Over een miljardenindustrie die stelselmatig artsen en ziekenhuizen probeert te beïnvloeden. Lees meer

Medische hulpmiddelen zijn een miljardenindustrie.

 

Producenten uit deze wereld onderhouden nauwe banden met artsen en ziekenhuizen: ze sponsoren opleidingen, geven ‘gratis’ materiaal weg en contracteren specialisten als consultants. Soms komen zo zelfs producten van dubieuze kwaliteit het ziekenhuis in. FTM onderzoekt welke middelen de leveranciers gebruiken om de onderhandelingen over de inkoop in hun voordeel te beslechten.

23 artikelen

© José Luis Garcia

De geheimzinnigheid over de inkoop van medische implantaten wordt streng bewaakt

Fabrikanten van medische implantaten dwingen ziekenhuizen om hun inkoopafspraken geheim te houden, op straffe van schadeclaims. Ilona Dahl is al jarenlang bezig om te achterhalen hoe duur de implantaten zijn die academische ziekenhuizen inkopen. De fabrikanten verzetten zich met hand en tand. Dahl doet verslag van ruim drie jaar strijd om meer transparantie af te dwingen. Eerder deze week zat ze bij de rechter.

Op 14 mei 2019 zit ik in de tuinzaal van het UMC Utrecht tegenover minstens twintig mannen in pak. Uit zwarte aktetassen halen ze paperassen en laptops tevoorschijn. Wie ze zijn, weet ik niet; wel wat ze zijn: leveranciers van medische hulpmiddelen, die openbaarmaking van de inkoopdossiers van hun producten door academische centra willen tegenhouden.

De hoorzitting, georganiseerd door zes universitaire ziekenhuizen, gaat van start. Bestuursrechter Sander Lanshage vraagt of ik me wil voorstellen. Naast me zit Wob-expert Roger Vleugels, die me bijstaat. Ook hij stelt zich voor.

Aan de tafel naast ons zitten de heren De Jager, Metsemakers, Fuchs en Miedema, achter ons een man die Buyserd heet. Ze zijn advocaten die namens de fabrikanten spreektijd eisen en allemaal verklaren: ‘De naam van mijn cliënt is geheim.’ De mannen in de zaal weigeren zich bekend te maken.

Ondoorzichtige wereld

Ruim een jaar eerder, op 24 april 2018, vroeg ik via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zes academische ziekenhuizen om inzage in hun inkoopdossiers van implantaten (denk aan pacemakers, hartkleppen, stents en heupprotheses) over de periode 1 januari 2012 tot dan.

Het was een vervolg op mijn eerdere onderzoek, gepubliceerd bij Follow the Money, over de relaties die artsen in universitaire ziekenhuizen onderhouden met de medische hulpmiddelenindustrie. Indertijd had ik vijftig niet aangemelde consultancy-contracten in handen. Daaruit bleek dat topartsen tegen betaling van fabrikant lezingen houden op congressen, deelnemen in hun adviesraden of gesponsord onderzoek uitvoeren. Gaandeweg ging ik me afvragen of die contracten een rol speelden bij de inkoop van hulpmiddelen.

De prijs van implantaten is voor het publiek afgeschermd, doordat die vaak via onderhandse contracten worden ingekocht

Hoeveel invloed hebben artsen, inkopers en leveranciers op die inkoop? Wie besluit met welke implantaten en apparatuur een ziekenhuis werkt? Hoeveel geld besteden ziekenhuizen aan implantaten? Vragen leveranciers bij alle ziekenhuizen hetzelfde bedrag voor hun producten? En hebben de inkoopkeuzes van ziekenhuizen gevolgen voor patiënten?

De wereld van de medische inkoop is een gesloten bolwerk. Voor de buitenwereld is het ondoorzichtig hoe de inkoopdeals in ziekenhuizen tot stand komen. De prijs van implantaten is voor het publiek afgeschermd, doordat die vaak via onderhandse contracten worden ingekocht. Er zijn geen wetenschappelijke artikelen of rapportages waarin de prijzen van medische hulpmiddelen in Nederland wordt besproken. Ook de journalistiek heeft weinig aandacht voor het onderwerp.

Zelfs zorgverzekeraars, die de behandelingen met implantaten nota bene vergoeden, hebben geen idee wat een implantaat kost

Zelfs zorgverzekeraars, die de behandelingen met implantaten nota bene vergoeden, hebben geen idee wat een implantaat kost. De prijs ervan zit verstopt in de zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dat is een methodiek waarbij ziekenhuizen niet per behandeling betaald krijgen, maar voor het traject als geheel, inclusief diagnose, opname, controle, personeel en materialen.

‘Het is voor ons een ondoordringbare mist,’ zegt Joeri Veen van zorgverzekeraar Menzis. ‘Geen enkel ziekenhuis wil ons inzage geven in de prijs van implantaten, omdat leveranciers dit hebben afgedwongen. Het zou tot repercussies leiden.’

Het Zorginstituut Nederland, dat toezicht houdt op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, heeft evenmin zicht op de prijs van implantaten. Beleidsadviseur Jacqueline Zwaap: ‘Er is een maatschappelijk belang gemoeid met transparantie, maar ook een maatschappelijk belang: niet meer betalen dan aanvaardbaar is. Ziekenhuizen gaan schoorvoetend mee in de eis van vertrouwelijkheid, die onder het mom van concurrentiegevoeligheid wordt afgedwongen.’

Is die concurrentiegevoeligheid belangrijker dan openheid? John Beer, letselschadeadvocaat in Amsterdam, vindt van niet. ‘Patiënten die een probleem hebben met hun implantaat, moeten kunnen nagaan welk merk of type ze hebben gekregen, welke informatie de producent bij verkoop heeft verstrekt en of het ziekenhuis een kwaliteitsafweging heeft gemaakt.’

Vandaar mijn Wob-verzoek: ik wil weten hoe de hazen lopen bij de inkoop van medische hulpmiddelen in Nederlandse ziekenhuizen, en welk prijskaartje eraan hangt.

Ziekenhuizen betalen de hoofdprijs

In de Verenigde Staten duiken al langer clausules op in inkoopcontracten van implantaten, waarin het ziekenhuizen wordt verboden prijsgegevens openbaar te maken. Zo willen leveranciers voorkomen dat hun prijsafspraken bij concurrenten bekend werden. Daardoor ontstonden er grote prijsverschillen: ziekenhuizen hadden geen flauw idee wat een redelijke prijs was. 

Ook Nederlandse ziekenhuizen kampen met dit probleem, weet Laura Awad. Ze werkt bij Intrakoop, een inkoopcoöperatie voor ziekenhuizen. ‘De prijsverschillen zijn groot,’ benadrukt ze. ‘Dat kan omdat de markt niet transparant is. Het is lang niet altijd duidelijk waarom een leverancier een specifieke prijs vraagt. Dit maakt de berekening van de optimale kosten voor een behandeling lastig. Leveranciers kennen de verschillen wel en hebben een grote kennisvoorsprong. Veel ziekenhuizen betalen daardoor te veel voor hun medische hulpmiddelen.’

In december 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan over de kosten voor hulpmiddelen. De motie verwijst naar een onderzoek van Ecorys uit 2011. Daaruit blijkt dat de kosten voor hulpmiddelen in Nederland relatief hoog zijn, in vergelijking met het buitenland. Dat kan een aanwijzing zijn dat Nederlandse ziekenhuizen weinig sterk staan tegenover de marktmacht van hulpmiddelenleveranciers.

Lees verder Inklappen

Fabrikanten zonder naam

Terug naar de hoorzitting in het UMC Utrecht. Mijn juridisch adviseur Vleugels is verbouwereerd wanneer de leveranciers weigeren zich bekend te maken: ‘Nooit eerder heb ik meegemaakt dat derde-belanghebbenden, in dit geval de fabrikanten, anoniem zijn. Het moet voor alle partijen die aan een bezwaarprocedure deelnemen, kenbaar zijn wie de bezwaarmakers zijn.’

Bestuursrechter Lanshage vraagt de advocaten op de voorste rij om een reactie. ‘Het is volstrekt legaal om de namen van mijn cliënten af te schermen,’ zegt de een na de ander. Vleugels: ‘Hun namen moeten bekend gemaakt worden. De academische ziekenhuizen vallen onder de Wob en zijn dus aan te merken als bestuursorgaan. Daar hoort openbaarheid bij. Als je die niet wilt, moet je als fabrikant maar geen zaken doen met deze ziekenhuizen.’ Achterin de zaal wordt gelachen. Vleugels houdt vol: ‘De bezwaarschriften moeten ongecensureerd op tafel. Ik wil een toezegging op naleving.’ Het blijft stil in de zaal. De bestuursrechter grijpt niet in. Vleugels: ‘Wij tekenen protest aan indien de leveranciers blijven weigeren zich bekend te maken, want dat is in strijd met de wet.’

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht

Ik heb nooit meegemaakt dat bezwaarmakers anoniem blijven. Hun identiteit moet worden onthuld

FTM heeft deze gang van zaken later voorgelegd aan diverse experts. Ze zijn stuk voor stuk verbaasd dat de leveranciers tijdens de zitting anoniem mochten blijven.

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt: ‘Al zeker vijfendertig jaar ben ik nauw betrokken bij bezwaarschriftprocedures, maar ik heb nooit meegemaakt dat bezwaarmakers anoniem blijven. Hun identiteit moet onthuld worden. Je moet weten met wie je te maken hebt om jezelf te kunnen verweren.’

Hans Vedder, hoogleraar economisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is even stellig: ‘Een vreemde gang van zaken. Ik heb zelf jarenlang in de bezwaar- en adviescommissie gezeten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en ken geen redenen om namen van partijen niet bekend te maken. De basisregel in alle processen is dat er met naam en toenaam wordt gezegd wie er zit. Wie anoniem bezwaar wil maken, moet met verdraaid goede argumenten komen.’

Onder curatele 

Ik wist dat ik geen makkelijke vraag bij de ziekenhuizen had neergelegd. Al enkele dagen na het indienen van mijn Wob-verzoek in 2018 antwoordden ze dat ze mijn verzoek ‘omvangrijk’ en ‘onduidelijk’ vinden.

‘We hebben te weinig personeel om aan uw verzoek te voldoen,’ zegt de jurist van het Maastricht UMC

Op 22 mei 2018 overleggen Vleugels en ik in het Maastricht UMC met jurist Renske van Gils, hoofdinkoper Roy van Dijk en perswoordvoerder Dick Nagelhout. Nagelhout vraagt of ik mijn verzoek wil specificeren. Ik stel een wedervraag: wat is er onduidelijk aan mijn verzoek? Geen antwoord. 

Ik vraag welk registratiesysteem het MUMC gebruikt. Dat kunnen ze niet vertellen, zeggen ze na een korte stilte. Ik vraag ze een lijst te overleggen van de documenten die onder mijn Wob-verzoek vallen, zodat ik duidelijk voor ogen krijg welke informatie voorhanden is. Hun documentmanagementsysteem moet zo’n index makkelijk kunnen genereren. 

Dat blijkt onmogelijk te zijn. Vleugels waarschuwt: ‘Het MUMC overtreedt daarmee de Archiefwet. Jullie kunnen de archiefinspectie op je dak krijgen en zelfs onder curatele worden gesteld.’ De drie vertegenwoordigers van het ziekenhuis kijken ons verbaasd aan.

Dan blijkt dat het ziekenhuis, een maand nadat ik mijn Wob-verzoek heb ingediend, nog met de zoekslag moet beginnen. ‘We hebben te weinig personeel om aan uw verzoek te voldoen,’ zegt Van Gils, de jurist. Vleugels: ‘Dan huur je toch extra mankracht in zodat er binnen de wettelijke termijn gereageerd kan worden?’ Hoofdinkoper Van Dijk zegt dat het om ‘heel veel’ documenten gaat: ‘Ruim 800 contracten en 80.000 facturen.’

Dossier

Dossier: Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen zijn een miljardenbusiness, met leveranciers die stelselmatig artsen en ziekenhuizen proberen te beïnvloeden. FTM duikt in de wereld van de medische implantaten.

Volg dit dossier

Ik kom het ziekenhuis tegemoet door mijn verzoek in te perken tot alle medische hulpmiddelen die in het lichaam geplaatst kunnen worden. Diezelfde handreiking doe ik wanneer Vleugels en ik een week later overleggen met het LUMC en het AMC. ‘Dat zet geen zoden aan de dijk. Jaarlijks ontvangen wij ruim 360.000 facturen,’ zegt Astrid Westerman, inkoper van het LUMC.

De jurist van het AMC, Felice van Noort, meldt dat er kosten in rekening gebracht zullen worden. Ik wil weten welke kosten. ‘Dit is nu even niet van belang,’ zegt ze. Vleugels reageert direct: ‘Dat is zeker van belang. Ik wil helder hebben om welke kosten het gaat.’ De discussie eindigt als Vleugels vertelt dat de Hoge Raad heeft bepaald dat bij een Wob-verzoek alleen kopieer- en verzendkosten in rekening mogen worden gebracht.

Om te kunnen beoordelen hoe omvangrijk mijn Wob-verzoek is, wil ik een casus inzien van een inkooptraject. Op 12 juni 2018 mailt het LUMC een voorbeeld van een inkoopproces van een implantaat. Na bestudering van de casus laat ik de UMC’s weten welke documenten ik precies wil ontvangen. Al snel krijg ik te horen dat dit nog altijd te omvattend is.

UMC’s besteden jaarlijks ettelijke miljoenen aan implantaten 

Op 30 augustus 2018 overleggen Vleugels en ik daarom opnieuw met het LUMC, het AMC en het Erasmus MC. Ter voorbereiding sturen ze lijsten met de ingekochte implantaten. Om welke het precies gaat, is onduidelijk. De namen van de leveranciers zijn vervangen door codes. Ik kom achter een wrang feit: de ziekenhuizen schermen deze gegevens ook voor elkaar af. De reden: dit zou concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie zijn. 

Maar nu kan ik tenminste gaan rekenen. Per UMC worden er jaarlijks duizenden implantaten ingekocht, en de aankooptotalen per jaar liegen er niet om:

  • AMC: ruim 33 miljoen euro;
  • Erasmus MC: 20 miljoen;
  • LUMC: 15 miljoen euro;
  • MUMC: 14 miljoen euro;
  • UMCG: 7 miljoen euro.

Na afloop stippelen Vleugels en ik een strategie uit om de gevoelige informatie via een omweg toch in handen te krijgen. We dienen uiteindelijk drie nieuwe Wob-verzoeken in:

  • Nummer 1: Openbaarmaking van de ingekochte implantaten, plus bedragen per product, de namen van de leveranciers en de oorspronkelijke productomschrijving.
  • Nummer 2: Als 1, maar de namen van leveranciers worden losgekoppeld en aangeleverd als losse totaallijst per jaar en per ziekenhuis.
  • Nummer 3: Als 2,  maar de ingekochte implantaten worden losgekoppeld van de bedragen per product.

Dit voorstel mail ik op 10 september 2018 naar de UMC’s. Op 23 oktober 2018 melden de UMC’s de leveranciers dat ze ‘voornemens zijn om de gevraagde informatie te openbaren’. Ze hebben echter – zonder overleg – gekozen voor optie 3: openbaarmaking van de bedrijfsnaam, de specifieke producten en een totaalbedrag per leverancier per jaar.

De leveranciers verzetten zich – in tweehonderdvoud

De leveranciers komen in verweer. Op 22 november 2018 schrijft AMC-jurist Felice van Noort me, namens alle UMC’s: ‘We hebben een groot aantal zienswijzen ontvangen van de fabrikanten die zeer omvangrijk zijn en veel juridische argumentatie bevat. Het analyseren en beoordelen van de complexe inhoud en het – waar nodig – reageren op zienswijzen kost veel tijd.’

Ik ontvang ruim tweehonderd geanonimiseerde zienswijzen. Op een aantal staat ‘strikt vertrouwelijk’.

De leveranciers verzetten zich tegen openbaarmaking omdat het om ‘vertrouwelijke en concurrentiegevoelige gegevens’ zou gaan, die inzicht geven in hun bedrijfsvoering. ‘Wij verbieden u om deze uitermate concurrentiegevoelige informatie te openbaren, omdat concurrenten dan alternatieven en/of soortgelijke producten kunnen aanbieden.’

Een leverancier beweert dat wanneer zijn zakelijke relatie met het ziekenhuis publiek wordt, dit kan leiden tot juridische geschillen en concurrentievervalsing. Een ander rept zelfs van ‘sabotage’ als de informatie publiek toegankelijk zou worden.

Hans Vedder, hoogleraar economisch recht

Fascinerend hoe de fabrikanten zich massaal verschuilen achter het Mededingingsrecht om onder openheid uit te komen

Openbaarmaking zal leiden tot ‘veel onrust’ en ‘marktverstoringen’, stellen de meeste fabrikanten. De Nederlandse markt voor implantaten is ‘zeer competitief’, ‘erg in beweging’ en ‘zeer gevoelig’ met betrekking tot prijzen, beweren ze. Een leverancier: ‘Onze concurrenten kunnen die informatie gebruiken bij onderhandelingen of inkoopprocedures met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Daarmee wordt de kans groter dat hun product(en) worden ingekocht. Dit zal onze onderhandelingspositie in Nederland en van onze zusterondernemingen in andere landen verslechteren.’

Sommige leveranciers beweren dat de gevraagde informatie openbaar maken in strijd zou zijn met het Mededingingsrecht. ‘Het is concurrenten op een relevante markt niet toegestaan om deze informatie onderling uit te wisselen en daar hun marktgedrag op af te stemmen.’ 

Hans Vedder, hoogleraar economisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, reageert: ‘De industrie loopt geen risico het mededingingsrecht te schenden. Het gaat immers om afgesloten inkoopcontracten die niet langer commercieel gevoelig zijn. Het kan zelfs pro-competitief zijn. Zodra leverancier A weet dat een ziekenhuis vorig jaar van leverancier B een implantaat heeft gekocht voor prijs x, kan leverancier A onder die prijs gaan zitten. Je lokt juist prijsconcurrentie uit.’

Een kleine groep leveranciers dreigt zelfs met schadeclaims aan het adres van de UMC’s

Vedder vervolgt: ‘Fascinerend hoe de fabrikanten zich massaal verschuilen achter het Mededingingsrecht om onder openheid uit te komen. Ze doen zich roomser voor dan de paus.’ Ook de Autoriteit Consument & Markt stelt dat het geen inbreuk is op de mededingingsregels als UMC’s deze gegevens via de Wob openbaar maken. 

Een kleine groep leveranciers dreigt met schadeclaims aan het adres van de UMC’s. ‘Indien u geen gehoor geeft aan ons dringend verzoek zullen we eventuele gevolgschade in de breedste zin des woords verhalen.’

Volgens de ACM is dat een loos dreigement. ‘Als ziekenhuizen informatie vrijgeven op basis van de Wob, is verwijtbaarheid niet aan de orde. Van een schadeclaim kan dan ook geen sprake zijn.’

Geheimhouding 

Op 19 december 2018 laat AMC-jurist Van Noort weten dat er een externe deskundige is ingehuurd om de UMC’s te adviseren hoe om te gaan met de reacties van de fabrikanten. Het besluit op mijn Wob-verzoek wordt daarom uitgesteld. 

In de week van 16 januari 2019 besluiten de betrokken UMC’s  gedeeltelijk aan mijn verzoek te voldoen: de namen van de leveranciers, met de bijbehorende totaalbedragen (omzetgegevens) per jaar. De oorspronkelijke productomschrijvingen worden niet openbaar gemaakt. 

Op 14 februari 2019 meldt Van Noort dat de leveranciers bezwaar hebben aangetekend tegen dit besluit. De UMC’s gaan daarom niet over tot openbaarmaking.

De fabrikanten zijn van oordeel dat ik misbruik maak van de Wob. Als ik later tegenover hun advocaten in de rechtbank sta, weigeren ze die woorden terug te nemen als de rechter daarnaar vraagt. Verder stellen ze dat bedrijfsnamen, producten en prijzen bedrijfsgeheimen zijn die hun concurrentiepositie kan schaden als ze publiek worden, blijkt uit de geanonimiseerde bezwaarschriften.

Maar die anonimisering is deels mislukt. Per ongeluk worden drie namen onthuld: Integra (orthopedische protheses), DORC (hulpmiddelen bij oogziekten) en Biotronik (cardiologische implantaten en hulpmiddelen, zoals hartkleppen, pacemakers en katheters).

Twee advocaten van Axon Science Based Lawyers staan Biotronik bij en hebben behalve een bezwaarschrift ook een verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend.

De advocaten van de leveranciers vrezen extra schade, ook voor patiënten, doordat het Wob-verzoek is ingediend door een journalist

Biotronik eist dat alles geheim blijft. ‘Door openbaarmaking kunnen concurrenten nagaan welke producten wel en niet goed verkopen. Inzage in afzet en omzet van Biotronik op bepaalde typen hulpmiddelen schaadt de concurrentiepositie [..] Zelfs het openbaar maken van de bedrijfsnaam leidt ertoe dat bekend wordt [..] wat het marktaandeel is van Biotronik [..] Dit zal leiden tot een verzwakking van de onderhandelingspositie van mijn cliënt.’

Bovendien vrezen de advocaten extra schade, ook voor patiënten, doordat het Wob-verzoek is ingediend door een journalist. ‘Het is niet onaannemelijk dat de reputatie van mijn cliënt ernstig geschaad wordt door eventuele publicaties voortkomende uit de openbaar gemaakte informatie. Biotronik wijst erop dat publicaties over medische hulpmiddelen veelal tot forse paniek bij patiënten leiden.’

Als de zaak later voor de rechtbank komt, trekt Biotronik zich volledig terug.

Hoorzitting, 14 mei 2019

Op 21 februari 2019 dien ook ik een bezwaarschrift in tegen het besluit van de zes UMC’s. Daarnaast stuur ik ze een voortgangsbrief en verzoek ik ze alle documenten te verstrekken waartegen de leveranciers geen bezwaar hebben ingesteld. Het antwoord blijft uit. Op 22 maart 2019 stel ik de UMC’s in gebreke.

Als reactie hierop organiseren de UMC’s een hoorzitting in het UMCU, waarvoor ook de leveranciers worden uitgenodigd. Datum: 14 mei 2019. Opmerkelijk genoeg zijn alle UMC’s afwezig bij de hoorzitting die ze zelf hebben georganiseerd. Ze leggen de volledige verantwoordelijkheid bij de twintig anonieme fabrikanten. Vleugels: ‘Dat de ziekenhuizen nergens te bekennen zijn, is in strijd met de wet. Er had minstens één afgevaardigde van de UMC’s aanwezig moeten zijn’.

Lanshage vindt de afwezigheid van de ziekenhuizen geen enkel probleem. Tegen Vleugels zegt hij: ‘U heeft uw punt gemaakt. We gaan over tot de inhoud. De leveranciers zijn van oordeel dat er misbruik gemaakt wordt van de Wob. Kunt u een reactie geven?’

Vleugels: ‘Dit is een gewoon Wob-verzoek om inzage te verkrijgen in gegevens over de inkoop van medische hulpmiddelen.’

Lanshage: ‘Door de industrie wordt betwist of het verzoek een bestuurlijke aangelegenheid is.’

Advocaat De Jager stelt: ‘De implantaten die aan de UMC’s worden geleverd, worden bekostigd met private middelen. De kosten die patiënten in dat kader maken zijn gedekt door verzekeraars.’ Advocaat Buyserd zegt instemmend: ‘In Nederland is de gehele zorg in de private en semi-publieke sector geplaatst. Het is toeval dat de UMC’s onder de reikwijdte van de Wob vallen.’

De advocaat benadrukt dat absoluut niet bekend mag worden welk implantaat zijn cliënt levert, maar klapt zelf uit de school

Vleugels: ‘Er is wel degelijk sprake van de inzet van publieke middelen bij het bekostigen van de implantaten. Daar komt bij dat wanneer de vraag van een journalist afkomstig is, dit zelfs als een extra toegangsgrond wordt gezien. Verzoekster heeft bewust gekozen om het verzoek bij de UMC’s in te dienen, juist omdat zij onder de Wob vallen.’

Advocaat Fuchs steekt zijn vinger op. ‘Ik ben een vreemde eend in de bijt. Mijn cliënt levert één implantaat aan de UMC’s en daardoor kan vrij eenvoudig achterhaald worden wat de productprijs is.’ Daarom wil hij dat zijn cliënt uit de lijst geschrapt wordt. Terwijl hij benadrukt dat absoluut niet bekend mag worden welk implantaat zijn cliënt levert, klapt hij zelf per ongeluk uit de school: ‘Een implanteerbare hooroplossing, oftewel een cochleair implantaatsysteem.’

Bedreiging van de markt

Advocaat De Jager: ‘Is het belang van openbaarheid zo groot dat dit opweegt tegen het nadeel dat fabrikanten ondervinden?’ 

Vleugels: ‘De Wob stelt dat openbaarheid nadeel mag opleveren. Als blijkt dat een implantaat bijvoorbeeld prijziger is dan dat van de concurrenten, verdient die fabrikant dat nadeel. Blijkt het implantaat goedkoper te zijn dan dat van de concurrenten, dan mag die fabrikant dat voordeel hebben. Bovendien is er sprake van een open markt.’

De Jager: ‘Als de gevraagde gegevens publiek worden, kunnen de leveranciers daarvan een dermate concurrentienadeel ondervinden tegenover andere spelers op de markt, dat het de voortzetting van hun bedrijfsactiviteiten in Nederland kan bedreigen.’

Mr. Metsemakers, advocaat

De producten van mijn cliënt en de omschrijvingen daarvan zijn in hoge mate patentgevoelig

Vleugels: ‘De Wob kent met opzet geen weigergrond “concurrentie”. Het is niet toegestaan de wet te gebruiken om gegevens af te schermen. Dit komt op mij over als misbruik van recht. Informatie kan worden afgeschermd waar het patentachtige productiegegevens betreft. Aan de prijs en bedrijfsnaam zit niets geheims.’

Advocaat Metsemakers – hij heeft een Limburgs accent – staat ineens op: ‘De producten van mijn cliënt en de omschrijvingen daarvan zijn in hoge mate patentgevoelig. Dit maakt dat mijn cliënt niet alleen onevenredig nadeel ondervindt met betrekking tot concurrentie op het gebied van prijzen, volumes, marges en informatie over haar afzetmarkten voor bepaalde producten, maar eveneens een reëel risico loopt dat concurrenten haar producten gaan kopiëren of imiteren.’

De huisadvocaat van Medtronic blijkt lid te zijn van een commissie die ’volledige transparantie’ over hulpmiddelen nastreeft

Na afloop van de hoorzitting geeft Buyserd me een hand en zegt: ‘Ik waardeer je doorzettingsvermogen, maar je staat er alleen voor.’ 

Buyserd is de huisadvocaat van Medtronic, een producent van hartimplantaten en -apparatuur, zo blijkt als ik na afloop van de hoorzitting zijn LinkedIn-profiel opzoek. Tevens is hij sinds 2018 benoemd als lid van de Codecommissie van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), die op 1 januari 2012 door de industrie in het leven is geroepen om ‘volledige transparantie’ in de sector te realiseren. Maar de GMH blijkt allerminst transparant te zijn, onthulde FTM al eerder.

Hoe stelt het ministerie van VWS zich op?

Bruno Bruins, oud-minister voor Medische Zorg & Sport, stuurde in maart 2019 een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meldt meer openheid te willen creëren over de prijzen van medische hulpmiddelen. ‘Om de transparantie en het bewustzijn van verschillen in prijzen te vergroten, ben ik voornemens om te kijken naar de mogelijkheid voor ziekenhuizen om via een vertrouwde derde partij de prijzen van medische hulpmiddelen die instellingen betalen transparanter te maken en onderling te vergelijken.’

Een woordvoerder van VWS laat schriftelijk weten dat in 2019 met ‘een partij verkennende gesprekken gevoerd zijn die nog niet tot een resultaat hebben geleid’. 

Diverse hoogleraren vinden dat VWS deze transparantie moet afdwingen. Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen: ‘De kosten voor medische hulpmiddelen in ziekenhuizen rijzen de pan uit. Het is de taak van het ministerie van VWS om de marktwerking in de zorg aan te pakken en meer transparantie te creëren rond de prijzen. Dit kan gerealiseerd worden door het invoeren van wetgeving.’

VWS voelt daar niet veel voor. ‘Volledige transparantie zal ten koste gaan van de marktwerking bij de inkoop. Op dit moment is er geen intentie om op dit punt veranderingen door te voeren.’

Lees verder Inklappen

Vervolg, en rechtszaak op 23 maart 2021

Op 9 juli 2019 stuurden de UMC’s hun beslissing op mijn bezwaar: de namen van leveranciers en hun omzet worden publiek gemaakt, maar de productomschrijvingen, aantallen en productprijzen niet

Op 16 augustus 2019 ging ik in beroep tegen deze beslissing. Ook de leveranciers tekenden beroep aan.

Op 20 augustus 2019 verstrekten de UMC’s mij de namen van de leveranciers – inclusief hun omzet. De spelers met jaarlijks het meeste omzet, die per UMC in de miljoenen loopt, zijn Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Johnson & Johnson en Medtronic. [Zie daarvoor de grafiek hieronder.]

Op 23 maart 2021 diende mijn beroep in de wob-procedure voor de meervoudige kamer in de rechtbank van Utrecht. Kort daarvoor, op 9 maart 2021 kwam die alvast met een tussenbeslissing: opnieuw wilde een aantal leveranciers anoniem beroep aantekenen tijdens de zitting. De rechtbank maakte daar korte metten mee. Tijdens de zitting op 23 maart 2021 werden hun namen derhalve bekendgemaakt: Medtronic, Johnson & Johnson, ZimmerBiomet, Terumo, Boston Scientific, Duo-Med, W.L Gore, Cochlear en Merit Medical. Ditmaal was er wel een vertegenwoordiger van de UMC’s aanwezig, hoewel die amper reageerde op vragen van de rechters.

De uitspraak wordt op 4 mei verwacht.