Overzicht

 • Vragen aan Bertien Vries, 22 juli
 • Antwoord van Bertien Vries, 23 juli
 • Vragen aan Grant Thornton, 25 juli
 • Antwoord van Grant Thornton, 26 juli
 • Vragen aan Bertien Vries, 1 augustus
 • Antwoord namens Bertien Vries, 8 augustus
 • Peter van de Burgt, reactie 9 augustus 2019

 

Vragen aan Bertien Vries, gesteld op 22 juli 2019

Geachte mevrouw Vries,

Dagblad Trouw en onderzoeksplatform FTM zijn bezig met een onderzoek naar PrivaZorg en meer speciaal naar de geldstromen binnen het concern. In de tijd dat u o.a. de directie voerde blijkt PrivaZorg drie Stichtingen Derdengelden te hebben gehad:

 • St Derdengelden Volans
 • St Derdengelden Serpens
 • St Derdengelden PrivaZorg.

Eind 2011 maakte Volans een bedrag van ca 5,8 mln over naar St Derdengelden PrivaZorg. Kort daarna werd deze stichting Volans opgeheven met Rene Zijdeman van GrantThornton als vereffenaar.

Onze vragen:

 • Waarom werd Volans beheerd door een trustkantoor (ANT) en een bedrijfsjurist van GrantThornton?
 • Waarom was deze stichting statutair gevestigd in Rotterdam ipv Amersfoort?
 • Hoe is de ruim 5 mln euro die in deze stichting zat tot stand gekomen?
 • Wat was het doel van deze stichting?
 • Hoe stond deze stichting in verhouding tot PrivaZorg?
 • Wat was precies de Stichting Serpens?
 • Waarom moest er drie dagen na de oprichting van Volans weer een stichting derdengelden worden opgericht?
 • Wat was precies het doel van deze Stichting Serpens? (We zien een rekening-courant verhouding met ProvaZorg Beheer bv, maar verder lezen we in de jaarstukken PrivaZorg niets over Serpens. Dat geldt ook voor Volans en Derdengelden PrivaZorg)
 • Wat is er gebeurd met de circa 5,8 mln euro die eind 2011 door Volans is overgemaakt naar Derdengelden PrivaZorg?

En verder:

 • We zien dat er 400.000 euro is overgemaakt van PrivZorg naar de Stichting Sociaal Fonds Helios. ING heft de overmaking bevestigd. Op 30 december 2016 is deze stichting geliquideerd. Kunt u aangeven wat er met die 400.000 euro is gebeurd? Is die overgemaakt naar de heer Barend van Leeuwen, zoals de bedoeling was (gezien de achterliggende documenten?)
 • In 2006 betaalde PrivaZorg BV een forse beheersvergoeding van 270.726 euro aan Hera BV dat geen enkele officiële band (bestuurder/aandeelhouder) had met PrivaZorg. Bovendien betaalde PrivaZorg BV al een managementvergoeding aan Solaris Bv, Hydra BV en WK Stuur Beheer (wel volgens de KvK officieel bestuurders van PrivaZorg bv). Kunt u dit verklaren?
 • Bronnen bevestigen ons dat PrivaZorg in de period 2008-2010 heeft geprobeerd PrivaZorg voor 20 mln euro te verkopen aan Beweging 3.0. Klopt dit? Kunt u aangeven waarom volgens u de deal niet is doorgegaan?
 • Kunt u aangeven waarom met ingang van 2003 alle oprichtingsaktes, statutenwijziging en aandelentransacties zijn verlopen via het Rotterdamse notariskantoor Schaap, terwijl u in Amersfoort woonde en PrivaZorg een Amersfoortse instelling is (het hoofdkantoor is in Amersfoort gevestigd)?
 • Kunt u aangeven waarom er rond 2008 maandelijks vergaderingen plaatsvonden waarbij drie mensen van GrantThornton (Zijdeman, Piersma en Huisman) waren betrokken?
 • Kunt u aangeven hoe PrivaZorg terecht is gekomen bij Grant Thornton? En waarom de keuze op dit kantoor is gevallen?
 • Kunt u aangeven waarom PrivaZorg zulke hoge bedragen kwijt was aan accountants- en advieskosten (bijv 614.544 euro in 2007)?
 • Kunt u aangeven wat het doel was van Triacura BV? Hoe past deze bv binnen het PrivaZorg-concern?
 • In 2013 nam de post ‘liquide middelen’ van Traverso Beheer (voorheen Hydra BV) toe van ruim 5 ton naar ruim 6 mln euro. Kunt u aangeven hoe deze enorme toename van de liquide middelen tot stand is gekomen? Is hier een verband met de 6 mln euro die in 2013 is uitgekeerd aan de aandeelhouders van PrivaZorg?

Antwoord Bertien Vries, op 23 juli 2019:

Geachte heer Eikelenboom,

In antwoord op onderstaande mail laat ik u weten dat uw vragen betrekking hebben op interne PrivaZorg geldstromen waar ik geen zicht meer op heb sinds mijn pensionering in 2012. Dit is al dermate lang geleden dat ik uiteraard niet beschik over noch toegang heb tot achterliggende bescheiden, documenten en/of informatie; derhalve kan ik onmogelijk in detail ingaan op uw vragen.

Ik heb daarom Grant Thornton gevraagd om in dit verband namens mij op te treden.

Vragen aan Grant Thornton, op 25 juli 2019:

Geachte heer Zijdeman,

FTM en Trouw zijn bezig met een onderzoek naar de gang van zaken bij PrivaZorg. Voor dit onderzoek hebben wij een reeks vragen voor GT.

 • kan GT aangeven in welk jaar GT voor PrivaZorg is gaan werken?
 • wat voor werk/wat voor adviezen gaf en geeft GT voornamelijk aan PrivaZorg?
 • klopt het dat drie hoge medewerkers (uzelf, Hans Piersma en Teun Huisman) meerdere dagen per maand op het hoofdkantoor in Amersfoort aanwezig waren?
 • klopt het Judith Roos aanvankelijk een keer in de week op het hoofdkantoor in Amersfoort was om de administratie te doen?
 • klopt het dat Judith Roos direct is overgestapt van GT naar PrivaZorg?
 • kent GT intern regels voor dergelijke overstappen?
 • kunt u aangeven waarom u bestuurder bent geworden van de Stichting Derdengelden Provans?
 • kunt u aangeven waarom die stichting statutair was gevestigd in Rotterdam en (mede) werd bestuurd door een trustkantoor (ANT)?
 • komt het advies om Provans onder te brengen bij een trustkantoor van GT?
 • kunt u aangeven wat het doel was van Provans?
 • we zien dat eind 2011 Provans ruim 5,8 miljoen euro overmaakte naar de Stichtingen Derdengelden Privazorg (gevestigd op het prove-adres van de bestuurders van PrivaZorg). Kunt u aangeven wat het doel was van deze transactie?
 • kunt u aangeven hoe Provans aan ruim 5,8 miljoen aan liquide middelen is gekomen? Waar, van welke entiteit, kwam dat geld vandaan? (We zien ruim 5,3 mln euro als liquide middelen staan op blz 17 van de Jaarrekening 2007 PrivaZorg Beheer BV)
 • uit ons onderzoek blijkt dat PrivaZorg een zeer complexe structuur kent met stichtingen en bv’s die regelmatig van naam en statuten veranderen. Kunt u aangeven wat de reden achter deze naams-, statuten- en adressenwijzigingen is?
 • klopt het dat GT in 2013 en in 2017/18 structuren heeft bedacht/opgezet om gelden uit PrivaZorg weg te sluizen naar: in 2013 (de aandeelhouders) en in 2018 de boven PrivaZorg staande stichtingen?
 • kwamen de plannen om complexe structuren op te zetten van de bestuurders/aandeelhouders van privaZorg of van GT?
 • wat vindt GT van de stelling van IGJ dat hier is gehandeld in strijd met de Good Governance-code van de Zorg?
 • is GT op de hoogte van de rapporten die IGJ dit jaar over PrivaZorg uitbracht?
 • is GT op de hoogte van de beschikking van de Ondernemingskamer om drie onafhankelijke bestuurders bij PrivaZorg te benoemen?
 • hoe kijkt GT na de rapporten van IGJ en de beschikking van de Ondernemingskamer aan tegen haar een rol bij PrivaZorg?
 • uit interne documenten blijkt dat GT jaarlijks circa 5 ton bij PrivaZorg declareerde. Klopt dit bedrag? Zo nee, hoeveel is het dan?
 • In totaal zou GT minstens 8 mln euro hebben gedeclareerd aan GT. Klopt dit? Zo nee, wat is dan het bedrag? 
 • Klopt het dat de heer Huisman na zijn pensionering bestuurder is geworden bij twee boven PrivaZorg staande stichtingen? 
 • kent GT intern regels over (oud)medewerkers die gaan werken voor een bedrijf waar ze eerst als GT-medewerker binnenkwamen?

Antwoord woordvoerder Grant Thornton, op 26 juli 2019:

We hebben uw bericht aan de heer Zijdeman van jl 25 juli aangaande PrivaZorg in goede orde ontvangen. U vraagt hem om een reactie op uw vragen. Aan dat verzoek kunnen wij helaas niet voldoen. Grant Thornton en haar adviseurs zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals gebruikelijk in onze beroepsgroep. Het staat ons daarom niet vrij informatie over cliënten met derden te delen. We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. We wensen u veel succes met uw artikel.

Met vriendelijke groet

Lotte Enting |  Hoofd Business development, marketing & communicatie

Vragen aan Bertien Vries, gesteld op 1 augustus 2019

Geachte mevrouw Vries,

FTM en Trouw hebben berekend dat u en uw man over de periode 1996 t/m 2012 minstens 14,2 mln euro uit PrivaZorg hebben gehaald. Dat bedrag hebben we als volgt berekend:

 • 2013 6 mln euro voor de verkoop van de aandelen
 • 2011 2x1 mln euro aan Aquila BV en Sagitta BV dividend van 1996 t/m 2011

De overige 6,2 mln euro hebben wij berekend door van ieder jaar de managementvergoeding te nemen die volgens de jaarrekeningen van PrivaZorg BV en PrivaZorg Management BV en een vertrouwelijk rapport van de Belastingdienst van mei 2007 naar door u en uw echtgenoot bestuurde persoonlijke holdings (Hydra, Solaris, Aquilam Sagitta, Hera, Traverso etc) zijn gegaan.

In de jaren dat de heer Fontier en mevrouw Stuut mede-directeur en mede-aandeelhouder waren hebben wij de uitgekeerde managementvergoeding steeds door drieën gedeeld en 2/3 aan u en uw man toegerekend.

In de rekensom van 14,2 miljoen euro zit niet de 5,8 mln euro die eind 2011 door Stichting Derdengelden Volans is uitbetaald aan de Stichting PrivaZorg. Van laatste stichting waren u en uw man de enige bestuurders. Wij hebben nergens in jaarrekeningen van de PrivaZorg-onderdelen kunnen vinden dat deze 5,8 mln euro van de Stichting Derdengelden PrivaZorg is teruggevloeid naar het concern. Maar wellicht hebben wij niet goed gekeken. Weet u wat er met die 5,8 mln euro gebeurd is?

In onze rekensom hebben wij ook niet meegenomen de 400.000 euro die door PrivaZorg is betaald aan het Sociaal Fonds Helios dat op uw voormalige woonadres in Amersfoort was gevestigd. Of het geld ten goede is gekomen aan de heer Barend van Leeuwen of aan u en uw man of aan een derde partij is ons onduidelijk. Kunt u ook hierover inlichtingen geven?

Antwoord namens Bertien Vries, op 8 augustus 2019:

Geachte heer Eikelenboom,

Van cliënte, mevrouw G.C. Vries, begrijp ik dat er waarschijnlijk op korte termijn een artikel op FTM.nl gepubliceerd gaat worden over PrivaZorg waarin zij mogelijk genoemd gaat worden. Cliënte heeft u recentelijk tweemaal doorverwezen naar Grant Thornton (GT), naar aanleiding van door u gestelde, gedetailleerde vragen. Dat is uiteraard niet zonder reden.

Cliënte heeft zich in de periode dat zij PrivaZorg bestuurde (tot juni 2012) met hart en ziel geconcentreerd op zo goed mogelijke zorgverlening en alle boekhoudkundige, fiscale en andere juridische zaken uitbesteed aan de adviseurs van GT. GT heeft cliënte altijd verzekerd dat het zich uiteraard hield aan de bestaande wet- en regelgeving. Cliënte is op geen enkele wijze meer verbonden is aan PrivaZorg, betreurt de recente ophef omtrent PrivaZorg maar speelt daar geen rol in.

Ik verzoek om u deze reactie namens mijn cliënte te verwerken in uw artikel indien zij daarin figureert.

Met vriendelijke groet,

Thomas van Vugt

advocaat

Peter van de Burgt [ex-rvc], reactie op 9 augustus 2019:

In de laatste twee jaren heb ik meerdere malen op het punt gestaan mijn lidmaatschap RvC PrivaZorg te beëindigen. Telkens is dat op verzoek van het stichtingsbestuur, directie PrivaZorg, en RvC uitgesteld omdat anders, door het vertrek van andere RvC leden, een onderbezetting van RvC zou ontstaan.

De omvang en samenstelling van de RvC is voor mij een belangrijk item geweest. Ik ben mij er van bewust dat een onafhankelijke en deskundige RvC voor PrivaZorg noodzakelijk is. Het proces met betrekking tot de samenstelling van een nieuwe RvC heeft daarom veel van mijn aandacht gehad en heb ik daarom in lijn met de governancecode vormgegeven en ook verantwoording over afgelegd. Mijn aanblijven had slechts als doel een overdracht te begeleiden.

De situaties die aanleiding zijn geweest om te concluderen tot een (schijn) van belangenverstrengeling zijn vooraf voorgelegd aan stichtingsbestuur, directie en overige RvC leden en daaraan is door stichtingsbestuur, directie en RvC vooraf goedkeuring is verleend. Naar mijn mening is het tevens relevant dat op mijn verzoek dit ook vooraf, evenals in een later stadium achteraf, aan verschillende externe deskundigen is voorgelegd en dat die tot de conclusie zijn gekomen dat geen sprake was van belangenverstrengeling. Ik verwijs hiervoor onder andere naar aanwezige onderzoeksrapporten.