Vijf cruciale uitdagingen voor de Europese Unie

Stranden de nobele Europese bedoelingen binnenkort op de taaie Europese werkelijkheid? De EU ziet zich gesteld voor vijf cruciale uitdagingen. Lukt het niet die succesvol aan te gaan, en een beetje snel ook, dan zou de Europese eenheid inderdaad wel eens jammerlijk vast kunnen lopen.

Staat Europa aan de vooravond van a perfect storm? Niet alleen is er grote verdeeldheid binnen de diverse eurozonelanden, met voorop kernlanden Frankrijk en Duitsland, binnen de Europese Unie (EU) als geheel dreigt zelfs een schisma. De Europese eenheidsgedachte lijkt verder weg dan ooit. Minimaal vijf urgente dossiers verdienen nu onze aandacht. Deze maand al. Deze vijf ‘uitdagingen’ zijn: de Griekse crisis; een dreigende Brexit; de finalisering van de Kapitaalmarkt Unie; het migrantenvraagstuk; en de kwestie Oekraïne.

Griekenland

De Griekse crisis heeft tot grote interne verdeeldheid geleid. Niet alleen binnen de trojka, waar het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een geheel andere koers voorstaat dan de Europese Commissie (EC) en de Europese Centrale Bank (ECB) over de weg naar een oplossing voor Griekenland. Al lijkt IMF-directrice Lagarde inmiddels te zijn opgeschoven in de richting van het Duitse standpunt dat er geen sprake kan zijn van formele schuldkwijtschelding. In plaats daarvan zouden de looptijden weer verlengd worden en de rentes verlaagd.
minister Macron durfde zelfs te verklaren dat de rijke eurozone landen nog niets gedaan hadden voor de arme
Ook tussen Frankrijk en Duitsland heeft de Griekse kwestie tot een diepgaand verschil van inzicht geleid over de wijze waarop economisch herstel voor de Grieken in het bijzonder en de eurozone in het algemeen gerealiseerd moet worden. De Fransen – daarin gesteund door de overige Latijns-Europese landen – pleiten zelfs voor een aparte eurozoneregering met een eigen minister van Financiën en het daarbij behorende eigen eurozonebudget. De Franse minister van Economische Zaken Macron durfde zelfs te verklaren dat de rijke landen van de eurozone de facto nog niets gedaan hadden voor de arme.

Transferunie

Macron pleit voor een permanente transferunie, waarbij rijke eurozonelanden als Duitsland en Nederland moeten betalen voor armere eurozonelanden, analoog aan de manier waarop rijke regio’s voor arme regio’s betalen in diverse lidstaten. Beieren betaalt voor Berlijn, Noord-Italië voor zuid en Catalonië voor Andalusië. Dus waarom zouden Duitsland en Nederland dan niet solidair zijn met arme eurozoneleden? Die vormen immers één familie? Macron liet overigens in het midden tot welke categorie landen Frankrijk behoort, maar de goede verstaander weet genoeg. Naar verluidt heeft de Duitse vice-kanselier Sigmar Gabriel verklaard niet onwelwillend tegenover dit Franse voorstel te staan. Sterker, Gabriel nam samen met Macron het initiatief voor een diepere integratie van de eurozone landen. Volgens hem kent de huidige architectuur van de Economische en Monetaire Unie ‘ernstige zwakheden’. Die zouden ervoor hebben gezorgd dat de eurolanden economisch uit elkaar zijn gegroeid, dat de werkloosheid te hoog is en dat de politieke spanningen binnen en tussen landen zijn toegenomen. Of kanselier Merkel en haar minister van Financiën Schäuble daar ook zo over denken zal nog moeten blijken. Zo ja, dan zal tevens moeten blijken of Duitsland daar vervolgens geen scherpe voorwaarden aan stelt. Bijvoorbeeld op het vlak van hervorming van arbeidsmarkt, pensioenleeftijden en beschermde beroepen. Macron bepleitte een wijziging van het Verdrag van Lissabon, maar dan wel pas in het najaar van 2017, als de Franse en Duitse verkiezingen achter de rug zijn. Punt van aandacht hierbij is ook wat de andere, kleinere, landen van zo'n transferunie vinden. De Nederlandse burger ziet hier - blijkens meerdere enquêtes - helemaal niets in en ook in het Nederlandse parlement zien we inmiddels schuivende panelen in die richting. In Finland, Oostenrijk en de Oost-Europese eurolanden gaan de handen hiervoor evenmin op elkaar.

Brexit

Nog altijd dreigt een vertrek van Groot-Brittannië (GB) uit de EU. De Britse premier Cameron wil dat de EU hervormt. Hij wil minder bemoeienis uit Brussel, minder bijdragen aan het EU-budget en een veel strenger toelatingsbeleid voor immigranten. Daartoe wil hij een in or out-referendum organiseren, zodat de Britse bevolking zich kan uitspreken, voor of tegen deelname aan de EU. Veel landen, waaronder Duitsland en de VS, hebben aangegeven dat zij graag willen dat GB in de EU blijft. Dat maakt de onderhandelingspositie van Cameron er bepaald niet zwakker op. Volgens een recente peiling door de Britse denktank Open Europe wil een ruime meerderheid van 81 procent in de EU blijven. Volgens een ander onderzoek zou een vertrek uit de unie GB 77 miljard euro kosten. Voorstanders van een brexit wijzen er evenwel op dat GB dan minder last heeft van knellende Brusselse regelgeving en dat het land sneller met andere economische blokken tot handelsakkoorden kan komen. In een groep met 28 EU-landen gaat dat trager door de tegengestelde belangen van de afzonderlijke lidstaten.
Voor de Europese Unie als geheel zou een vertrek van GB een zware aderlating zijn
Voor de Europese Unie als geheel zou een vertrek van GB een zware aderlating zijn, die bovendien de verhoudingen tussen de achterblijvende landen zou verstoren, vindt ook Adriaan Schout van het Instituut Clingendael.

Kapitaalmarkt Unie

Een derde uitdaging vormt de finalisering van de Kapitaalmarkt Unie. De kapitaalmarktunie moet het voor spaarders en beleggers makkelijker maken om in bedrijven buiten hun eigen land te investeren. De Europese Commissie wil zo de economie van alle EU-lidstaten stimuleren. Hievoor moeten de internationale barrières die er nu nog bestaan om over de landsgrenzen heen te investeren echter eerst verdwijnen. Het is de bedoeling dat ook kleine en middelgrote bedrijven van andere EU landen tegen dezelfde condities bedrijven kunnen opstarten in een andere lidstaat. Zo zou een Frans bedrijf net zo gemakkelijk als een Nederlands bedrijf geld moeten kunnen investeren in een bijvoorbeeld een wijnhandel in Amsterdam. Hier zitten nogal wat – juridische – haken en ogen aan, omdat de regelgeving hiervoor per lidstaat enorm verschilt. Wat bijvoorbeeld ontbreekt is standaardisatie van financiële producten. De EC wil nu met behulp van deze Kapitaalmarkt Unie die belemmeringen wegnemen om zo de economie meer te laten groeien. Volgens Yves Mersch, lid van het dagelijks bestuur van de ECB, liggen de kosten voor grensoverschrijdende effectentransacties in Europa tien keer hoger dan in de VS.  Deze kosten moeten omlaag zodat privaat kapitaal de Europese economie in sterkere mate kan gaan stimuleren.

Migranten

Voor het migranten vraagstuk zijn al helemaal geen simpele oplossingen voorhanden. Enorme aantallen migranten stromen vanuit alle richtingen Europa binnen, op zoek naar een beter leven. De problemen zijn legio, ze zijn groot en ze leiden binnen de EU tot grote interne verdeeldheid. Duitsland, dat zich geconfronteerd ziet met de grootste instroom – 40 procent van alle ‘vluchtelingen’ willen daar naartoe – doet vergeefs een beroep op zijn Europese partners om dit probleem het hoofd te bieden. Landen in Centraal-Europa, maar ook de zuidelijke landen willen er niet aan.
Persbureau reuters meldt dat de Tsjechen en de Slowaken mikken op een blokkade van Centraal-Europese landen
Persbureau Reuters meldt dat de Tsjechen en de Slowaken mikken op een blokkade van Centraal-Europese landen. Eerder had Hongarije al een hek gebouwd om de groeiende stroom vluchtelingen tegen te houden. Ook nam het land strengere wetten aan om de toestroom van migranten te weren. Tevergeefs. Oostenrijk en Beieren stelden daarop hernieuwde grenscontroles in, naar eigen zeggen vooral om mensensmokkelaars te pakken. Het is duidelijk dat ‘treinen vol’ vluchtelingen de Europese Verdragen over vrij verkeer van personen onder druk zet, schrijft Het Financieele Dagblad.

Associatieverdrag Oekraïne

En tot slot is er nog de kwestie van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, waarover het Forum voor Democratie een referendum wil organiseren. Het Forum wordt hierin gesteund door het Burgercomité EU.
'Het gaat maar door: steunpakketten, regelgeving, uitbreiding van de macht van Brussel'
Voorzitter van het Forum Thierry Baudet over de redenen waarom dat associatieverdrag onverstandig is: ‘Op de eerste plaats om de bevolking zich te laten uitspreken over de voortdurende uitbreiding van de EU. Het gaat maar door: steunpakketten, regelgeving, uitbreiding van de macht van Brussel. (…) Een andere goede reden is het opheffen van visarestricties. Dat betekent dat Oekraïners straks vrij door de EU kunnen reizen. Oekraïne is een land in burgeroorlog en staat in de top vijf van meest corrupte landen, kinderprostitutie en doorvoer van drugs. Toelating is dus onverstandig, zeker met de huidige immigratie problematiek’. Bovendien is het verdrag een opstap naar een volwaardig lidmaatschap van de EU en brengt het risico mee van een conflict met Rusland. 'Een conflict dat is veroorzaakt doordat de EU zo enorm aan het pushen is geweest.' Zeer onverstandig, aldus Baudet. Al met al vormen deze vijf knelpunten een enorme uitdaging voor de Europese leiders. Temeer, daar de directe democratie – wat de bevolking ervan vindt – nergens aan bod komt. Het betrekken van de burger bij de democratische processen van de EU is zeer belangrijk, stelt ook de Nederlandse regering in het document Staat van de Europese Unie 2015, getiteld Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers.