Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Follow the Money B.V., gevestigd op Overtoom 197, 1054 HT te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34364783.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Follow the Money aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Follow the Money en de gebruiker. Follow the Money behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van Follow the Money stem je in met de algemene voorwaarden.

Dienst

Follow the Money biedt kwalitatief hoogwaardige onderzoeksjournalistiek aan (o.a. artikelen, columns en interviews) via zijn website (www.ftm.nl - de 'Website') en andere digitale en niet-digitale kanalen (de 'Dienst'). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een lidmaatschap afsluit (hierna het 'Lidmaatschap', en zij die een Lidmaatschap hebben (hierna een 'Lid' of de 'Leden'). Als Lid krijg je onbeperkt toegang tot de Dienst. Niet-leden kunnen een deel van de content zien.

Account

Met je account kun je inloggen op Follow the Money en op onze app. Je beheert je account via je eigen profielpagina. Je kunt hierop zien welke nieuwsbrieven je ontvangt, welke auteurs en dossiers je volgt, maar ook welke reactie je hebt geplaatst bij artikelen. Je account blijft bestaan als je je betalende lidmaatschap opzegt. Vanuit je account kun je ook lidmaatschapsinstellingen wijzigen. Als betalend lid mag je al onze publicaties lezen. Als niet betalend lid lees je niet onbeperkt, maar kun je wel onze nieuwsbrieven ontvangen.

Nieuwsbrieven

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvang je elke zaterdag onze belangrijkste publicaties op het door jouw opgegeven e-mailadres. We kunnen je ook vaker een nieuwsbrief sturen als we op dat moment een belangrijk artikel hebben waar we niet mee willen wachten.

Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvang je ook een klein aantal e-mails met tips over hoe je het meeste uit Follow the Money kan halen, deze tips krijg je gedurende je hele registratie. Wanneer je wel onze nieuwsbrief ontvangt, maar geen betalend lid bent, vragen we je zo nu en dan om dit wel te worden. Het ontvangen van de nieuwsbrief is niet gekoppeld aan een actief betalend lidmaatschap. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door je voorkeuren via je profielpagina op onze site te wijzigen.

Nieuwsbrieven van auteurs en dossiers die je volgt

Waneer je aangeeft dat je een auteur of een dossier wil volgen, krijg je mails over de laatste publicaties van de auteur of de laatste toevoegingen aan dossiers. We kunnen je ook attenderen op gerelateerde artikelen of dossiers. Deze emails krijg je enkel als jij zelf hebt aangegeven een auteur of een dossier te willen volgen. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door je voorkeuren via je profielpagina op onze site te wijzigen.

Lidmaatschap

Via de Website kun je een Lidmaatschap aanvragen en krijg je volledige toegang tot de Dienst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten. Follow the Money heeft het recht een verzoek tot Lidmaatschap te weigeren.

Toegangscode

Na de aanvraag van een Lidmaatschap kun je met je zelfgekozen wachtwoord inloggen. Daarna kun je volledig gebruik maken van de Dienst. Het Lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan je wachtwoord aan derden te verstrekken. Follow the Money heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

Prijs en betaling

Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox). Follow the Money heeft het recht om de prijs van het Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het lidmaatschap te beëindigen. Betaling dient via de online betaalservice te geschieden. Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, krijg je de keuze per maand, per jaar of per twee jaar te betalen.

 • Als je per maand betaalt, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief.
 • Als je per jaar betaalt, wordt het lidmaatschapsgeld jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief.
 • Als je per twee jaar betaalt, wordt het lidmaatschapsgeld eens in de twee jaar afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. 

Je geeft Follow the Money toestemming voor een jaarlijkse automatische incasso, die de gebruiker indien gewenst zelf kan stoppen. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Follow the Money het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken.

Duur en beëindiging

Het Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Indien je per maand betaalt, kun je het Lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen door op ‘abonnement opzeggen’ in je profiel te klikken, het Lidmaatschap wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Mocht dit niet lukken kun je een mail sturen naar lid@ftm.nl. Een maandperiode loopt van de dag dat je lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. Indien je per jaar betaalt, verlengen we het abonnement jaarlijks met een gelijke periode. Indien je per twee jaar betaalt, verlengen we het abonnement jaarlijks met een gelijke periode.

Gedurende je abonnementsperiode kun je op elk gewenst moment aangeven dat je je abonnement wilt beeindigen door "abonnement opzeggen" in je profiel aan te klikken of een e-mail te sturen naar lid@ftm.nl. Je abonnement stop dan automatisch op de einddatum van het lopende abonnement. Follow the Money heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst. 

Aansprakelijkheid

Follow the Money is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Follow the Money. Je erkent dat Follow the Money een auteursmedium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel Follow the Money zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via de Dienst juist is. Follow the Money is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

Follow the Money vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Follow the Money verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het Lidmaatschap mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Follow the Money zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als Follow the Money daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Meer weten? Zie dan hier het databeleid van Follow the Money.

Licentie

Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: in de bijdragen onder een artikel), dan geef je Follow the Money een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Follow the Money niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je een artikel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via info@ftm.nl

Gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Follow the Money aan te bieden die:

a) racisme, geweld of haat bevorderen;

b) vals of misleidend zijn;

c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

d) privacyrechten schenden;

e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

f) niet imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

g) geen niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;

h) geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;

i) niet de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Follow the Money behoudt zich het recht voor je bijdragen te verwijderen danwel je de mogelijkheid reacties te plaatsen te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

Vrijgeven van informatie

Follow the Money heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) om een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) om zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) om de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Klachtenregeling

We doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht, zo volledig mogelijk, via info@ftm.nl o.v.v. klacht. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gebruikersprotocol

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de site van Follow the Money en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, podcasts en video’s op genoemde site.

Gebruikersaccount

a) Voordat je kunt reageren moet je een account aanmaken; hierbij dien je je voor- en achternaam en een geldig e-mailadres op te geven.
b) Na aanmelding kun je in je profiel je alias opgeven, dat wordt getoond bij reacties.
c) De beheerder van de site van Follow the Money heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren, wanneer de gebruiker naar het oordeel van Follow the Money in strijd handelt met onze voorwaarden of indien daartoe naar de mening van Follow the Money een andere legitieme reden bestaat.

Reageren

Wij willen dat onze site een prettige plek is voor al onze lezers en dat discussies op onze site respectvol plaatsvinden; daarom vragen we je rekening te houden met de volgende eenvoudige regels en adviezen.

 1. Wees beleefd.
 2. Maak je bekend.
 3. Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
 4. Reageer ‘on topic’.
 5. Geef argumenten voor je mening.
 6. Schrijf een voor andere lezers begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
 7. Scheld niet op andere lezers die reacties posten, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
 8. Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 9. Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens).
 10. Gebruik geen schuttingtaal.
 11. Reageren op anderen is prima en hoort bij een gezonde discussie, maar reageer wel graag inhoudelijk en met argumenten. En blijf altijd respectvol, ook al verschil je nog zo van mening.
 12. Als je een link plaatst in je reactie, licht dan toe waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

De beheerder van de site van Follow the Money behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren, dan wel reacties na plaatsing te verwijderen.

Follow the Money sluit iedere aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) door lezers geplaatste reacties uit. De gebruiker van de site is aansprakelijk en vrijwaart Follow the Money B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door lezer(s) geplaatste reactie(s).

Privacy policy

Follow the Money respecteert je privacy. Hieronder lees je hoe Follow the Money je persoonsgegevens verwerkt wanneer je onze dienst (de ‘Dienst’) gebruikt.

Persoonsgegevens

Follow the Money gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap aanvraagt, dien je je naam en e-mailadres te verstrekken. Follow the Money gebruikt je e-mailadres slechts om je te informeren over de Dienst, om de Dienst toegankelijk te maken en voor het versturen van zijn nieuwsbrief. We verzamelen ook informatie over je computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de Dienst te verbeteren.

Bescherming van gegevens

Follow the Money neemt meerdere passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wachtwoorden worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Databeleid

Hoe wij omgaan met onze data, vind je in ons databeleid.

Je gegevens en derden

Follow the Money verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden. Werknemers en opdrachtnemers van Follow the Money zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

E-mailverkeer

De informatie vervat in e-mailberichten die door Follow the Money worden verzonden alsmede de meegezonden attachments, is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. Follow the Money staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Links

Onze website bevat links naar andere websites en diensten (zoals onze betaaldienst, die door Mollie B.V. wordt verzorgd).

Databeleid en cookiestatement

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken op deze website zeer beperkt gebruik van cookies.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen we je herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor op je voorkeuren worden ingesteld. Zo gebruiken we cookies om te onthouden dat je al eens bent ingelogd, zodat je niet telkens opnieuw hoeft te doen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit via een cookie onthouden. Daardoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen, wat omhaal bespaart en een prettiger gebruik van onze website oplevert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst voor rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt maximaal geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht om IP-adressen van bezoekers te maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt die terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies van je browser en/of met behulp van de Help-functie ervan.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:

Vragen

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy of de toepassing van cookies, dan kun je een e-mail sturen naar info@ftm.nl. Follow the Money kan de Privacy Policy wijzigen; op deze pagina staat altijd de meest recente informatie.