Tag

sociale woningbouw

Gesubsidieerde bouw van woningen, die zonder winstoogmerk worden verhuurd aan mensen die niet in staat zijn om op de vrije markt zelfstandig een woning te kopen of te huren.

artikelen
20
2022

Toezichthouder Ton Hugens: ‘Woningbouwcorporaties hebben steviger regie nodig’

Interview
6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ton Hugens houdt als directeur van de Autoriteit woningcorporaties toezicht op een sector die na jaren van relatieve rust een enorme bouwopdracht heeft. Te hoge ambities van de sector leidden in het verleden tot enorme problemen. In zijn eerste analyse kraakt Hugens alvast een paar harde noten. ‘Maak bouwplannen realistischer, want de werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de tekentafel.’

2021

Wooncorporatiesvoorman Martin van Rijn: ‘Oplossen woningtekort vraagt om een totaal andere aanpak’

74
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De geschatte woningnood in Nederland is opgelopen tot 330.000 woningen. Hoe gaat voorzitter Martin van Rijn van Aedes, de belangenbehartiger van de woningcorporaties, die woningcrisis helpen oplossen? De voormalige staatssecretaris van Volksgezondheid ziet dat alles en iedereen nodig is, ook de VVD. ‘De kunst is nu om van de verhuurderheffing een investeringsimpuls te maken.’

2020

Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht

Analyse
46
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De verhuurderheffing voor woningcorporaties, die in 2013 werd ingevoerd, levert de schatkist jaarlijks 1,6 miljard euro op. Maar dat financiële voordeel heeft een hoge prijs: er worden veel minder sociale woningen gebouwd. Als de heffing blijft bestaan, neemt de woningnood de komende 15 jaar sterk toe.

Verhuurderheffing op de helling

113
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Een pleister op een bloedende overheidsbegroting in crisistijd, zo werd de verhuurderheffing verkocht. Corporaties betaalden deze belasting op hun bezit door te bezuinigen op dat andere speerpunt: bouwen. Zeven jaar na dato tekent het effect van de verhuurderheffing zich scherp af: de woningbouw is ernstig ontwricht. Nu drie van de vier regeringspartijen zeggen niets meer in deze ‘crisisbelasting’ te zien, staat de heffing ook politiek ter discussie.

2019

In woud van belangen delft woningbouw het onderspit

36
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningbouw mag dan een politieke prioriteit zijn, maar dat betekent niet dat alle poorten meteen opengaan voor woningbouwprojecten. Dezelfde overheid die een miljard uittrekt om gemeenten zover te krijgen dat ze bouwen, frustreert nieuwbouw buiten de geijkte kaders. Kleuren de ontwikkelaars wel binnen de lijntjes, dan stranden hun plannen in een wirwar aan regels, normen en procedures. Daardoor worden veel geoormerkte locaties nooit of met grote vertraging gebouwd.

2018

‘Scheefhuurder’ splijt corporatiesector

182
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Door de spanning op de woningmarkt laait het debat over ‘scheefhuren’ op. Moeten woningcorporaties middelen krijgen om zittende huurders naar een andere woning te laten verhuizen? Een groep van vooral grote corporaties pleit daarvoor via een manifest. Een andere groep is daar juist faliekant tegen. Een richtingenstrijd doemt op.

2017

Waarom leidt de lage rente niet tot meer sociale woningbouw?

26
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De verhuurderheffing wordt alom gezien als de belangrijkste oorzaak van de stagnerende woningbouw. Tijdens het Cobouw-debat over politiek en woningmarkt was het weer raak. Er heerste onder de deelnemers een duidelijke eensgezindheid op dit punt. Is er ook een alternatieve verklaring denkbaar?

2016

EU-rapport toont aan dat investeren in goede sociale woningen rendeert

24
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Volgens een rapport van Eurofound kosten de onvolkomenheden in de volkshuisvesting de 28 EU-leden per jaar tegen de 200 miljard euro. Investeringen in het oplossen van de problemen verdienen zich in 18 maanden terug. Wat betekent dit voor Nederland?

Investeringsruimte woningmarktregio’s loopt te veel uiteen

6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

FTM heeft een lijst samengesteld van de nieuwe woningmarktregio’s op volgorde van investeringsruimte. De onderlinge verschillen blijken verontrustend groot te zijn.

Hoe rijker de stad, hoe langer de wachtlijst voor sociale woningen

13
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Hoe hoger de waarde van koopwoningen in een stad, hoe langer de wachtlijst voor sociale woningen. Dat blijkt uit een lijst van 20 steden die Follow the Money heeft opgesteld. Daarop staan per stad het gemiddelde inkomen, de gemiddelde WOZ-waarde en de inschrijfduur voor sociale woningen. De gegevens blijken nauw samen te hangen.

Ondanks wachtlijst wil Rotterdam minder sociale woningen

Opinie
2
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Rotterdam heeft te veel arme gezinnen. Dat leidt volgens wethouder Schneider tot onevenwichtigheden in wijken, daarom wil hij 20.000 woningen uit het goedkope segment halen om de sociaal-economische balans te verbeteren. Zijn redeneringen hierachter lijken echter geen hout te snijden.

De scheefwoner is zo kwaad nog niet

21
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Het wordt tijd om het beeld van de scheefwoner bij te stellen. Niet alleen blijkt het arbitrair vanaf welk inkomen een sociale huurder scheefwoner is, ook blijkt in de praktijk dat het inkomen slechts één van de factoren is die de budgettaire ruimte van een gezin bepaalt.

Passend toewijzen haast onuitvoerbaar voor corporaties

64
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Nieuwe huurders met recht op huurtoeslag moeten in 95 procent van de gevallen een woning kunnen huren onder de aftoppingsgrens. Dat klinkt logisch, maar voor veel corporaties is dat onmogelijk zonder diep in eigen vlees te snijden.

2015

Grote corporaties vrezen kleine woningmarktregio’s

39
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Minister Blok wil dat er woningmarktregio's worden gevormd van aaneengesloten gebieden van twee of meer gemeenten met ten minste 100.000 huishoudens. Corporaties kunnen maar in één regio investerende corporatie zijn. Peter Hendriks zal de ontwikkelingen die deze maatregel met zich meebrengt voor corporaties en huurders op de voet volgen.

NIBUD signaleert gevaarlijk effect verhuurdersheffing

Opinie
50
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Volgens het NIBUD bezwijken huishoudens onder hun vaste lasten. De huurverhogingen dragen belangrijk bij aan dit probleem. De corporaties hebben een voorkeur voor veel bescheidener stijgingen, maar de verhuurdersheffing maakt die onmogelijk, constateert Peter Hendriks. 'In feite zijn die huurverhogingen een verkapte belastingverhoging voor de huurders van sociale woningen.'

Blok kan verhuurdersheffing moeilijk handhaven

31
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Minister van Wonen Stef Blok heeft de voorstellen van de Aedes en de Woonbond voor gematigde huurstijgingen in zijn begroting opgenomen. Maar betekent dit dat op termijn ook de verhuurdersheffing wordt afgeschaft? Als die heffing gehandhaafd blijft, zijn die gematigde huurstijgingen namelijk moeilijk haalbaar.

Plannen voor nieuwe greep in kas van corporatiesector

Opinie
20
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Het ministerie van Wonen smeedt plannen om premie te heffen op de staatsgarantie op sociale corporatieleningen. Een kostendekkende regeling voor de achtervangpositie, is het idee. Maar waarom?  Die garantie heeft de staat nooit één euro gekost. 

Britse Belegger Round Hill sluit deal WIF-portefeuille sociale woningen

5
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Na wat getouwtrek staat nu vast dat de Britse belegger Round Hill vanaf 15 juli eigenaar is van de 3.800 sociale woningen uit de WIF-portefeuille. Het argument dat er met de verkoop maatschappelijk vermogen wordt verkwanseld, heeft het niet gered.

2014

WSW: woningcorporaties rekenen zich rijk

1
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft circa 20 procent van de woningcorporaties onverklaarbaar optimistische verwachtingen over de groei van de kasstroom. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Joop den Uyl was een topinvesteerder

Opinie
13
Gastauteur

Gastauteur

De aardgasbaten werden niet door het kabinet-Den Uyl 'verjubeld', maar zeer rendabel belegd. Dat beweert voormalig projectontwikkelaar en gastcolumnist René Strijland, die pleit voor het te gelde maken van de sociale woonvoorraad. Verwachte opbrengst: 80 miljard euro.