bij het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van banken geen gebruik van de naam van die banken, maar van haar eigen naam. DNB wil niet zeggen of de nieuwe 'bank' het verbond schendt. 'We moeten hier naar kijken', zegt de woordvoerder. 'We zijn bezig informatie te verzamelen.' Mocht DNOB inderdaad niet onder de vrijstelling vallen, dan bestaat er nog één uitweg: het aanvragen van een ontheffing. 'Dat lijkt me in dit geval niet snel aan de orde.' ONL zegt geen ontheffing te hebben gevraagd en uitgebreid met DNB hierover te hebben gesproken, laat een zegsvrouw weten. 'DNB heeft geen bezwaar gemaakt tegen de naam. Wij zijn een bank nieuwe stijl.'