Een pand van Meesterwerk

Een pand van Meesterwerk © Meesterwerk

Zorgbedrijf in patstelling door aanhoudende geruchten (maar bewijs ontbreekt)

Over zorginstelling Meesterwerk in Zwolle doen wilde verhalen de ronde, die soms ook in de regionale media verschijnen: het bedrijf zou ondermaatse zorg bieden, geld achterover drukken en overlast veroorzaken. Veel bewijs lijkt er niet te zijn voor de beschuldigingen; toch steken die steeds opnieuw de kop op. De burgemeester herhaalde ze, en moest vervolgens rectificeren.

Dit stuk in 1 minuut
  • Over zorginstelling Meesterwerk doen wilde verhalen de ronde, die soms ook in de regionale media verschijnen: het bedrijf zou ondermaatse zorg bieden, geld achterover drukken en overlast veroorzaken.

  • Een deel van de geruchten is terug te voeren op een rapport dat in 2016 is gemaakt in opdracht van de gemeente Zwolle. De gemeente stopte naar aanleiding van dat rapport de Wmo-subsidie aan Meesterwerk en vorderde de al geleverde subsidie deels terug.

  • De bewijsvoering in en onderbouwing van dat rapport schieten op belangrijke punten tekort, concludeert bedrijfsrechercheur René Reijenga. Dat betekent dat de gemeente de beslissing om de subsidie stop te zetten en terug te vorderen, mede heeft gebaseerd op onbewezen feiten.

  • Dat pleit Meesterwerk niet vrij. Zo kraakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in 2016 en 2017 kritische noten over de gang van zaken binnen het zorgbedrijf.

  • De gemeente Zwolle en Meesterwerk liggen nog steeds met elkaar overhoop: mogelijk staan ze binnenkort tegenover elkaar voor de rechter vanwege uitspraken die burgemeester Meijer in De Stentor over het zorgbedrijf deed.
Lees verder

Het was een klein kadertje in De Stentor van 31 juli 2019. ‘De gemeente maakt het volgende bekend,’ staat erboven. In korte zinnen verwijst de gemeente naar een eerder in De Stentor geplaatst interview met ‘de heer H.J. Meijer’, waarin hij ‘een verband’ zou hebben gelegd tussen zorginstelling Meesterwerk BV en fraude. ‘De heer H.J. Meijer heeft Meesterwerk BV niet willen beschuldigen van fraude en biedt hierbij zijn excuses aan’, besluit het bericht.

Die H.J. Meijer is Henk Jan Meijer, (inmiddels ex-)burgemeester van Zwolle. En Meesterwerk BV is een zorginstelling waarmee de gemeente twee jaar geleden alle banden heeft verbroken, na de verschijning van een kritisch onderzoeksrapport, gemaakt in opdracht van de gemeente.

Het kader in De Stentor is het voorlopige sluitstuk van een conflict dat zijn wortels heeft in 2015. Voorlopig, want directeur Milan Khubsing van Meesterwerk vindt het excuus te mager en heeft al aangekondigd juridische stappen te zullen nemen tegen burgemeester Meijer en de gemeente. Maar waarom betichtte Meijer Meesterwerk eigenlijk van fraude? En had hij een punt?

Zorgwekkende meldingen

Meesterwerk is een zorgbedrijf dat onderdak en begeleiding biedt aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. In haar 11-jarige bestaan is de zorginstelling uitgegroeid tot een herkenbaar bedrijf in de Zwolse binnenstad, met onder andere een snoepwinkel, garage, lunchroom en sportschool die door cliënten onder begeleiding worden gerund. Het hoofdkantoor staat in Zwolle, maar de organisatie is ook actief in omliggende gemeenten, zoals Kampen, Meppel en Deventer.

Zoek op internet naar ‘Meesterwerk Zwolle’ en je komt al gauw verontrustende verhalen tegen. Alleen al uit de linkjes naar de site van regionaal dagblad De Stentor rijst een grimmig beeld op van het zorgbedrijf. Een greep uit de koppen: ‘Zwolle zette spionnen in om zorgbedrijf te observeren’, ‘Geldkraan naar Zwolse zorggroep dicht, jongeren gedupeerd‘ en ‘Buurvrouw is overlast Zwolse zorginstelling zat: “Ze hebben totaal geen respect”’.

Follow the Money ontving herhaaldelijk tips over deze zorginstelling. In 2016 en 2017 werd zorgredacteur Eelke van Ark meermaals gebeld door een anonieme tipgever die meldde dat de zorg bij Meesterwerk ondermaats is. En eind 2018 ontving de redactie een mail met een aantal klachten over de zorginstelling. Reden genoeg om een onderzoek te starten.

We spreken mensen die beschuldigingen uiten jegens Meesterwerk, maar het lukt ons in geen enkel geval die te staven. Zo zegt een bewindvoerder mailtjes en sms-berichten te hebben die misstanden bij de zorginstelling aantonen, maar ze komt ondanks herhaaldelijke verzoeken nooit met de bewuste documenten op de proppen. Soms kunnen we vaststellen dat er iets is gebeurd, maar dat ontstijgt het niveau van ’incident’ niet. We onderzochten bijvoorbeeld een kwestie waarbij de partner van een cliënt van Meesterwerk met regelmaat overlast veroorzaakte, maar uit niets bleek dat Meesterwerk zelf iets fout deed.

Het rapport van 2MoveMountains

Een belangrijke bron van negatieve verhalen over Meesterwerk is een onderzoeksrapport dat in 2016 in opdracht van de gemeente Zwolle door adviesbureau 2MoveMountains is opgesteld. De gemeente verstrekte die opdracht kort nadat Meesterwerk er in 2015 was toegelaten als zorgaanbieder, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente had ‘negatieve signalen omtrent de kwaliteit en de kwantiteit van geleverde ondersteuning’ over de zorginstelling ontvangen en wilde deze onderzoeken, meldt het rapport.

De gemeente besloot in 2017, mede op grond van dit rapport, om de Wmo-subsidie aan Meesterwerk stop te zetten

De conclusies van het onderzoek waren niet mals. Cliënten van Meesterwerk zouden in veel gevallen niet de juiste of zelfs bijna geen begeleiding krijgen. Ook zou de zorginstelling huur van cliënten vragen, terwijl Meesterwerk beschermd wonen zou moeten bieden − een zorgvorm waarbij inwoning zit inbegrepen. Daarnaast had een deel van het personeel niet de vereiste Verklaring Omtrent Gedrag en gaf de zorginstelling de aan- en afmeldingen van cliënten niet goed door aan het CAK, hoewel dat verplicht is. Volgens de onderzoekers zou Meesterwerk voorts het onderzoek bemoeilijken en zelfs tegenwerken, doordat het ondanks herhaaldelijke verzoeken niet alle opgevraagde delen van de zorgadministratie leverde. In 2017 werd een deel van het rapport, waaronder de conclusies, openbaar na een wob-verzoek van De Stentor.

De gemeente besloot in 2017, mede op grond van dit rapport, om de Wmo-subsidie aan Meesterwerk stop te zetten. Zodoende moesten 62 cliënten op zoek naar een andere zorginstelling. Ook vorderde de gemeente een deel van de in 2015 en 2016 aan Meesterwerk geleverde subsidie terug, bij elkaar iets meer dan een miljoen euro. Uiteindelijk kwamen de gemeente en coöperatie Boer & Zorg (de zorgcoöperatie waarbij Meesterwerk was aangesloten) tot een schikking: de gemeente verlaagde het terug te vorderen bedrag, en in ruil beloofde Meesterwerk de beslissing niet bij de rechter aan te vechten.

FTM ging langs bij Meesterwerk en vroeg directeur Milan Khubsing naar zijn reactie op de aanhoudende geruchten. Ook bespraken we het rapport van 2MoveMountains, het hardste bewijs dat er iets mis is bij de zorginstelling. Khubsing trekt de conclusies van het rapport in twijfel − begrijpelijk, want ze zijn nadelig voor hem. Maar als we het rapport met hem doornemen, lijkt de onderbouwing van veel conclusies wankel te zijn of zelfs te ontbreken. We nemen het rapport mee, ter nadere inspectie. 

Ontbrekende onderbouwing

Het rapport van 2MoveMountains is een slordige 200 pagina’s dik en bestaat uit 14 bijlagen. Het eigenlijke onderzoeksrapport, waarin de aanleiding van het onderzoek, de aanpak, de onderzoeksvragen en de conclusies beschreven staan, telt 13 bladzijden. De bijlagen bevatten de achterliggende documenten, zoals transcripten van gesprekken en observatieverslagen. FTM legt het rapport aan een expert voor: René Reijenga, directeur van Levent Bedrijfsrecherche. Bieden de bijlagen van het rapport voldoende ondersteuning voor de conclusies die worden getrokken?

‘Er staan meer aantijgingen jegens andere zorginstellingen in dan over Meesterwerk’

Reijenga: ‘Het rapport is opgesteld naar aanleiding van drie signalen die bij de gemeente zijn binnengekomen, onder andere over overlast in de omgeving, en dat Meesterwerk cliënten zou werven door middel van giften. Maar het rapport handelt vrijwel alleen over het derde signaal: uitblijvende of tekortschietende ondersteuning aan de cliënten. Dat laatste proberen ze op twee manieren te onderbouwen: door betrokkenen te interviewen en door observaties te doen.’ Hij vervolgt: ‘Het rapport suggereert dat de verklaringen die de cliënten geven, afdoende bewijs vormen dat ondersteuning uitblijft, maar ik zie geen schokkende dingen naar voren komen. Er staan meer aantijgingen jegens andere zorginstellingen in dan aan het adres van Meesterwerk.’

De makers van het rapport lijken uitspraken van geïnterviewde cliënten vrijwel ongeclausuleerd over te nemen. Zo zegt een aantal cliënten de dagbesteding die Meesterwerk biedt, als werk te zien (zie kader). De onderzoekers concluderen daaruit dat Meesterwerk geen dagbesteding levert. Reijenga: ‘Ze hadden dat echt verder moeten onderzoeken voordat ze die conclusie trokken.’

Uitspraken van cliënten worden voor waar aangenomen

De makers van het rapport lijken beweringen die cliënten over Meesterwerk doen, zonder aanvullend bewijs over te nemen. Twee voorbeelden:

‘Dagbesteding wordt niet geleverd conform zorgovereenkomst’

De passage begint met een beschrijving van de dagbestedingsactiviteiten die Meesterwerk moet faciliteren, gevolgd door de opmerking: ‘uit de verklaringen van de cliënten is echter gebleken dat de meeste van de door ons geïnterviewde cliënten geen dagbesteding geniet. Een aantal ziet de dagbesteding als werk, omdat ze bijvoorbeeld in de bediening werken in de lunchroom Passie van Meesterwerk.’ 

De enige onderbouwing die de onderzoekers hierbij geven: ‘Lunchroom Passie wordt bezocht door “normale burgers” en er lijkt geen begeleiding te worden geleverd. [..] Dit komt overeen met de verklaring van 1 van de cliënten.’ Hoe de onderzoekers tot de conclusie zijn gekomen dat er geen begeleiding lijkt te worden geleverd, is niet duidelijk.

Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat Meesterwerk niet voldoet aan ‘de voorwaarden en verplichtingen van de subsidieverlening 2015 en 2016 op dit punt’ omdat ‘niet iedere cliënt dagbesteding ontvangt en daar waar er dagbesteding geboden wordt er geen begeleiding bij is en wordt geboden.’

‘Valse handtekening op exit-formulier’

Op basis van een verklaring van één cliënt is volgens de onderzoekers ‘het ernstige vermoeden gerezen dat er sprake is van valsheid in geschrifte zoals opgenomen in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht’.

Lees verder Inklappen

De observaties

‘De onderzoekers hebben op drie adressen in totaal vijf dagen aan observaties uitgevoerd,’ rekent Reijenga voor. ‘Die observaties duurden meestal enkele uren, bijvoorbeeld van 4 uur ’s middags tot 9 uur ’s avonds. Zulke observaties kunnen nuttig zijn, maar wat mij betreft alleen om te signaleren of er mogelijk iets mis is. Als je daar bevestiging van krijgt, ga je over een langere periode kijken.’

‘Uit de observatieverslagen blijkt dat er wel degelijk hulpverleners zijn langsgekomen. Hoe lang die dan binnen zijn of wat ze binnen doen weet je niet. Daarvoor zou je die hulpverleners moeten spreken, maar dat hebben de onderzoekers niet gedaan. Uit het observatieverslag wordt voorts niet altijd duidelijk of een geobserveerd persoon als hulpverlener of als bewoner wordt gezien. Soms staat er: die heeft een Meesterwerk-jasje aan, dus dat zal dan wel een hulpverlener zijn. Maar ik kan uit het rapport niet opmaken of ze bezoekers zonder zo’n jas als bewoner of als hulpverlening hebben geteld, en hoe ze dat vast hebben gesteld.’

‘Soms staat er: die heeft een Meesterwerk-jasje aan, dat zal dan wel een hulpverlener zijn’

Ook Meesterwerk-directeur Milan Khubsing had kritiek op de observaties. De onderzoekers hebben volgens hem alleen de voorkant van de panden in de gaten gehouden, terwijl twee van de geobserveerde panden een achteruitgang hebben die uitkomt op een pleintje waar een kantoor van Meesterwerk zat.

‘Ik zie inderdaad alleen foto’s van de voorkant,’ zegt Reijenga. ‘En de drie mensen die de observaties deden, hebben bij verschillende panden gestaan, soms op dezelfde tijdstippen. Dus de achterkant kan onmogelijk in de gaten gehouden zijn. Bij dit soort observaties zit meestal een verantwoording. Zo van: dit is de locatie, hier zitten de ingangen, dus hebben we de observatie zo uitgevoerd met deze observanten. Dat ontbreekt hier.’

Het rapport concludeert dat er ‘geen 24-uurs begeleiding (en toezicht) wordt geboden’ en cliënten ‘structureel minder begeleiding en toezicht’ krijgen dan is afgesproken. Reijenga: ‘Op basis van dit rapport kun je dat niet zeggen. Voor hetzelfde geld zat er de hele tijd dat de deur in de gaten gehouden werd, een hulpverlener binnen. Om dit soort beweringen te kunnen doen, heb je een uitgebreider observatie nodig, en moet je daarnaast interviews afnemen met bijvoorbeeld de hulpverleners die langs zijn gekomen.’

Tot slot is niet bij elke bewering aangegeven op welke gegevens die gebaseerd is. Soms is het gissen of de onderzoekers een conclusie baseren op de observaties, op verklaringen van de cliënten of op een andere bron. ‘Je zou bijna verwachten dat er nog een uitgebreidere versie van het rapport bestaat, waarin bij elke bewering duidelijk is vermeld hoe die onderbouwd is,’ zegt Reijenga.

Intramuraal of extramuraal

Een aantal claims zijn zonder medewerking van de gemeente lastig te toetsen. Zo misten volgens het rapport van drie medewerkers de verplichte Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) en waren de aan- en afmeldingen van cliënten niet doorgegeven aan het CAK. Khubsing bestrijdt de aantijging over de missende VOG’s. ‘Het betrof onder andere een medewerker die een Work first-traject liep en eentje met een BBL-contract,’ zegt hij. ‘Die waren destijds vrijgesteld van de verplichting een VOG te hebben.’

De af- en aanmeldingen bij het CAK waren volgens Khubsing de verantwoordelijkheid van Boer & Zorg. Die verwijst door naar de zienswijzebrief die de zorgcoöperatie eerder schreef toen de gemeente de subsidie aan Meesterwerk wilde stopzetten. Daarin staat dat de door de gemeente aangeleverde informatie niet zou kloppen met de zorg die Meesterwerk verleende en dat het daarom onmogelijk was correcte gegevens bij het CAK aan te leveren.

Ook bij een andere passage is het vooralsnog onduidelijk of Meesterwerk schuld heeft. ‘Meesterwerk levert aan ondersteuning in het kader van de subsidie beschermd wonen 2015 en 2016 feitelijk ambulante begeleiding in plaats van beschermd wonen,‘ schrijven de onderzoekers. ‘In die zin wordt niet voldaan aan de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van cliënten alsmede de subsidieverplichtingen.’

In de subsidiebeschikkingen staat expliciet dat Meesterwerk subsidie krijgt voor extramurale plaatsen

Feitelijk lijkt dat te kloppen: Meesterwerk kreeg subsidie voor het leveren van beschermd wonen, maar leverde dat niet. Bij beschermd wonen krijgen cliënten immers onderdak binnen een zorginstelling, terwijl de cliënten van Meesterwerk zelf een huis huurden. Maar dat is het gevolg van een afspraak die de gemeente zelf met Meesterwerk heeft gemaakt. In de subsidiebeschikkingen van 2015 en 2016 staat expliciet dat Meesterwerk subsidie krijgt voor het leveren van extramurale plaatsen − dat wil zeggen: waarbij de cliënt niet inwoont bij de zorginstelling.

Deze extramurale bekostiging had meer gevolgen. Meesterwerk voerde huisvestingskosten op in de verantwoording van hun besteding van de subsidiegelden, en dat mocht volgens de gemeente alleen bij intramurale plaatsing. Daarom eiste de gemeente alle huisvestingskosten terug, een bedrag van iets meer dan zeven ton. Khubsing: ‘Ik heb voor het vaststellen van mijn begroting aan de gemeente gevraagd wat erin moest staan. Ze hebben me een opsomming van de onderdelen gemaild waaruit de begroting moest bestaan, en daar stonden ook huisvestingskosten bij. De gemeente heeft die begroting toen, zonder een reactie te geven, definitief gemaakt.’ Hij vindt het logisch dat hij huisvestingskosten had, ondanks de extramurale bekostiging. ‘Veel cliënten waren dakloos of hadden geen geld, en ik moest hun opvang ergens van betalen. Dat waren mijn huisvestingskosten.’

"Volgens de KvK-gegevens is het bedrijf een maand na het eerste intake-gesprek opgericht"

2MoveMountains besteedde het onderzoek uit

Over het bedrijf dat het onderzoek uitvoerde, 2MoveMountains, is weinig bekend. Volgens hun (inmiddels verdwenen) Twitterpagina was het een ‘advies- en recherchekundig bureau inzake Wmo en Jeugdzorg’. Was, want sinds 18 september 2017 zijn ze uitgeschreven bij de KvK. Volgens diezelfde KvK-gegevens is het bedrijf opgericht een maand nadat het eerste intakegesprek tussen de onderzoekers en de gemeente Zwolle plaatsvond. Mede-oprichter van 2MoveMountains Hendrika van den Bergh vertelt FTM niet goed meer te weten hoe en waarom dat toen zo is gelopen.

Opvallend is dat het rapport niet is opgesteld door 2MoveMountains zelf: dat heeft het gehele onderzoek uitbesteed aan bedrijfsrecherchekantoor RMAA Expertise. ‘Dat komt omdat we geen WPBR-vergunninghadden,’ zegt Van den Bergh. Zo’n vergunning is nodig om bedrijfsrecherchekundige werkzaamheden te mogen verrichten. Waarom de opdracht dan toch aan 2MoveMountains is gegund, wil Van den Bergh niet kwijt. Ook de gemeente wil hierover geen vragen beantwoorden.

Dat het rapport van 2MoveMountains mankementen vertoont, betekent niet dat erin vervatte beschuldigingen daarom onwaar zijn. Wel is een groot deel ervan slecht onderbouwd en vooralsnog onbewezen. Gelukkig is dit rapport niet de enige bron waaruit FTM kan putten; ook de Inspectie hield een oogje in het zeil. 

Inspecteurs over de vloer

Op een ochtend in april 2017 staat er onaangekondigd een groepje bezoekers voor het hoofdkantoor van Meesterwerk aan de Zwolse Diezerkade: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) komt langs voor een zogenoemd ‘Quick Scan-bezoek’. Ze bekijken een woning en drie dagbestedingslocaties, voeren gesprekken met cliënten, begeleiders, een ontwikkelingspsycholoog, een kwaliteitsfunctionaris, een zorgcoördinator plus leidinggevenden, en zien drie cliëntdossiers in.

Het rapport, dat in juni 2017 uitkomt, is kritisch. De IGJ constateert verschillende problemen met de veiligheid in de panden van de organisatie. Daarnaast heeft Meesterwerk de doelen en afspraken per cliënt niet goed vastgelegd in de administratie. En het schort aan de ‘kwaliteit van het personeel en de organisatie’. Zo zet Meesterwerk niet ‘op het juiste moment [..] voldoende deskundige en vertrouwde medewerkers in ter uitvoering van de dagelijkse zorg’.

Vóór 1 oktober moet Meesterwerk aan alle normen voldoen waarin het volgens het rapport tekortschiet, oordeelt de Inspectie. En het zorgbedrijf moet een resultaatverslag opstellen, waarin staat welke aanpak het heeft gekozen om die normen te behalen. Ook moet er voor die datum een raad van toezicht komen, omdat Meesterwerk een WTZi-toegelaten instelling is en de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) die eis stelt. Het rapport bespreekt ook de rol van directeur Milan Khubsing: ‘Aandachtspunt is de rol van de bestuurder, die veel informele contacten heeft met de cliënten waardoor onduidelijk is waar zijn rol van bestuurder begint en ophoudt. Dit is een ongewenste situatie.’

Dat laatste is aanleiding voor Khubsing om op 22 augustus 2017 tegenover De Stentor te verklaren dat hij wil opstappen als directeur. ‘Ik moet als directeur meer afstand nemen van mijn cliënten,’ vertelt hij de krant, ‘maar het is mijn passie, dus ik geef liever mijn functie op dan dat ik dat moet loslaten. Ik heb besloten dat ik me weer met begeleiding van cliënten ga bezighouden en dat een andere directeur mijn functie gaat overnemen.’ Hij legt zijn taken niet per direct neer, want ‘wat ik in jaren heb opgebouwd kan ik niet in een paar maanden overdragen’.

Maar: Khubsing zit er nog steeds, naar eigen zeggen op verzoek van zijn medewerkers. ‘Tijdens de vergadering waar ik mijn vertrek aankondigde, verzochten zij me niet te gaan.’

Het is de Inspectie duidelijk dat de zorgorganisatie stappen in de goede richting heeft gezet

Breder beeld

De inspectie is na 1 oktober in elk geval tevreden over de voortgang van Meesterwerk, blijkt uit een op de website van de IGJ in januari 2018 gepubliceerde ‘afsluitbrief’. ‘Uit de rapportage over het verbetertraject en de onderliggende stukken blijkt dat Meesterwerk de verbetermaatregelen heeft doorgevoerd en dit ook met een interne audit heeft getoetst,’ schrijft de Inspectie, en sluit het toezichtbezoek van 11 april 2017 officieel af.

Toch staat de Inspectie een maand later, in februari 2018, opnieuw bij Meesterwerk op de stoep. De IGJ wil kijken of de verbeteringen die Meesterwerk zou hebben gedaan daadwerkelijk zijn doorgevoerd, en een ‘breder beeld’ van de zorginstelling krijgen na het vluchtige Quick Scan-bezoek. De Inspectie treft opnieuw een aantal verbeterpunten aan; de huisvesting van de cliënten heeft achterstallig onderhoud en ligt er rommel in gemeenschappelijke ruimtes en tuinen. Ook is de administratie van Meesterwerk nog niet volledig op orde. Maar het is duidelijk dat de zorgorganisatie stappen heeft gezet in de goede richting, blijkt uit het rapport dat de Inspectie naar aanleiding van het bezoek publiceert.

De Inspectie had, na haar eerste eerste bezoek, ‘signalen’ gekregen van een bewindvoeringsorganisatie. Het eerste signaal betreft ‘onduidelijkheid over huurovereenkomsten’. Huurcontracten zouden soms laat of niet door Meesterwerk worden overlegd, en directeur Milan Khubsing zou hierbij betrokken zijn. Volgens Khubsing is dit een probleem van het verleden; Meesterwerk heeft inmiddels een ‘team huisvesting’ dat de afhandeling van de huurcontracten zonder tussenkomst van Khubsing voor zijn rekening neemt. De huidige overeenkomsten zijn ‘juridisch getoetst’, meldt de Inspectie.

Verder werd de Inspectie gemeld dat Meesterwerk cliënten zou vragen zich ‘anders voor te doen’ bij indicatiestellingen, om zo een indicatie te behouden of een hogere indicatie te krijgen. Onderbouwing werd niet geleverd. Tot slot beweerde de melder dat Khubsing cliënten wel eens geld gaf of leende. Khubsing vertelt de onderzoekers dat hij dit inderdaad soms doet. ‘Hij wil de cliënten graag helpen en regels helpen hier niet altijd bij,’ staat in het rapport. Zo heeft Khubsing geld geleend aan een cliënt die in hechtenis zat. Hij vertelt dat als dit eerst langs de bewindvoerder had gemoeten, de cliënt langer in de gevangenis had moeten blijven. Tegen FTM bevestigt Khubsing dat hij dit soms nog steeds doet.

In de conclusie van dit rapport geeft de Inspectie aan nog steeds verbeterpunten te zien, maar er vertrouwen in te hebben dat de inmiddels geïnstalleerde raad van toezicht kritisch genoeg naar de ontwikkeling van Meesterwerk kijkt om erop te kunnen vertrouwen dat de zorginstelling ‘verder blijft werken aan het verder verbeteren van de zorg en de aansturing.’

Ook andere instanties kregen tips. Zo deed het regionale zorgkantoor in 2017 onderzoek naar Meesterwerk: ‘Dat hebben we gedaan nadat er signalen van misstanden bij ons binnenkwamen,’ zegt woordvoerder Jeppe Delver van het Zilveren Kruis. ‘We hebben toen een zogenoemde “materiële controle” uitgevoerd. Daarbij kijken we onder andere of de gedeclareerde zorg strookt met wat er in de zorgplannen staat.’ Het zorgkantoor concludeerde dat er ‘geen reden [is] om aan te nemen dat er sprake is van onrechtmatige zorg of fraude’.

De burgemeester moet rectificeren

Na de publicatie van het laatste inspectierapport bleef het rustig rond de zorginstelling. Tot 22 december 2018: toen noemde burgemeester Henk Jan Meijer Meesterwerk in een interview over fraudebestrijding. Khubsing was woedend en eiste excuses van Meijer. Het duurde een half jaar voordat er namens de burgemeester een rectificatie in De Stentor verscheen. Khubsing is de steeds terugkerende beschuldigingen beu, en heeft meermaals aangekondigd juridische stappen te willen zetten naar aanleiding van de opmerkingen van de burgemeester. Concrete stappen heeft hij echter niet gezet.

‘Ik ben jong en niet op mijn mondje gevallen. Misschien zet dat kwaad bloed’

Wellicht is angst om de vingers nog eens aan Meesterwerk te branden de reden waarom de gemeente Zwolle vragen over de zorginstelling weigert te beantwoorden. Ook verleent de gemeente belangrijke bronnen geen toestemming om inhoudelijk over Meesterwerk te praten, zoals de Sociale Wijkteams van Zwolle en de onderzoekers van 2MoveMountains.

Dat is jammer, want het is opvallend dat er zo vaak negatieve meldingen over Meesterwerk worden gedaan. Er lijken twee opties te zijn: óf er is iets aan de hand bij de zorginstelling, óf er is iemand die geruchten over Meesterwerk verspreidt. Khubsing zegt zelf geen idee te hebben waar de meldingen vandaan komen. ‘Ik weet wel dat ik een uitzonderlijk jonge zorgdirecteur ben, en ik ben niet op mijn mondje gevallen. Misschien zet dat kwaad bloed bij andere instellingen.’

Vooralsnog zijn vooral de cliënten het slachtoffer van deze onduidelijkheid. Cliënten die nu nog bij Meesterwerk zitten en zich zorgen maken over de kwaliteit van hun zorginstelling, maar ook de cliënten die door de stopzetting van de subsidie naar een andere zorginstelling moesten, een proces dat allerminst vlekkeloos verliep. Oorspronkelijk mochten ze tot 30 juni 2017 bij Meesterwerk blijven, zodat ze genoeg tijd hadden om een andere zorginstelling te vinden. Later meldde De Stentor dat die termijn voor ‘een aantal’ cliënten was uitgesteld tot eind 2017. Khubsing meldt dat er anno 2019 nog steeds een aantal hen bij Meesterwerk zijn ondergebracht. 

 

We hebben passages uit dit artikel voorgelegd aan de gemeente Zwolle, 2MoveMountains en RMAA Expertise. De gemeente Zwolle wenste niet te reageren omdat de huidige opzet van het artikel niet aansloot bij een eerder gesprek dat FTM met vertegenwoordigers van de gemeente had. ‘Wij voelen dan ook niet de behoefte om inhoudelijk te reageren op dit voor ons afgesloten dossier,’ schrijft een woordvoerder. 2MoveMountains liet weten geen behoefte te hebben aan een inhoudelijke reactie: ‘Wij doen geen mededelingen over onderzoeken.’ Farid Zoulali van RMAA Expertise meldde: ‘Wij kunnen helaas niet inhoudelijk ingaan op de door ons uitgevoerde onderzoeken.’