Eén van de grootste milieuschandalen uit de geschiedenis maakt ook slachtoffers in Nederland. Lees meer

In de Verenigde Staten wordt de PFOA-vervuiling door het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont omschreven als een van de grootste milieuschandalen ooit. Duizenden Amerikanen zijn ziek geworden door PFOA in hun bloed. Intussen hebben ook in Nederland claim-advocaten zich op de zaak gestort.

Follow the Money bracht in 2015 aan het licht dat er ook in Nederland sprake was van substantiële vervuiling rond de teflon-fabriek van DuPont in Dordrecht. Onze artikelen leidden tot Kamervragen en een groot onderzoek door het RIVM. Dat bevestigde onze analyse. Niet alleen werknemers, maar ook omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht bleken jarenlang te zijn blootgesteld aan hoge concentraties PFOA, ook wel bekend als C8.

28 artikelen

Opnieuw Kamervragen over giftige uitstoot teflonfabrikant Chemours/DuPont

4 Connecties

Relaties

teflon Pfoa

Organisaties

DuPont Chemours
3 Bijdragen

De uitstoot van de giftige stof PFOA door teflonfabrikant DuPont/Chemours heeft inwoners van Dordrecht en Sliedrecht ongerust gemaakt. Dat, en ergernis over een dralende aanpak door de provincie heeft geleid tot nieuwe Kamervragen. En waarom wordt DuPont eigenlijk niet beboet?

De aangifte tegen Chemours Nederland (voorheen DuPont) in Dordrecht wegens illegale uitstoot van de stof PFOA krijgt een politiek vervolg. De Kamerleden Lutz Jacobi en Yasemin Çegerek (PvdA) hebben aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over deze kwestie op onder meer Follow the Money. In september stelden Jacobi en Kamerlid Eric Smaling (SP) ook al vragen over de mogelijke vervuiling met PFOA, een hulpstof die werd gebruikt voor de productie van teflon. Die vragen hebben onder meer geleid tot een onderzoek door het RIVM, dat zoals het er nu naar uitziet pas in april gereed zal zijn. 

Het is in Nederland tot nu toe oorverdovend stil gebleven

Follow the Money heeft de afgelopen tijd regelmatig bericht over de kwestie-PFOA en DuPont/Chemours. Aanleiding daarvoor was het feit dat in de VS in dit verband wordt gesproken van mogelijk de grootste milieuramp ooit. Die werd veroorzaakt door een teflonfabriek van DuPont in West-Virginia. In Nederland bevindt zich in Dordrecht een vergelijkbare fabriek, maar hier is het tot nu toe oorverdovend stil gebleven. Terwijl er alle aanleiding was om op zijn minst onderzoek te doen. 'Hoe kan dat?' vroegen we ons af. Al onze artikelen over PFOA in Nederland vind je hier, ook het eerste deel 'Hoe Dupont met teflon een ongekende milieuramp veroorzaakte. Ook in Nederland?'

Sinds de aankondiging dat het RIVM de vervuiling en de besmetting van de bevolking en ex-werknemers in kaart brengt, is gebleken dat er meer aan de hand is rond de uitstoot van PFOA. Die stof werd tot 2012 niet alleen gebruikt bij de productie van teflon, maar ook, zo blijkt nu, bij het synthetische rubber Viton. En daarbij heeft DuPont de stof jarenlang zonder vergunning uitgestoten, zo wees analyse van de milieudienst Zuid-Holland Zuid uit. 

Daarnaast blijkt ook het grondwater van nota bene het belendende waterleidingbedrijf Evides vervuild te zijn met PFOA. Tegelijkertijd is in de Verenigde Staten de laatste weken het aantal meldingen van PFOA in onder meer drinkwater explosief gestegen. Er wordt daar intussen al gesproken van een watercrisis. De beroemde milieuadvocaat Erin Brockovich heeft zich op de zaak gestort. Het regent claims tegen de veroorzakers en de milieuautoriteiten staan onder druk om de normen te verscherpen en de handhaving te verbeteren. 

Versnippering verantwoordelijkheid

Dat de zorgen in Dordrecht en omstreken zijn toegenomen is begrijpelijk. De trage aanpak van het probleem, waarvan de omvang en de gevolgen nog steeds in nevelen zijn gehuld, zint lokale politici niet. Ze verwijten de provincie een gebrek aan regie. De provincie stelt zich bij monde van gedeputeerde Rik Janssen (SP) op het standpunt die rol niet te kunnen vervullen:

'Verschillende overheden zijn bevoegd gezag voor Chemours. De provincie Zuid-Holland voor de omgevingsvergunning en het toezicht daarop, de gemeente Dordrecht voor de Wet bodembescherming. Deze wettelijke taken van de provincie en de gemeente worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uitgevoerd. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de directe lozingen op de rivier. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bevoegd gezag voor het toezicht veiligheid van werknemers. Tot eind 2009 was het waterschap Hollandse Delta bevoegd gezag voor indirecte lozingen (lozingen op het riool). Daarna is de bevoegde taak overgedragen aan de provincie.' 

Die versnippering van verantwoordelijkheden staat een doortastende aanpak in de weg, constateren Jacobi cs in hun Kamervragen aan staatssecretaris Sharon Dijksma: ‘Is de verantwoordelijkheid hiervoor niet veel te versnipperd? Zou er niet één partij moeten zijn die regie voert over het geheel? Zo ja, is hiervoor wijziging van wet- en regelgeving nodig, en bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?’

Lokale politici verwijten de provincie een gebrek aan regie

Ook vragen de Kamerleden om een passende straf op te leggen aan Chemours. ’Is een boete van de milieu-autoriteit zoals DuPont die in de V.S. heeft gekregen vanwege het niet rapporteren van informatie over de risico’s van het gebruik van PFOA ook in Nederland mogelijk? Hoe beoordeelt u de opmerking dat “het er alle schijn van heeft dat dit verzwijggedrag ook in Nederland heeft plaatsgehad”?’

Nekken claims Chemours?

Intussen nemen in de VS de zorgen over de afhandeling van de juridische claims tegen Chemours toe. De actiegroep Keep Your Promise Dupont vreest dat DuPont onder zijn verantwoordelijkheid uit probeert te komen. DuPont heeft al zijn chemische activiteiten, waaronder teflon, in de zomer van 2015 verkocht aan zijn eigen spinoff Chemours. Inclusief, de 3.500 juridische claims die tegen het bedrijf waren aangespannen. 

De schade zou kunnen oplopen tot een bedrag van 3,5 miljard dollar of meer

Dat zou beteken dat het zwak gefinancierde Chemours opdraait voor de fouten die DuPont in het verleden heeft gemaakt. De aansprakelijkheidszaken lopen nog wél tegen DuPont. De eerste daarvan is inmiddels toegewezen aan de klager, maar DuPont heeft hoger beroep aangetekend. Als de rechters meer claims toewijzen, of er wordt geschikt, zou de schade kunnen oplopen tot een bedrag van 3,5 miljard dollar of meer.

Het versnelde tijdpad van de juridische procedures rond de aansprakelijkheidsclaims heeft waarschijnlijk een negatieve impact op de cashpositie van Chemours, stelde kredietbeoordelaar Moody’s onlangs. De timing is slecht, omdat de andere grote activiteit van Chemours, titanium dioxide, onder druk staat. Chemours heeft met ‘Ba3 review for downgrade’ volgens Moody's een matige kredietwaardigheid. Chemours stelt zich op het standpunt dat DuPont redelijk heeft gehandeld en stelt zich 'krachtig te zullen verdedigen tegen PFOA-rechtszaken.' Ook in Nederland.