Onderwerp

In hoeverre vertegenwoordigt de overheid de belangen vd burger bij het tot stand komen windmolenpark

Door

WindbrekerAry 2

Bezoek voor de beantwoording onze site: https://windbrekers-swifterbant.nl
Ingestuurd: 19 november 2019

Wat moet worden onderzocht?

1000den inwoners van S'bant, K'haven en B'huizen vlakbij reusachtige windturbines van 214 tot 248 meter hoog krijgen te maken met ernstige aantasting vd leefomgeving tgv: geluidsoverlast, slagschaduw, overdag honderden witte - en ‘s nacht rode knipperlichten en horizonvervuiling vh open polderlandschap. Het noordelijke deel vd Flevopolder verandert voor de duur van 25 jaar in een grootschalig industriegebied. Windboeren gaan aan de haal met miljoenen subsidiegelden. Businesscase blijft gesloten.

Voor wie heeft dit gevolgen?

De ruim 12.000 inwoners vd 3 woonkernen die onevenredig benadeeld worden door v hogerhand geregisseerde scheve verdeling v lusten en lasten

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

De gelegenheidswetgeving (crisis- en herstelwet) walst over burgers heen en ondermijnt elk democratisch recht.

38 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
FlevoPitch: Windplanblauw en Windplangroen


Wat moet worden onderzocht?
In hoeverre vertegenwoordigt de overheid (bestuurders, ambtenaren en politiek op provinciaal en gemeentelijk niveau) de belangen van de burger bij het tot stand komen windmolenparken in Flevoland? Welke aantoonbare acties zijn er op individueel en organisatieniveau om de burger werkelijk te betrekken bij planvorming vanaf het eerste stadium zoals het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland voorschrijft?

Voor wie heeft dit gevolgen?
Alle bewoners (en bezoekers) van Flevoland worden geconfronteerd met een grote langdurige verandering en achteruitgang van de leefomgeving. Duizenden inwoners van woonkernen vlakbij reusachtige windturbines van 214 tot 248 meter hoog krijgen te maken met een ernstige aantasting van die leefomgeving door geluidsoverlast, slagschaduw, overdag honderden witte - en ‘s nacht honderden rode knipperlichten en horizonvervuiling van het open polderlandschap. Daarnaast blijft het onduidelijk wat de impact is op de gezondheid (geestelijk en/of lichamelijk). Woningeigenaren maken zich terecht zorgen over de directe aanslag op hun vermogen door de waardedaling van hun woning. Dit alles speelt bij de bewoners in de dorpskernen Swifterbant, Ketelhaven en Biddinghuizen maar ook in het landelijkgebied. Het noordelijke deel van de Flevopolder verandert voor de duur van tenminste 25 jaar in een, voor bewoning weinig aantrekkelijk, grootschalig industriegebied.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?
Er is sprake van een van hogerhand geregisseerde scheve verdeling van lusten en lasten. De windboeren lopen, zonder noemenswaardige inspanning en/of risico, binnen met behulp van SDE+ subsidie, betaald van ons belastinggeld. Inzage in de business-case wordt niet gegeven. Bovendien houdt men zich niet aan door de eigen sector opgestelde “Gedragscode acceptatie en participatie windenergie op land”. Er is sprake van misleiding
tevens gaat de gebieds gebonden bijdrage van windplan Blauw rechtstreeks naar de gemeente Dronten, terwijl het zo zou moeten zijn dat deze zonder bemoeienis van Dronten (hebben er ook geen last van)rechtstreeks naar Swifterbant en Ketelhaven gaat. En naar eigen goeddunken kan worden besteed.Net zo als bij plan Groen komt er een bedrag van meer dan 5.000.000 euro op 15 jaar ter beschikking van Biddinghuizen.
👍👍👍👍👍👍👍👍
Het zou goed zijn dat FTM onderzoekt wat de de gezamenlijke waardedaling van de woningen in het gebied van Windplan Groen en Windplan Blauw is.

Hoeveel dalen de woningen in Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven in waarde?

Hoort dit ook bij de business case of worden deze kosten simpelweg afgewenteld op de omwonenden?

RTV Drenthe schrijft:

"Woningen die uitzicht hebben op windpark Drentse Monden Oostermoer en windpark N33 bij Meeden worden voor lagere prijzen verkocht dan vergelijkbare woningen verder van het windpark af.

Er zijn aanwijzingen dat deze prijsdalingen tot vijftien procent kunnen oplopen, in vergelijking met vergelijkbare woningen in andere delen van de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van RTV Noord en RTV Drenthe, op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)."

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154467/Huizen-bij-windparken-verkocht-tegen-lagere-prijzen
Er is geen betrokkenheid in de planvorming geweest van de burger.
De Raad van State was nog de enige mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Deze toetst alleen of er binnen de wet gehandeld is. Als je fluistert "ik ga je onnodig lastig vallen de komende 25 jaar omdat ik er dan meer aan verdien van jou belastinggeld" dan is er geïnformeerd aldus de Raad van State.
provincie en gemeente blijken zinloze instellingen als het over ethische onderwerpen gaat.
De rol van de overheid (bestuurders, ambtenaren en politiek), bij het tot stand komen van Windplan Blauw (de bouw van 61 windturbines in Noordwest Flevoland) en Windplan Groen (de bouw van 90 windturbines in Noordoost Flevoland) moet worden onderzocht.
Er is sprake van een bijzonder scheve verdeling van lusten en lasten.
De windboeren worden miljonair met behulp van SDE+ subsidie betaald van ons belastinggeld. De direct omwonenden gaan er drastisch in woongenot op achteruit en krijgen de rekening gepresenteerd. De sociale cohesie in de samenleving wordt aangetast. Dit wordt gefaciliteerd door de overheid. Hoewel omwonenden op alle mogelijke manieren hun zienswijze hebben gegeven (tijdens inloopavonden, inspreken bij de gemeente en provincie, brieven aan gemeente provincie en rijk, keukentafelgesprekken, indienen van zienswijzen, aanbieden van petities) worden ze systematisch met behulp van een juridische bulldozer monddood gemaakt.
Ondanks honderden reacties van omwonenden, overheden en belangenorganisaties op Windplan Groen en Windplan Blauw willen de initiatiefnemers, met steun van het rijk en de provincie, hun plan ongewijzigd uitvoeren. Door hogere doelen verblind (klimaatakkoord van Parijs, de energieambities van het rijk, de provincie en de gemeenten) en met tunnelvisie worden de belangen van direct omwonenden door de overheden veronachtzaamd. De initiatiefnemers zijn uit op winstmaximalisatie. De overheden zijn uit op het realiseren van de energieambities. Alle trucjes worden uit de kast gehaald om deze ambities, ten koste van omwonenden, door te zette
Er is bij het rijk en bij de provincie geen enkele bereidheid op zoek te gaan naar alternatieve plaatsen voor de windturbines dicht bij de dorpskernen zodat minder omwonenden hinder ondervinden.
Heeft de overheid dan geen zorgplicht jegens haar burgers?
Is dit geen onbehoorlijk bestuur?

De commissie WPG beschikt over een uitgebreid dossier dat ze graag terbeschikking stelt aan FTM en Omroep Fl
Wanneer in de businesscase gesproken wordt over een verwacht rendement van 12% tot 15%, oplopend tot wel 20%, en anderzijds er geen molens dichtbij woonkernen af kunnen (wel bij Lelystad Airport zonder gevolgen!), dan weet iedereen dat er iets helemaal scheef zit met dit plan. Gezondheidsschade, woon- en leefplezier, waardevermindering huizen, alles staat volkomen onder druk, en de overheid doet niets.
We zijn als dorp voor de gek gehouden door het bestuur en haar leden van SwifterwinT en Vattenfall. Nl. 74 molens worden verwijderd en in de plaats daarvan 61 nieuwe. Daar kan toch niemand op tegen zijn?
1. Maar wél als de nieuwe níet in het gebied komen van de oude molens maar in 2 rijen om je dorp waarvan de eerste rijen op 1,3 km. van ons dorp Swifterbant komen te staan. De oude molens staan op enkele uitzondering na 3,5 km of meer van het dorp af. Waarom komen de nieuwe molens niet op de plek te staan van de molens die afgebroken worden? Is een adder onder het gras!
2. De molens worden ipv 80 of 120 meter (de hoogte van de oude molens) nu 214 en 248 meter hoog worden! Was ons niet bekend.
3. Swifterbant wordt straks omsloten door windmolens. Als je het dorp uitrijdt is straks geen enkel open, leeg agrarisch gebied meer te zien.
4. We worden door de gemeente Dronten beschuldigd dat we te laat gereageerd hebben. Nee!! Het verhaal is dat we als dorpsbewoners niet geïnformeerd zijn door de gemeente en SwifterwinT. Het besluit van plaatsing was al genomen voordat wij bewoners in de gaten hadden (zie boven) wat ons boven het hoofd hing. Er is gemeld in de plaatselijke krant wat er ging gebeuren. Dus volgens de Raad van State is er gehandeld volgens de regels. Maar wie leest dit? En als je als dorpsbewoner wél een huis-aan-huis brief krijgt om mee te denken over de afvalcontainers van 1 meter hoog!! in je wijk dan verwacht je toch op zijn minst óók zo'n brief in je brievenbus als het om opstakels gaat van 214-248 meter hoog.
5. Swifterbantse boeren hebben in het verleden en nóg, 10 jaar onderling geruzied over de molens in het oude gebied richting Lelystad. Maar de tweespalt die nu in het dorp ontstaat moet volgens dezelfde boeren wél kunnen!!?? Waar is het morele besef van deze 150 boeren gebleven??
Geld maakt meer stuk dan je lief is! Het gaat niet om groene energie maar om een VERDIENMODEL!! 56 miljoen subsidie 15 jaar lang stopt de overheid in deze 61 molens
Ik heb gevraagd aan het bestuur van Dronten dat als de windmolens aan de rand van Dronten en dus in hun achtertuin zouden komen, of ze dan ook voor zouden stemmen. Geen enkele reactie op deze vraag.

Minachting dus...
Allemaal zakkenvullers, gratis geld ten koste van de bewoners, die niet de lusten krijgen maar wel de lasten!
Ik zou graag zien dat FTM het volgende uitzoekt.
Klopt het dat:
• De business case van Windplan Groen zo krap is dat het echt niet anders kan dan een windturbine van 249 meter op een afstand van nog geen 900 meter van Ketelhaven te plaatsen?
• De 19 initiatiefnemers van Windpark Hanze BV (die 15 windturbines van 249 meter hoog willen realiseren langs de Hoge Vaart en Hondstocht) straks gezamenlijk in een periode van 25 jaar tussen de 317 miljoen euro en 427 miljoen euro aan inkomsten gaan genieten. (deze bedragen zijn gebaseerd op de volgende gegevens. Grond vergoeding: 15 windturbines x €50.000 x 25 jaar = 18.8 miljoen Euro , SDE+ subsidie voor Windpark Hanze BV ergens tussen de 167 miljoen Euro en 367 Euro miljoen (opgesteld vermogen tussen 67 MW (15x 4,5 MW) en 105 MW (15x7 MW), SDE+ subsidie tussen 2,5 en 3, 5 miljoen Euro per MW) verkoop van GVO certificaten 42 miljoen euro (25 x 7 x 15/90 maal (1466 GWh/ 1MWh)
• Dat boeren jaarlijks een grondvergoeding krijgen van 50.000 euro per windturbine?
• Dat de initiatiefnemers de eerste 15 jaar een rendement op eigen vermogen van 12-15% halen en dat dit na 15 jaar richting 20% gaat?
• Dat een windpark zoals Windpark Zeewolde of Windplan Groen in 15 jaar zo’n 150 miljoen euro winst maakt?
• Windpark Zeewolde een SDE+ subsidie van ca 10 miljoen euro krijgt per windturbine?
• Windplan Blauw een SDE+ subsidie van ca 14 miljoen euro krijgt per windturbine?
• Windplan Groen naar verwachting een SDE+ subsidie van tussen de 900 miljoen Euro en 1250 miljoen Euro gaat ontvangen?
• Windboeren ook nog eens per megawattuur (1.000 kWh) opgewekt vermogen een Garantie van Oorsprong (GVO) certificaten ontvangen met een waarde van ca 7 euro per GvO?
• Waterschap Zuiderzeeland participeert voor 10 Miljoen

• Er echt geen betere plaatsen in Flevoland te vinden zijn voor het plaatsen van windturbines van 249 meter hoog dan zo dicht bij de dorpskernen Swifterbant, Ketelhaven en Biddinghuizen?
Klopt het dat het rendement van 15% een gemiddeld rendement is waarbij door sommige personen een rendement >30% wordt behaald terwijl aan 'latere instappers' er 'slechts' 5 0f 6% wordt uitgekeerd, zodanig dat het gemiddelde op 15% komt, wat een maximaal rendement is dat behaald mag worden op projecten die met overheidsgeld gesubsidieerd worden?
Windplan Groen zorgt voor frictie binnen de samenleving en afname van vertrouwen in de politiek. Van gedeelde lusten en lasten is geen sprake. Het is opmerkelijk dat overheden beslissen over een dergelijk project terwijl ze aangeven niet te beschikken over de businesscase. De honderden zienswijzen mbt Windplan Groen heeft men naast zich neergelegd en heeft tot geen enkele millimeter beweging gezorgd. De weg was er wel, maar de wil ontbreekt. Agnes Mulder (woordvoerster CDA fractie 2e kamer) verklaarde op NPO 1 dat ze kennis genomen heeft van de onderzoeksresultaten van de GGD. Ze geeft aan hierbij geen wetenschappelijke onderbouwing te zien van schadelijke effecten van windturbines. Wij hebben haar een brief gestuurd waarin we aangeven wel over wetenschappelijke onderbouwing en internationaal bewijs te beschikken en deze graag met haar delen. Tot op heden heeft zij niets van zich laten horen. Nieuw wetenschappelijk onderzoek binnen de medische wereld wordt als onethisch beschouwd en afgekeurd wanneer tevoren aannemelijk is dat dit schade berokkend aan de onderzoekspopulatie. We weten al dat industriële windturbines nadelige effecten tot gevolg hebben op omwonenden die dicht bij een windturbine wonen. Dit legt de politiek naast zich neer omdat de financiële belangen groot zijn. De burger wordt hierbij geofferd ten faveure van 23 boeren, die 25 jaar lang ongeveer 60 miljoen te verdelen hebben. Uiteraard heeft windplan Groen er voor gezorgd dat ook provincie en gemeente een financieel voordeel hebben en dus ook belanghebbende zijn. Door sluw, slinks en slim gebruik te maken van wetgeving wordt er net binnen de juridische lijntjes gekleurd. Maar er is wel een verschil of je regels gebruikt waar ze voor bedoeld zijn of dat je ze misbruikt om een plan er door heen te rammen en anderen op onbehoorlijke wijze buitenspel te zetten. Politiek, Behartig de belangen van je burgers en speel geen onbehoorlijke juridisch correcte spelletjes ten nadele van hen.
Vol trots schrijven de Gemeente Dronten en ook Gedeputeerde Hofstra van de Provincie Flevoland, dat het Nieuwe Natuur Dronten Oost rond is. Er wordt niet bij verteld, dat er twee windturbines van 248m geplaatst gaan worden in dit Nieuwe natuurgebied langs het Roggebotszand, in de nabijheid van het Stiltegebied. De Verordening van de Provincie Flevoland, zojuist aangepast verbied (2019) deze plaatsing.
Ook 3 windturbines langs de EVZ Hoge Vaart, richting Ketelhaven overschreiden de norm van 35 DB rondom Stiltegebieden.
Staatsbosbeheer reageert niet op mijn schrijven.
Zij horen handhavend op te treden. Zie wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer.
Wie krijgt geld voor deze turbines?
De provincie Flevoland geeft 6.5 milj euro subsidie voor ontwikkeling van dit natuurgebied .
Rondom het zgn Hanzeplan ten noorden van de EVZ Hanze traject zijn belangrijke EHZ en Natura 2000 gebieden, waar de overheid miljoenen in heeft geinvesteerd.
Wie gaan er opnieuw met de belastinggelden vandoor?
Crisiswet is een prachtige uitvinding om geld uit de subsidiepot te graaien. Het Hanzeplan is niet nodig voor de Business Case.
Dit is een voorbeeld van misbruik van overheidsgeld/cq belastinggelden.
Het zou zeer goed zijn dit uit te zoeken.
De crisis en herstelwet (Chw) / rijkscoordinatieregeling (Rcr) is misbruikt om alle bestaande verordeningen, structuurvisies, bestemmingsplannen en beleidsregels van tafel te vegen zodat Windpark Hanze BV de gelegenheid krijgt windturbines te plaatsen in een gebied dat helemaal wordt omgeven door natuurgebieden die behoren tot het NatuurNetwerkNederland. Het is onbegrijpelijk dat de provincie Flevoland aan Windpark Hanze BV een ontheffing verleend voor de natuurbeschermingswet (Nbw). Zelfs wordt in overleg met de initiatiefnemers een truc voor het omzeilen van de regels mbt uitstoot van stikstof (ammoniak) bedacht. De initiatiefnemers plaatsen alvast 20000 eenden in stallen die leeg staan en geven vervolgens aan dat ze bereid zijn 2 intensieve pluimveehouderijen te sluiten om een bouw stop te voorkomen.

Is dit geen onbehoorlijk bestuur?
De constructie die Windplan Groen gebruikt om ondanks de strengere stikstofregels door te kunnen met de bouw van een windpark is ook een fraai voorbeeld van juridisch binnen de lijntjes regelgeving misbruiken. Zie alles wat hier recent al over geschreven is in de lokale pers.

Tijdens een van de vergaderingen van de provinciale staten eerder dit jaar werd aan gedeputeerde Jop Fackeldey het volgende geadresseerd.: Bij u wordt onder druk alles vloeibaar.
Hoe staat het gesteld met de politieke ethiek?
Ik vind dat de gemeente ernstig te kort is geschoten in haar informatie- en zorgplicht richting de burgers van o.a. Swifterbant en ik kan mij daarom ook goed vinden in meerdere reacties op deze site. Met name val ik over het feit van het niet, niet tijdig en niet compleet informeren van mij als burger door de gemeente over zo’n belangrijk onderwerp, waardoor ik feitelijk buitenspel ben gezet om als burger tijdig te reageren over de te plaatsen windmolens. Dat vind ik een zeer kwalijke zaak en heeft mijn vertrouwen in de bestuurders van onze gemeente in ernstige mate geschaad. Helaas heeft de Raad van State hier een andere mening over en in het nadeel van De Windbrekers besloten en kunnen de plannen van Windplanblauw gewoon doorgaan. Kennelijk is de Raad van State de mening toegedaan dat de procedurele kant door Windplanblauw en de gemeente Dronten binnen de kaders van de wet vallen en zijn de bezwaren die wij burgers hebben aangevoerd onvoldoende bevonden. Hoe raar kan het lopen. Tegen deze beslissing is verder geen beroep mogelijk maar kunnen (verontruste) burgers zich nog wel wenden tot het EHRM (Europese Hof Voor Rechten van de Mens) of het Europese Hof omdat Nederland de Europese Rechtspraak boven de nationale plaatst . Ook is een herzieningsverzoek bij de Raad van State mogelijk. Daar is echter wel een lange adem voor nodig en ik weet niet of je door deze rechtsgang de bouwplannen van Windplanblauw kan laten opschorten. Dat zal door een advocaat moeten worden uitgezocht, maar het is een kansje. Blijft over dat als de plannen van Windplanblauw worden gerealiseerd wij als burgers van Swifterbant worden opgezadeld met zeer hoge en grote windmolens die vrij dicht in de nabijheid van Swifterbant worden geplaatst waardoor horizonvervuiling en hinder ontstaat in de vorm van geruis en slagschaduw. Ook is er sprake van mogelijke gezondheid- en planschade. De gemeente Dronten bagatelliseert dat, wat mijn vertrouwen in onze bestuurders niet ten goede komt.
Ik ben zelf erg bang voor de gevolgen van de windmolens op onze gezondheid. Ik heb hier al meerdere verontrustende berichten over gelezen en ik vraag mij echt af waarom dit niet serieus onderzocht wordt. Geld mag toch nooit belangrijker zijn dan onze gezondheid? Wij worden met Winplan Groen/Blauw in mijn ogen echt in de maling genomen. Dat gesjoemel met vergunningen e.d vind ik ook echt onacceptabel. Dat hoef je als 'gewone' burger toch niet te doen!
Wij als burgers worden opgescheept met molens van 213 en 248 meter hoog rondom en veel te dicht bij ons dorp Swifterbant. Dit heeft grote impact op ons dorp en nu al zien we spanningen in de onderlinge verhoudingen ontstaan
In landen om ons heen (Ierland, Duitsland, Denemarken) is men gestopt met plaatsen van windmolens of houdt met minimaal 10x de tiphoogte aan.
Bovendien gelden in deze landen veel strengere eisen mbt geluidsoverlast.

De oorspronkelijke plannen van de overheid waren minder belastend voor ons dorp. De provincie en de gemeente hebben gemeend dit in eigen beheer toe doen waardoor de molens nu op plaatsen komen wat zeer nadelig is voor Swifterbant. Bovendien heeft men de informatie voorziening overgelaten aan de initiatief nemers die door middel van onjuiste en onvolledige informatie de bewoners hebben geïnformeerd. Toen de werkelijke impact bekend werd was alles al besloten en was de enige optie om een beroep aan te tekenen bij de Raad van State.
Helaas kijken deze alleen naar procedures en niet naar leefomgeving van de inwoners van het dorp.
Het verhaal van WindbrakerAry kun je ook zo invullen voor de Veenkoloniën.
WindparkN33 Windpark OM en Windpark DDM en denk wel voor meer locaties in Nederland
PAS OP voor woorden DRAAGVLAK, HORIZONVERVUILING PARTICIPATIE, GEBIEDSFONDS, GEBIEDSRAAD en een goed gesprek.
Raad van Staten kan er niks mee.
En de huidige geluidsnorm ( Een jaar gemiddelde en A-weging) voor windturbines geeft geen bescherming voor omwonenden maar wel voor de windsector. En hoe verzin je het om een lijnopstelling te maken naast lintbebouwing en een windpark naast LOFAR.
Het is niet alleen van belang voor de inwoners van S'bant, K'haven en B'huizen, maar ook voor de andere Flevolanders dat ze niet komen. Het is gewoon een naar gezicht al die draaiende dingen, maar ze dodon ook enorm veel vogels.
Daar waar geld is te verdienen gaat hebzucht ontstaan. Dat er dan ook slachtoffers zullen vallen is evident, maar wie maalt daar nu om.
Huizenprijzen in de nabije omgeving zullen, volgens recent onderzoek, ca. 15% in waarde dalen en gezondheidsrisico's stijgen.
"Zalig zijn de armen van geest, want daarvan zijn er het meest" .
Het is zeer kwalijk te nemen dat de burger niet is ingelicht over alle nadelen!
Ik ben niet tegen windenergie maar ik vind dat alles goed moet worden uitgezocht. Ben zelfs voor windenergie, maar alles moet wel eerlijk gaan en goed uitgezocht worden.
In de pers zegt minister Wiebes “Het is niet de bedoeling de Rijkscoördinatieregeling als een soort juridische bulldozer in te zetten. Want een juridische bulldozer maakt schade. Dat is niet de manier om met de overlegbereide en overleggetrouwe Nederlanders overweg te gaan.”

In de praktijk is dit echter wel precies wat er nu gebeurt met de Windplan Groen, Windpark Blauw en Windpark Zeewolde.

De commissie Windplan Groen van de VvE Ketelhaven heeft meerdere brieven geschreven aan rijk, provincie en gemeente. Ketelhaven heeft een petitie aangeboden aan de burgemeester van Dronten en gedeputeerde Fackeldey waarin gevraagd wordt een afstand van 2490 meter tot Ketelhaven aan te houden. We hebben meerdere malen ingesproken in de commissie vergadering van de gemeente en de provincie. We hebben vele malen overleg gevoerd met de initiatiefnemers, gemeenteraadsleden, wethouders en gedeputeerde Fackeldey. Ook hebben we meerdere malen met de verantwoordelijk ambtenaren op rijksniveau (x., naam bekend bij redactie), op Provinciaal niveau (y., naam bekend bij red) en op gemeentelijk niveau (a, b c, . namen bekend bij redactie).
Met alles wat wij hebben aangedragen aan alternatieven en zienswijzen is letterlijk niks gedaan. De provincie is wel bereid afwijkingen van het Regioplan toe te staan in het belang van de initiatiefnemers. Voor omwonenden wordt geen afwijkingen van het regioplan toegestaan.

Teneinde raad hebben we een brief aan minister Wiebes gestuurd waarin we hem aanspreken op het stoppen van juridische bulldozerij. Deze brief werd beantwoord door [naam verwijderd, red] projectleider RCR-procedures windenergie bij Ministerie van EZK, die ons al vele malen eerder vertelde dat de plannen gewoon doorgaan zo als gepland om dat het juridisch mag.

Kortom de juridische bulldozer gaat gewoon door.
Minister Wiebes doet niet wat hij zegt.
Wij vinden dit onbehoorlijk bestuur.

Zo verliest de overlegbereide en overleggetrouwe Nederlander het vertrouwen in de
De namen van de betrokken ambtenaren zijn bekend bij de redactie. Aangezien het hier niet-politieke functies betreft en zij een beroep doen op hun recht op privacy, zijn ze hier verwijderd.
Ik ben niet tegen windmolens (als dat de oplossing voor het energieprobleem zou zijn), maar wel op een te korte afstand van de woonkernen. Ik stel voor ze langs de spoorlijn te plaatsen.
Het is toch logisch dat je deze grote windmolens niet zo dicht bij woonhuizen zet. Waar is het gezonde verstand gebleven???
Hierbij enkele citaten van Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland, in Nieuwsuur op 23 februari 2019 over de windmolenparken in de provincie:

“Er zijn veel dingen waar wij van tevoren nooit over nagedacht hebben”

“De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat nooit meer van bovenaf plannen erdoor gedrukt moeten worden”

“Wat niet werkt, is als je dat van bovenaf uitstort en zegt: zoek het verder maar uit."

“Het is van het grootste belang om vanaf het prille begin de bevolking erbij te betrekken”

“Van onderaf opbouwen, draagvlak creëren, dat is een belangrijke voorwaarde om windenergie te kunnen laten slagen”

“Het sleutelwoord is participatie”

Dit zijn mooie woorden.

De praktijk is anders:
- de bevolking is niet vanaf het prille begin betrokken
- er is van te voren niet nagedacht over een alternatief waarbij omwonenden zoveel mogelijk worden ontzien
- de windplannen worden er nog steeds van bovenaf door gedrukt (om dat het juridisch kan)
- er is geen draagvlak bij direct omwonenden

Onbehoorlijk bestuur?
Ga er wel vanuit dat het een breed onderzoek moet zijn, de subsidie stroom (ons geld!!!) is gigantisch en buiten alle proporties..alles om op papier de klimaatdoelen te halen en weer mooie sier te maken binnen Europa..
In de afgelopen 20 jaar heb ik een rustig en mij energie leverend Flevoland zien veranderen in een onrust aanbrengend landschap . Dit vooral doordat er in mijn gezichtsveld, ook al is het dan nog ver weg, hoge strepen in een witgrijze kleur met daaraan soms* ronddraaiende lichtgekleurde uitsteeksels mijn aandacht opeisen. Maar ook wordt de onrust gevoed door meer geluid, bijvoorbeeld dat van het vliegverkeer. Er zijn meer en meer, en lager vliegend, waaronder oudere geluid-uitbrakende vliegtuigjes en zwaarbeladen cargo's die juist boven Swifterbant in de remmen gaan hangen om sneller af te dalen, om hun weg te zoeken of zo vanuit Schiphol worden gedirigeerd. Dit naast de 1 keer per week bij mooi weer - of in tijden van voorbereiding op een uitzending wat vaker - dat er twee F16's (nu nog, maar wat straks?) van Volkel richting Leeuwarden en v.v. laag overrazen.
Al die veranderingen vergen steeds meer energie van mijn hersenen om mijn cognitieve functies te blijven benutten. Cognitieve functies die ik de gehele dag nodig heb om veilig over straat te gaan, auto te rijden, te onthouden welke boodschappen ik moet doen, te denken aan afspraken. En wanneer je wellicht een wat slechter gehoor hebt, of wat minder goed ziet, willen je hersenen een extra bijdrage kunnen leveren om wat je hoort of ziet net zo als wat je vroeger zag en beluisterde, te doen ervaren. Gaat dat straks nog lukken?
Met zorg zie ik dan ook naar de toekomst na een realisatie van de windmolens in dit deel van Flevoland voor grote aantallen mensen. Voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte, na vallen, na een ongeval. Mensen die, evenals hoog-sensitieve mensen klachten kunnen krijgen tot ziekmakend toe bij een overaanbod aan prikkels die zij niet kunnen verwerken. En omdat ook kinderen slachtoffer kunnen worden van een ongeval neemt het aantal de komende jaren steeds verder toe.
Ervaringen Coevorden:
Het dorp is uiteen gereten.
De gemeenschapszin is weg.
De sfeer is vergald.
We hadden verwacht dat de nieuwe molens met nieuwe technieken minder lawaai zouden maken, maar helaas is dat niet het geval.
Het uitzicht is verschrikkelijk geworden.
Als de wind uit de verkeerde hoek komt hoor je ze hele nacht .
Gesubsidieerde windmolens geven niet voldoende energie en vervuilen het landschap. Er moet snel een einde komen aan de korte termijn visie van de overheid en gezocht worden naar duurzame alternatieven zoals thorax.
Klopt het geen wat Eeltsje Hettinga schrijft over de windhandel in Nederland?

"De business in windmolens is er een van intimidatie, monopolisering en allerlei vormen van belangenverstrengeling."

"Het aantal dubbele petten in de schimmige windenergiewereld is nauwelijks te tellen. Naast windbaas Anne de Groot (Ventolines, Westermeerwind, Windpark Fryslân) komt, bijna broedergetrouw, ook diens paranimf Hans Rijntalder, directeur van het adviesbureau Pondera Consult om de hoek kijken. Rijntalder is niet alleen adviseur bij de onderneming en investeringsmaatschappij Windpark Fryslân, ook is hij secretaris bij de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie), een belangenbehartigingsorganisatie voor windenergie"

"Neutraliteit en onafhankelijkheid lijken in de windhandelwereld ver te zoeken. Zo deed het adviesbureau Pondera Consult van Hans Rijntalder bijvoorbeeld de Milieu-effectrapportages (M.e.r.) voor het windpark Noordoostpolder bij Urk, met 86 molens van 200 meter hoog het grootste windmolenpark in ons land"

"Huisarts Herma Coumou, zet grote vraagtekens bij de manier waarop bij de aanleg van het windpark Noordoostpolder een miljard euro in de zakken verdwijnt van een handjevol boeren.
De milieueffectrapportage, uitgevoerd door Pondera Consult, is volgens haar broddelwerk. Maar vooral de manier waarop we buitenspel zijn gezet met het geluid, is schokkend."

Ook bij Windplan Groen duiken de namen Ventolines en Pondera Consult weer op.

Ventolines is de projectadviseur die de initiatiefnemers WindKoepelGroen (WKG) ondersteunt bij de ontwikkeling en realisatie van Windplan Groen.

Pondera Consult heeft het MER, de benodigde onderzoeken en de vergunningsaanvragen verzorgd.

Ik zou graag zien dat FTM money ook de belangenverstrengeling in de windhandel onderzoekt.

voor meer informatie zie:

https://eeltsjehettinga.nl/windhandel-in-noord-nederland-familieclans-belangenverstrengeling-intimidatie/
Uit de documentaire ‘Down Wind’ uit Ontario Canada

(https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88),

en de documentaire ‘Infraschall- Unerhörter Lärm’ uit Duitsland
(https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html?fbclid=IwAR3iWZT024Kp2Z2r0Yk3l7mOWwZJe-TPzBduWZ-eRWgV8djDyhGwyYAHZ8s)

blijkt dat er wel degelijk negatieve effecten zijn van windturbines in de nabijheid van woningen.

Ritva 1

Neem ook in het onderzoek mee in hoeverre alle inversteringen in de turbines ook echt ergens aan bijdragen. Welk deel van de totale electriciteistbehoefte kan door de turbines opgewekt worden. Alleen refereren aan xxxx duizend huishoudens zegt niets; huishoudens gebruiken slechts een klein deel van de electriciteit. Eigenlijk is de vraag welke geinvesteerde euro levert feitelijk de meeste schone stroom op. Ik durf te beweren dat het niet de euro’s zijn die in de turbines/multinationals geinvesteerd worden.
Windpark N33.. de meest beveiligde "bouwput " van dit moment.
Boos..verdrietig...machteloos..
Hoe ze in Meeden met de inwoners zijn omgegaan,is ten hemel schreiend. En dan zit het "boegbeeld "van Storm Meeden al bijna 7 maanden in de gevangenis.
Dank je wel politici..met name Marc Calon,William Moorlag en Nienke Homan....dank je wel voor de valse verkiezingsbelofte van Nienke Homan.
Bezoek de site van de Windbrekers Swifterbant voor alle achtergronden van de windmolenterreur.
https://www.windbrekers-swifterbant.nl
Het is bijzonder jammer dat de pitch onvoldoende stemmen heeft gehaald. Wel wil ik hierbij de vraag stellen of Follow the Money wil natrekken wie op de pitch van de Airport hebben gestemd. Het was opvallend dat het aantal stemmen ten faveure van de Airport steeds iets meer stemmen kreeg dan de windmolen pitch, met de laatste uren wel een zeer opmerkelijke rush! Gelet op de bulldozer tactiek en het gevoel van intimidatie die de windboeren en co uitstralen, kan er een verband zijn: de windboeren zitten op dit moment niet te wachten op onderzoek en het niet doorgaan van de opening van de Airport betekent meer molens die geplaatst kunnen worden!