Dossier Shell Papers

17 WOB-verzoeken
0 Weken vertraging
1485 Volgers
1 Artikel
FTM en Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid door middel van 17 Wob-verzoeken naar meerdere ministeries, provincies en gemeentes. Als volger van dit dossier (klik hieronder op ‘volgen’) blijf je op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen rond de Wob-procedure, ontvang je vrijgegeven documenten direct en kun je daar zelf mee aan de slag. Als volger draag je bovendien bij aan het succes van dit project, want hoe meer volgers, hoe zichtbaarder de interesse in de documenten. Dat zien ze op de ministeries, provincies en gemeentehuizen ook en motiveert hen de verzoeken in te willigen. Lees verder

Hoe doen jullie dat?

Platform Authentieke Journalistiek vraagt alle documenten op – onder andere e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes – waarin communicatie staat afkomstig van, gericht aan of over Shell, vanaf 2005. Dat is, beseffen we, een grote vraag. Maar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een groot recht en transparantie over de relatie tussen Shell en de overheid achten we van groot maatschappelijk belang.

En waarom?

De betekenis van Shell voor de Nederlandse economie en samenleving is moeilijk te overschatten. Sinds de oprichting in de 19e eeuw onderhoudt de Nederlandse overheid een intensieve relatie met Shell. Die verwevenheid met het landsbestuur heeft schaduwkanten. Hoe en door wie heeft de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt die relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen? Deze Wob vormt de basis voor het diepgravend journalistiek onderzoek dat we de komende jaren naar die vragen gaan doen. 

Meer over de redenen en mensen achter deze Wob lees je op deze pagina:

Veelgestelde vragen

Gevolgd door 1485 leden Volgen

Wettelijke WOB-termijn

104-130 weken

Verzoek

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

8 weken
18 weken
39-52 weken
39-52 weken

Min AZ

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis. Shell komt regelmatig ter sprake in de ministerraad en de onderraden.

Min Buza

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de buitenlandse relaties van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ook ondersteunt het ministerie Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland, waaronder Shell. Daarnaast detacheert het ministerie hoge ambtenaren bij Shell.

Min BZK

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land en de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid. Shell en BZK wisselen onderling leidinggevend personeel uit via een detacheringsprogramma.

MinDef

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het Nederlandse ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland en de overzeese gebiedsdelen en voor hiertoe beschikbare personele, financiële en materiële middelen. Shell is een belangrijke partner van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), de organisatie die zich bezighoudt met het beheer van de NAVO pijpleidingen. Daarnaast zit Shell in een klankbord die door Defensie wordt geraadpleegd over de transitie van de Defensieorganisatie.

Min EZK

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als voornaamste taak de economische ontwikkeling van Nederland te bevorderen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor klimaat, energie en technologische innovatie. Shell neemt deel aan de sectorraad van de industrie voor de topsector Chemie. EZK neemt deel aan het ‘Gasgebouw’, een overleg tussen de Nederlandse staat, Shell en ExxonMobil rond de winning en verkoop van aardgas.

MinFin

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel-economische beleid in Nederland en het beheer van de overheidsfinanciën. Shell heeft regelmatig contact met het Ministerie van Financiën over belastingkwesties.

Min J&V

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en veiligheid. Het OM werkt aan de strafzaak tegen Shell waarin het bedrijf wordt verdacht van betrokkenheid bij omkoping van hoge ambtenaren in Nigeria.

Min I&W

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening en leefbaarheid. Het Ministerie IenW zit met Shell in onder meer het Platform LNG, Platform Waterstof en klankbordgroep Chemische stoffen.

Min OCW

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Shell is gezamenlijk met het Ministerie van OCW inhoudelijk en financieel betrokken bij meerdere educatieve en culturele programma’s.

Provincie Drenthe

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Provincie Drenthe is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Drenthe. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is voert de gaswinning binnen Provincie Drenthe uit.

Provincie Groningen

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Provincie Groningen is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Groningen. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, voert de gaswinning binnen Provincie Groningen uit.

Provincie Zuid-Holland

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

Provincie Zuid-Holland is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Zuid-Holland. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Shell en de Provincie Zuid-Holland werken onder meer samen in de Economic Board Zuid-Holland.

Gemeente Amsterdam

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Shell en de Gemeente Amsterdam werken samen in onder meer de Amsterdam Economic Board.

Gemeente Assen

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

De gemeente Asssen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, heeft haar hoofdkantoor in Assen.

Gemeente Den Haag

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Het internationale hoofdkantoor van Shell is gevestigd in Den Haag. De gemeente en Shell voeren samen overleg in Economic Board Zuid-holland.

Gemeente Groningen

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. De gemeente Groningen heeft overleg met de NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, over de gasboringen in de provincie.

Gemeente Rotterdam

0 weken
0 weken
-
-
-

Toelichting

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Shell Pernis is een raffinaderij die onder gemeente Rotterdam valt en de Shell Nederland Verkoopmaatschappij (SNV) is in Rotterdam gevestigd. Bovendien neemt Shell deel aan de klimaattafel Moerdijk.

Artikelen
1
2019

We gaan de verstrengeling tussen Shell en de Nederlandse overheid onderzoeken. Help je mee?

116
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Afgelopen weekend viel bij zeventien overheidsorganen een Wob-verzoek op de deurmat. Afzender: Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), met steun van Follow the Money. De vraag: openbaarmaking van álle documenten uit de afgelopen veertien jaar die gaan over, afkomstig zijn van of gericht zijn aan ’s lands grootste multinational. Dit zijn de Shell Papers.