Antwoorden D66 op FTM’s vragen over de donatie van Steven Schuurman

 

Steven Schuurman zegt geen invloed te willen binnen D66 na zijn donatie van één miljoen aan de partij en hij zegt de partij te steunen om haar klimaatplannen. Betekent dit dat de partij dat geld, zonder verder overleg met Schuurman, aan klimaat zal besteden? 

In hoeverre komt de onafhankelijkheid van D66 in het geding als één partij zoveel geld geeft? Schuurman heeft zijn enorme donatie openlijk gekoppeld aan zijn politieke voorkeuren.

 We zijn heel blij met deze bijzondere steun, we zien het als een groot compliment voor wat we al gerealiseerd hebben in de aanpak van klimaatverandering en onze ambitieuze plannen voor de toekomst.

We nemen grotere bedragen alleen aan van mensen die we kennen. Dat wil zeggen: het zijn mensen waar we al langer contact mee hebben. Toen Schuurman zich meldde zijn er diverse gesprekken geweest. Deze gesprekken dienden een duidelijk doel: wij wilden nauwgezet weten met wie we te maken hadden.

Het geld is bestemd voor de verkiezingscampagne, maar het staat ons volledig vrij waar het geld aan wordt uitgegeven. Er zijn nul voorwaarden gesteld. Zulke eisen staan we ook niet toe. De gift van Steven Schuurman is net als alle andere giften zonder voorwaarden/tegenprestatie. Hij heeft geen enkele invloed op de partij of op onze standpunten. Het verkiezingsprogramma was al vastgesteld, voordat hij doneerde. En dat programma bepalen bij ons de leden.

Gezien het hoge bedrag dat Schuurman wilde schenken zijn er ook extra achtergrondchecks gedaan. Hij heeft daar altijd volledige medewerking aan verleend en openheid in betracht. Hoffmann bedrijfsrecherche heeft een uitgebreid onderzoek gedaan.


Steven Schuurman is verbonden aan FutureNL en CodePact, initiatieven van techgiganten als Microsoft, Google en Vodafone die lobbyen om programmeren als schoolvak en een verdere digitalisering van het onderwijs te bewerkstelligen. Onder andere de PO-raad, die opkomt voor het primair onderwijs, is kritisch over de activiteiten van de multinationals. D66, de ontvanger van een enorme donatie, was mede-ondertekenaar van het regeerakkoord van Rutte III waar D66 aan deelnam, waarin de lobby-activiteiten van FutureNL werden beloond. Is hier sprake van belangenverstrengeling? Zo nee, waarom niet?

 Daar is geen enkele sprake van. D66 pleit al jaren voor digitalisering in het onderwijs. Zie bijvoorbeeld dit artikel uit 2013: https://vives.nl/d66-wil-vaart-achter-digitalisering-onderwijs/. Ook in ons huidig verkiezingsprogramma, (dat is geschreven voordat er sprake was van een donatie van Steven Schuurman) trekken wij deze lijn door.

“Digitale vaardigheden krijgen een betere invulling in het nieuwe curriculum. Met aandacht voor kunstmatige intelligentie en kritisch denken over privacy en ethiek. We ondersteunen het effectiever gebruiken van digitale leermiddelen en –methoden, met extra financiering voor leerlingen uit kansarme gezinnen. Deze digitale leermiddelen en -methoden zijn ook digitaal toegankelijk voor leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld een visuele beperking of een motorische beperking.

D66 heeft inderdaad het regeerakkoord medeondertekend. Passage regeerakkoord:

“Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld wordt de afgesproken herziening van het onderwijscurriculum doorgezet. Deze wordt in 2019 wettelijk verankerd. Hiermee wordt het funderend onderwijs voor vakken als Nederlands, rekenen en wiskunde meer toekomstbestendig gemaakt en komt er meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek, burgerschap en seksuele diversiteit.”

D66 heeft juist deze afspraak in het Regeerakkoord aangepast met de motie Van Meenen en Rog over prioriteiten bij de verbetering van het curriculum, waarbij digitale geletterdheid geen onderdeel maakt. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z11263&did=2020D24265 )

Daarnaast is D66 ook kritisch vanuit de Kamer en vanuit het kabinet op digitalisering in het onderwijs. Het is belangrijk, maar geen doel op zich en de veiligheid en privacy van kinderen moeten goed worden geborgd. Kamer: https://www.ad.nl/politiek/d66-wil-schoolkinderen-meer-privacy-geven~aa794f5b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Brief Kabinet, n.a.v. motie Kwint/ van Meenen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/kamerbrief-uitvoeren-dpias-in-het-onderwijs

Kritische minister van Engelshoven: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/02/onderwijsministers-google-software-voor-onderwijs-niet-veilig-genoeg-a4033819

De PO-raad heeft een sponsorconvenant om scholen te ondersteunen bij de samenwerking met bedrijven (https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/spelregels-sponsoring-op-basisscholen-en-middelbare-scholen). Hier staat D66 achter, en onderschrijft de uitgangspunten volledig. Het is goed dat de sector dit zelf goed heeft georganiseerd.

D66 blijft zich ook de komende jaren inzetten voor het digitaliseren van het onderwijs.


In het verkiezingsprogramma van D66 voor de periode 2021-2025 staan echter enkele verregaande maatregelen om de macht van techgiganten en lobbyisten voor die sector te beperken. Waarom neemt u geld aan van een lobbyist die exact het tegenovergestelde wil van uw partij?

D66 is inderdaad kritisch op de grote macht van techgiganten. De laatste jaren hebben we daar in de Tweede Kamer ook veelvuldig aandacht voor gevraagd. En geheel conform onze kritische houding zijn daar ook stevige punten over in ons verkiezingsprogramma opgenomen.

Steven Schuurman doneert het geld voor een duidelijk doel: de klimaatverandering tegengaan. Het geld komt daarom ook vanuit zijn stichting de Dreamery foundation. Deze heeft een duidelijke doelstelling, meer daarover vind je hier: https://dreamery.org/. Deze stichting heeft ook een anbi-status.

Zoals aangegeven, het verkiezingsprogramma van D66 was al vastgesteld, voordat de donatie binnen kwam. Steven Schuurman heeft nul invloed op ons verkiezingsprogramma gehad. In dat programma staan wel meer punten die voor Schuurman persoonlijk bepaald ongunstig zijn, denk aan onze ideeën over het zwaarder belasten van grote vermogens. Het onderstreept naar onze mening vooral dat hij geen invloed heeft op wat D66 vindt. De leden bepalen bij ons het verkiezingsprogramma. Steven Schuurman is – zoals hij zelf ook heeft aangegeven – geen lid van D66.


D66 heeft zich altijd hard gemaakt voor een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen moet krijgen. Wordt het gelijke speelveld binnen de campagnes van politieke partijen niet enorm scheefgetrokken door deze kapitaalkrachtige donateur?

Als het gaat om de financiële positie en de campagnebudgetten van politieke partijen is er al jaren geen sprake van gelijke budgetten. Partijen als VVD en CDA hebben van oudsher veel meer te besteden. Daar loopt het campagnebudget van D66 flink op achter. Naast een veel groter eigen vermogen hebben deze partijen een veel grotere campagnereserve, mede gesponsord door donateurs. De regels van het speelveld veranderen niet, partijen als de VVD en SP ontvingen in 2016 ook meer dan een miljoen euro van donateurs.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/03/overzichten-van-bijdragen-aan-politieke-partijen-en-hun-neveninstellingen-2016

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/documenten/publicaties/2018/10/30/overzichten-van-bijdragen-aan-politieke-partijen-en-hun-neveninstellingen-2017

https://nos.nl/collectie/11672/artikel/2162007-welke-partij-kreeg-de-meeste-giften-en-wie-geeft-het-meest-uit

Daarnaast houdt D66 zich aan alle wetgeving die het ministerie hieromtrent heeft opgesteld. We verantwoorden alle giften jaarlijks in het jaarverslag en aan het ministerie. Boven de 4500 euro moet ook naam/adres van de gever worden opgegeven. Een onafhankelijke accountant controleert dit. En we publiceren het jaarverslag en het giftenoverzicht op de website (zonder de adressen). De regels voor giften hebben we als partij duidelijk en transparant vastgelegd in het giftenreglement [https://d66.nl/schenken/#manieren-van-schenken206].

Van organisaties die ons een bedrag schenken weten we ook van wie het afkomstig is, en die persoon vermelden we ook in het overzicht (i.t.t. sommige andere partijen).

Bij Tweede Kamerverkiezingen vereist het ministerie eerder dan normaal een giftenoverzicht van het afgelopen jaar en tevens een overzicht van de maanden in het nieuwe jaar van de verkiezingen dus in dit geval dus januari en februari 2021. Een goedkeurende verklaring van de accountant is weliswaar niet vereist, maar dat doen wij wel.


Nog een laatste vraag: wanneer kwam de donatie van Schuurman binnen bij D66?

De donatie van Schuurman kwam eind december 2020 binnen.