Dossier Shell Papers

17 WOB-verzoeken
53.2 Weken vertraging gemiddeld
4689 Volgers
20 Artikelen
Ons grootste onderzoek ooit, waarin we graven naar de banden tussen Shell en de Nederlandse overheid. Lees verder

FTM en Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid door middel van 17 Wob-verzoeken naar meerdere ministeries, provincies en gemeentes. Als volger van dit dossier (klik hieronder op ‘volgen’) blijf je op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen rond de Wob-procedure, ontvang je vrijgegeven documenten direct en kun je daar zelf mee aan de slag. Als volger draag je bovendien bij aan het succes van dit project, want hoe meer volgers, hoe zichtbaarder de interesse in de documenten. Dat zien ze op de ministeries, provincies en gemeentehuizen ook en motiveert hen de verzoeken in te willigen.

De laatste updates over de Wob-verzoeken vind je hier: Laatste updates

Hoe doen jullie dat?

Platform Authentieke Journalistiek vraagt alle documenten op – onder andere e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes – waarin communicatie staat afkomstig van, gericht aan of over Shell, vanaf 2005. Dat is, beseffen we, een grote vraag. Maar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een groot recht en transparantie over de relatie tussen Shell en de overheid achten we van groot maatschappelijk belang.

En waarom?

De betekenis van Shell voor de Nederlandse economie en samenleving is moeilijk te overschatten. Sinds de oprichting in de 19e eeuw onderhoudt de Nederlandse overheid een intensieve relatie met Shell. Die verwevenheid met het landsbestuur heeft schaduwkanten. Hoe en door wie heeft de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt die relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen? Deze Wob vormt de basis voor het diepgravend journalistiek onderzoek dat we de komende jaren naar die vragen gaan doen. 

Meer over de redenen en mensen achter deze Wob lees je op deze pagina:

Veelgestelde vragen

Gevolgd door 4689 leden

Wettelijke WOB-termijn

104-130 weken

Verzoek

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

8 weken
18 weken
39-52 weken
39-52 weken

Min AZ

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis. Shell komt regelmatig ter sprake in de ministerraad en de onderraden.

De organen bij of onder AZ die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- DFEZ: Directie Financieel-Economische Zaken
- Kabinet MP
- Kabinet der Koning, Koninklijk Huis, Koning
- Ministerraad, waaronder onderraden en commissie waaronder:
- Raad Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw: RFEZIL
- Raad Bestuur en Justitie: RBJ
- Raad Veiligheid en Inlichtingen: RVI
- Raad voor Koninkrijksrelaties: RKR
- Raad Defensie en Internationale Aangelegenheden: RDIA
- Raad Europese Aangelegenheden: REA
- Ministeriële Commissie Klimaat en Energie
- SG Beraad
- RVD: Rijksvoorlichtingsdienst
- VoRA: Voorlichtingsraad
- WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
- Alle documenten bij of onder AZ inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is.

Min Buza

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de buitenlandse relaties van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ook ondersteunt het ministerie Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland, waaronder Shell. Daarnaast detacheert het ministerie hoge ambtenaren bij Shell.

De organen bij of onder BUZA die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- Handelsmissies
- Conferenties van ambassadeurs en/of vertegenwoordigers
- Nederlandse ambassades [vele tientallen Nederlandse ambassades hebben contacten met Shell; indien gewenst kan een lijst overlegd worden]
- Vertegenwoordigingen van Nederland bij EU / NAVO / VN / WHO
- FMO: Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
- Alle documenten bij of onder BUZA inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Min BZK

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land en de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid. Shell en BZK wisselen onderling leidinggevend personeel uit via een detacheringsprogramma.

De organen bij of onder BZK die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- Algemene bestuursdienst
- ABDTOPConsult
- Overzeese gebiedsdelen
- Alle documenten bij of onder BZK inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

MinDef

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het Nederlandse ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland en de overzeese gebiedsdelen en voor hiertoe beschikbare personele, financiële en materiële middelen. Shell is een belangrijke partner van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), de organisatie die zich bezighoudt met het beheer van de NAVO pijpleidingen. Daarnaast zit Shell in een klankbord die door Defensie wordt geraadpleegd over de transitie van de Defensieorganisatie.

De organen bij of onder MinDef die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- Beveiliging Defensieorderbedrijven
- DPO: Defensie Pijpleiding Organisatie
- Defensie Materieel Organisatie
- Directie Wapensystemen & Bedrijven
- Defensie Brand en Bedrijfsstoffen Bedrijf
- Klankbord adaptieve krijgsmacht
- NAVO
- Alle documenten bij of onder MinDef inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Min EZK

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als voornaamste taak de economische ontwikkeling van Nederland te bevorderen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor klimaat, energie en technologische innovatie. Shell neemt deel aan de sectorraad van de industrie voor de topsector Chemie. EZK neemt deel aan het ‘Gasgebouw’, een overleg tussen de Nederlandse staat, Shell en ExxonMobil rond de winning en verkoop van aardgas.

De organen bij of onder Min EZK die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- ACM: Autoriteit Consument en Markt
- Bestuurstafel Groningen Bovengronds [incl DG Groningen bovengronds]
- COVA: De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
- CPB: Centraal Planbureau
- Dutch Trade Board
- Dutch Trade and Investment Board
- EBN: Energie Beheer Nederland
- ECN: Energieonderzoekcentrum Nederland
- Gasgebouw / NAM
- GasTerra
- Industrietafel klimaatakkoord [incl subtafel Big 12]
- Innovatieplatform
- ISB: International Strategic Board
- KEM: Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
- Klimaatberaad
- Maatschap Groningen
- Mijnraad
- NCG: Nationaal Coördinator Groningen
- NEa: Nederlandse Emissieautoriteit
- RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Sectorraad vd industrie voor de Topsector Chemie [Holland Chemistry]
- SODM: Staatstoezicht op de mijnen
- Tcbb: Technische commissie bodembeweging
- TNO: Ned. organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
- Top sector energie
- Regionale investeringsfondsen
- Alle documenten bij of onder Min EZK inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

MinFin

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel-economische beleid in Nederland en het beheer van de overheidsfinanciën. Shell heeft regelmatig contact met het Ministerie van Financiën over belastingkwesties.

De organen bij of onder MinFin die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- AFM: Autoriteit Financiële markten
- Atradius Dutch State Business
- Belastingen
- Directie financieringen
- Douane
- FIOD: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
- Generale Thesaurie
- Inspectie der belastingen
- Nederlandse Gasunie
- Alle documenten bij of onder MinFIn inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Min J&V

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en veiligheid. Het OM werkt aan de strafzaak tegen Shell waarin het bedrijf wordt verdacht van betrokkenheid bij omkoping van hoge ambtenaren in Nigeria.

De organen bij of onder Min JenV die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- College voor de rechten van de mens
- NCTV [w.o. dreigingsbeeld, vitale infrastructuur, hard targets]
- OM
- Alle documenten bij of onder Min JenV inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Min I&W

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening en leefbaarheid. Het Ministerie IenW zit met Shell in onder meer het Platform LNG, Platform Waterstof en klankbordgroep Chemische stoffen.

De organen bij of onder Min I&W die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- Commissie MER: Commissie Milieueffectrapportage
- ILT: De Inspectie Leefomgeving en Transport
- KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
- NIWO: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
- PBL: Planbureau voor de Leefomgeving
- Rijkswaterstaat
- Stichting Milieukeur
- Alle documenten bij of onder Min I&W inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Min OCW

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Shell is gezamenlijk met het Ministerie van OCW inhoudelijk en financieel betrokken bij meerdere educatieve en culturele programma’s.
De organen bij of onder Min OCW die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
- Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
- Stichting Avond van Wetenschap en Maatschappij
- Bekostigde instellingen voor het primair onderwijs (PO) (cluster)
- Bekostigde instellingen voor het voortgezet onderwijs (VO) (cluster)
- Bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs (cluster)
- Bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs (cluster)
- Charter diversiteit
- Curruculum.nu, programma
- Dutch Government Pride, waaronder Workplace Pride
- Expertisecentrum voor diversiteitsbeleid: ECHO, w.o. de ECHO Award
- Generation Discover
- Jet-net/TechNet
- Landelijke Regiegroep Techniekpact
- Masterplan Beta Techniek
- Musea met een Shell-connectie, waaronder Boerhave en Van Gogh
- Stichting Naturalis Biodiversity
- NWO: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, w.o.:

- Solar to Products
- DeepNL
- Sloshing van LNG
- Future Energy Conference
- Computational sciences for energy research

- Platform Beta Techniek
- Raad voor Cultuur
- Rathenau Instituut
- Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: SBB [Shell zit in marktsegment Procesindustrie en laboratoria wat onderdeel is van de Bedrijfstakgroep Techniek en gebouwde omgeving van SBB]
- Shell Discovery Festival [opening door SG OCW]
- Shell Eco-marathon
- Stichting Leerplanontwikkeling: SLO
- Techniekpact
- VNO-NCW
- Shell Centenary Scolarschip Fund [TSCSF], waaronder
- Het Maakkunde onderwijsprogramma [lesmethode van NEMO]
- Alle documenten bij of onder Min OCW inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Provincie Drenthe

In behandeling
75 weken
-
-
-

Toelichting

Provincie Drenthe is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Drenthe. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is voert de gaswinning binnen Provincie Drenthe uit.

We vragen tenminste documenten inzake contacten met:
- Energy Valley
- NAM
- IPO: Interprovinciaal Overleg
- Al dan niet formele, al dan niet incidentele, overleggen of contacten tussen de provincie en Shell

Provincie Groningen

In behandeling
75 weken
-
-
-

Toelichting

Met Provincie Groningen zijn constructieve afspraken gemaakt over het Wob-verzoek. Er is een werkplan voor de aanlevering van de documenten.

Provincie Groningen is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Groningen. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, voert de gaswinning binnen Provincie Groningen uit.

Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Provincie Groningen waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3]
- Alle documenten bij of onder de Provincie Groningen inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is.

Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- Energy Valley
- Industrie- werkgroep Industriecluster Noord-Nederland
- IPO: Interprovinciaal Overleg
- New Energy Coalition
- NAM

Provincie Zuid-Holland

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

Provincie Zuid-Holland is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Zuid-Holland. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Shell en de Provincie Zuid-Holland werken onder meer samen in de Economic Board Zuid-Holland.

Dit Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Provincie Zuid-Holland, waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
- Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder de Provincie Zuid-Holland in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is
Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- Amsterdam Economic Board
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Gemeentelijk havenbedrijf
- Haven in Rotterdam
- Schiphol
- de [vaste] Shell-lobbyist
- VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeente Amsterdam

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Shell en de Gemeente Amsterdam werken samen in onder meer de Amsterdam Economic Board.

Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Amsterdam, waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
- Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- Amsterdam Economic Board
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Gemeentelijk havenbedrijf
- Haven in Amsterdam
- Schiphol
- de [vaste] Shell-lobbyist
- VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeente Assen

In behandeling
75 weken
-
-
-

Toelichting

Met Assen zijn constructieve afspraken gemaakt over het Wob-verzoek. Er is een werkplan voor de aanlevering van de documenten.

De gemeente Asssen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, heeft haar hoofdkantoor in Assen.

Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Assen, waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
- Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- Bank Nederlandse Gemeenten
- de [vaste] Shell-lobbyist
- VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeente Den Haag

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Het internationale hoofdkantoor van Shell is gevestigd in Den Haag. De gemeente en Shell voeren samen overleg in Economic Board Zuid-holland.

Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Den Haag, waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
- Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- de [vaste] Shell-lobbyist
- Economic Board the Hague
- Economic Board Zuid-Holland
- The Hague Business Agency
- Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
- VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
- West Holland Foreign Investment Agency

Gemeente Groningen

In behandeling
75 weken
-
-
-

Toelichting

Met Groningen zijn constructieve afspraken gemaakt over het Wob-verzoek. Er is een werkplan voor de aanlevering van de documenten.

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. De gemeente Groningen heeft overleg met de NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, over de gasboringen in de provincie.

Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Groningen, waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
- Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Industrie- werkgroep Industriecluster Noord-Nederland
- de [vaste] Shell-lobbyist
- VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeente Rotterdam

Verzoek afgewezen
37 weken
38 weken
-
-

Toelichting

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Shell Pernis is een raffinaderij die onder gemeente Rotterdam valt en de Shell Nederland Verkoopmaatschappij (SNV) is in Rotterdam gevestigd. Bovendien neemt Shell deel aan de klimaattafel Moerdijk.

Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Rotterdam, waaronder:
- Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
- Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Havenbedrijf Rotterdam NZ – Port of Rotterdam
- Klimaattafel Moerdijk.
- Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
- Rotterdam The Hague Airport.
- Rotterdam Partners - Rotterdam Economic Partners
- de [vaste] Shell-lobbyist
- Rotterdams Techniek en Technologie Pact
- Vast overleg Shell activiteiten in Rotterdamse haven
- VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten: VNG
- W2C (Waste-to-Chemistry) consortium
- Warmtebedrijf Rotterdam

Artikelen
20
2020

© Matthias Leuhof

Shell Papers update: achter de schermen bij de overheid

24
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Vorig jaar april diende Platform Authentieke Journalistiek bij zeventien bestuursorganen een Wob-verzoek in. Het doel: inzicht in de banden tussen Shell en de Nederlandse overheid. Na meer dan een half jaar onderhandelen besloten dertien bestuursorganen het verzoek niet in behandeling te nemen. Interne e-mails suggereren echter dat meerdere organen het verzoek wel degelijk uit dachten te kunnen voeren. Waarom schaarden ze zich dan toch achter de ‘ingezette lijn’ van EZK?

© JanJaap Rypkema

De boekhouding van ‘klimaatscepticus’ Böttcher

120
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Eind februari onthulden Follow the Money en De Volkskrant dat emeritus hoogleraar in de chemie Frits Böttcher in de jaren negentig van 25 bedrijven en organisaties financiering ontving voor zijn ‘frontale aanval’ op de klimaatwetenschap. Vandaag publiceren we een overzicht van alle donaties aan Böttchers ‘CO2-project’, en leggen we uit hoe we de bedragen achterhaalden — ondanks pogingen destijds om de financiering middels creatieve boekhouding te verhullen.

Podcast | Het Nederlandse bedrijfsleven financierde negen jaar lang een klimaatscepticus

Podcast
2
Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek

Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek

Op zaterdag onthulde FTM dat klimaatscepticus Frits Böttcher tussen 1989 en 1998 ruim een miljoen gulden ontving van Shell, KLM, DSM en andere (Nederlandse) multinationals. Jilles Mast en Alexander Beunder van Platform Authentieke Journalistiek waren bij Frederique in de studio om te vertellen over het onderzoek.

© JanJaap Rypkema

Het Nederlandse bedrijfsleven financierde negen jaar lang een klimaatscepticus

171
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

De prominente Nederlandse klimaatscepticus Frits Böttcher ontving in de jaren negentig meer dan een miljoen gulden van Shell en andere (Nederlandse) multinationals. Het expliciete doel: vraagtekens zetten bij de menselijke verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit het nagelaten archief van de chemieprofessor, die in 2008 overleed.

© Matthias Leuhof

Shell Papers: Wob naar de Wob, want overheid zegt ‘nee’

37
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Tien maanden geleden diende Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) met steun van FTM zeventien Wob-verzoeken in. Het doel: meer inzicht krijgen in de verwevenheid tussen de Nederlandse overheid en Shell. Dertien overheidsorganen besloten het verzoek af te wijzen. De manier waarop dat gebeurde, roept vragen op over de rechtmatigheid van de ambtelijke werkwijze. Tijd om een ‘Wob naar de Wob’ te doen.

Wob-verzoek Shell Papers afgewezen

28
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Negen maanden geleden diende Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zeventien Wob-verzoeken in om meer duidelijkheid te krijgen in de relatie tussen de overheid en Shell. Inmiddels hebben dertien bestuursorganen besloten om het Wob-verzoek niet in behandeling te nemen. PAJ gaat in bezwaar tegen deze beslissing.

2019

Podcast | Hoe gaat het met de Shell Papers?

Podcast
10
Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek

Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek

Zes maanden geleden deden journalisten Bas van Beek en Alexander Beunder samen met hun collega's van Platform Authentieke Journalistiek zeventien Wob-verzoeken op de bus. Het luidde het begin in van de Shell Papers, ons onderzoeksproject naar de banden tussen de oliegigant en de Nederlandse overheid. Deze week zijn de mannen van PAJ opnieuw te gast bij Frederique in de studio. Hoe staat het ervoor met het onderzoek?

Steve Coll in 2008. Beeld door Ralph Alswang (via Flickr)
© CC BY ND

ExxonMobil vindt overheden vooral irritant

Interview
10
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Het moeilijkste onderzoek dat hij ooit heeft gedaan, noemt Steve Coll het. Voor het boek ‘Private Empire: ExxonMobil and American Power’ bestudeerde hij vijf jaar lang Amerika’s grootste en machtigste oliebedrijf. De conclusie: Exxon functioneert als een zelfstandig koninkrijk, dat handelt volgens zijn eigen regels. PAJ sprak voor FTM met Steve Coll over Exxons verhouding tot de Amerikaanse overheid, Shell en klimaatverandering.

© CC0 (publiek domein)

Lobby van multinationals blijkt kind aan huis bij ministeries

40
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Vorige maand publiceerde FTM over ABDUP, een van Nederlands oudste lobbyclubs, bestaande uit AkzoNobel, Shell, DSM, Unilever en Philips. De club onderhoudt al bijna 75 jaar korte lijntjes met Den Haag, zo valt af te leiden uit de schaarse openbare bronnen. Nu blijkt, op basis van een intern verspreid boek geschreven door Philips-archivarissen, dat ABDUP al decennia een klein leger subcommissies en werkgroepen aanstuurt. Zij helpen brede politieke agenda’s te formuleren en zijn soms vaste gesprekspartner van topambtenaren.

© Flickr

Shell Papers belanden in politieke arena na Kamervragen

22
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

De minister van Economische Zaken en Klimaat zal binnen drie weken moeten antwoorden op Kamervragen over de Shell Papers, het onderzoeksproject van Platform Authentieke Journalistiek en FTM gebaseerd op meerdere Wob-verzoeken over Shell. Sandra Beckerman (SP) stelde de Kamervragen afgelopen woensdag, kort nadat FTM publiceerde over de ‘ongepaste en onwettelijke’ voorwaarden die EZK stelt aan het in behandeling nemen van de Wob-verzoeken.

Ministerie vraagt om ‘ongepaste en onwettelijke’ inzage in onderzoeksopzet Shell Papers

34
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Bijna vier maanden geleden diende Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zeventien Wob-verzoeken in om de relatie tussen de overheid en Shell te openbaren. Vooral het overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat zich zonder machtigingen opwerpt als woordvoerder van dertien van de zeventien bestuursorganen, verloopt stroef en rommelig. De meest recente eis van het ministerie is dat PAJ een toelichting op het onderzoek levert. Ongepast en onwettelijk, oordeelt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) verbaast zich hogelijk en spreekt van een ‘ongewenste precedent’.

© JanJaap Rypkema

ABDUP: al bijna 75 jaar de onzichtbare lobby van Nederlandse multinationals

361
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Er is weinig bekend over ABDUP, een van Nederlands oudste lobbyclubs. ABDUP bestaat uit AkzoNobel, Shell, DSM, Unilever en Philips en is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Documenten uit recente Wob-verzoeken laten zien dat ABDUP nog steeds actief is en wetten door het parlement probeert te loodsen, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.

Shell Papers: Assen en Groningen handelen, terwijl het stil blijft in Den Haag

13
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

In Assen en Groningen schoof het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) aan tafel bij provincie- en gemeenteambtenaren voor eerste overleggen over de Wob-verzoeken over de relatie tussen Shell en de Nederlandse overheid. Maar terwijl het noorden voortvarend te werk gaat, blijft het in Den Haag akelig stil.

Beeld door FTM (origineel via Freepik.com)

Shell Papers: Rijksoverheid wil Wob-verzoek voor 90 procent inperken

67
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt twee maanden na verzending van de omvangrijke Shell Papers Wob-verzoeken met een plan van aanpak. Dit is het: of we de verzoeken kunnen beperken tot documenten van ‘tekeningsbevoegde ambtenaren’. Of we de 1590 Shell-entiteiten kunnen beperken tot drie. Of we van elk gewobt ministerie het aantal dochterorganen kunnen beperken tot twee. Onrechtmatig, als je het ons vraagt.

Shell Papers update: bestuursorganen willen Wob-verzoek inperken, maar komen niet met plan van aanpak

20
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Zeven weken na indiening van het Shell Papers Wob-verzoek, een verzoek om ‘alle’ overheidsdocumenten over Shell sinds 2005, vond afgelopen dinsdag eindelijk een eerste overleg met de overheid plaats. Het was een pittig gesprek waarbij de bestuursorganen direct begonnen over inperking van het verzoek, zonder inzicht te geven over hoeveel documenten het gaat. PAJ gaat hier niet mee akkoord en verzoekt de bestuursorganen wederom om met een plan van aanpak te komen.

Wob-verzoeken over Shell en de Nederlandse overheid: op welke informatie zitten we te wachten?

29
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Één van de grootste Nederlandse Wob-verzoeken indienen, dat doe je niet alleen. Daarom ontvangt het Wob-verzoek van Platform Authentieke Journalistiek steun van twintig hoogleraren en onderzoekers. Waarom kiezen zij ervoor dit project te steunen? En naar welke documenten zijn zij zelf benieuwd?

Beeld door FTM (origineel via Freepik.com)

Shell Papers update: de deadline nadert, maar overheid toont weinig interesse in overleg over uitstel

15
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Vorige maand stuurde Platform Authentieke Journalistiek een Wob-verzoek naar 17 overheidsinstanties, met daarin het verzoek om alle communicatie over Shell sinds 2005. Een omvangrijk verzoek: vandaar dat PAJ een voorstel meestuurde om in overleg te gaan over de deadlines. Daar lijkt de overheid echter maar weinig oren naar te hebben.

Shell Papers: wat hebben we de overheid nu precies gevraagd?

8
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

De zeventien Wob-verzoeken die Platform Authentieke Journalistiek op 12 april indiende, telden tezamen ruim 1250 pagina’s. Met de vraagstelling ‘doe mij alles over Shell maar’ kom je er immers niet: in het bureaucratische slagveld van de Wob vormen bijlagen en juiste formuleringen de belangrijkste wapens. Één vergissing kan honderden documenten kosten.

Podcast | Dit zijn de Shell Papers

Podcast
4
Arne van der Wal, Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek

Arne van der Wal, Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek

We gaan de verstrengeling tussen Shell en de Nederlandse overheid onderzoeken. Help je mee?

133
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Afgelopen weekend viel bij zeventien overheidsorganen een Wob-verzoek op de deurmat. Afzender: Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), met steun van Follow the Money. De vraag: openbaarmaking van álle documenten uit de afgelopen veertien jaar die gaan over, afkomstig zijn van of gericht zijn aan ’s lands grootste multinational. Dit zijn de Shell Papers.