SNS is nu van ONS

2 Connecties

Relaties

Financiële sector

Organisaties

SNS
6 Bijdragen

De bank met het vastgoedwaterhoofd Bouwfonds is genationaliseerd. De aandeelhouders zijn onteigend. Wat is er precies gedaan?

U zult het al gehoord hebben: SNS Reaal NV en SNS Bank zijn genationaliseerd.
Hier de volledige tekst van de onteigening:
De Minister van Financiën maakt bekend:
De Minister van Financiën heeft, na raadpleging van De Nederlandsche Bank en in overeenstemming met de Minister-President, op grond van de artikelen 6:2 en 6:4 van de Wet op het financieel toezicht besloten tot onteigening van:
– alle geplaatste aandelen in het kapitaal van SNS REAAL NV;
– alle door SNS REAAL NV uitgegeven Stichting Beheer SNS REAAL Core Tier 1 capital securities;
– alle geplaatste aandelen in het kapitaal van SNS Bank NV die worden gehouden door anderen dan SNS REAAL NV of haar groepsmaatschappijen;
– alle achtergestelde obligaties van SNS REAAL NV en SNS Bank NV;
– alle achtergestelde onderhandse schulden van SNS REAAL NV en SNS Bank NV.
Alle aandelen, Stichting Beheer SNS REAAL Core Tier 1 capital securities en achtergestelde obligaties worden onteigend ten name van de Staat der Nederlanden. De onteigening van de achtergestelde onderhandse schulden geschiedt door onteigening van de met die schulden corresponderende passieve vermogensbestanddelen van SNS REAAL en SNS Bank ten name van de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL, gevestigd te Utrecht.
Het besluit tot onteigening treedt heden, 1 februari 2013, om 08:30 uur in werking. De onteigende effecten en vermogensbestanddelen gaan op dat tijdstip van rechtswege over op de Staat der Nederlanden, onderscheidenlijk de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. De oorspronkelijke rechthebbenden kunnen vanaf dat tijdstip niet meer over de onteigende effecten en vermogensbestanddelen beschikken.
De onteigening is noodzakelijk gebleken vanwege de uitzichtloze situatie waarin SNS Bank en SNS REAAL waren komen te verkeren en het ernstige en onmiddellijke gevaar dat van die situatie uitging voor de stabiliteit van het financiële stelsel.
Voor de volledige tekst van het besluit tot onteigening, waarin de onteigende effecten en vermogensbestanddelen in meer detail worden omschreven, wordt verwezen naar de website van het Ministerie van Financiën, waar de integrale tekst van het onteigeningsbesluit kan worden geraadpleegd.
Het onteigeningsbesluit vermeldt tevens op welke wijze belanghebbenden tegen het besluit in het geweer kunnen komen.
Links